Laikas tiksėti ima prieš rinkimus
Li­kus vos pus­me­čiui iki Sei­mo rin­ki­mų, po­li­ti­kai vėl pri­si­mi­nė lai­ko kai­ta­lio­ji­mo klau­si­mą. Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, rem­da­ma­sis gru­pės Dar­bo par­ti­jos na­rių su­ma­ny­mu, rei­ka­lau­ja, kad Vy­riau­sy­bė ini­ci­juo­tų ty­ri­mą ir siek­tų Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos lei­di­mo Lie­tu­vai pa­čiai spręs­ti, kaip re­gu­liuo­ti lai­kro­džius. Ana­lo­giš­kas nu­ta­ri­mas bu­vo pa­tvir­tin­tas ir prieš 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mus, bet par­la­men­ta­rai ti­ki­na tik da­bar su­pra­tę, kad jis ne­bu­vo vyk­do­mas.

Ket­ve­rius ka­den­ci­jos me­tus ty­lė­ję po­li­ti­kai prieš rin­ki­mus su­sku­bo grįž­ti prie lai­ko re­gu­lia­vi­mo klau­si­mo. Ar­ti­miau­siu me­tu Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pri­va­lo par­eng­ti eu­ro­pi­nės di­rek­ty­vos dėl va­sa­ros lai­ko tai­ky­mo po­vei­kio jai pa­val­diems sek­to­riams ana­li­zę, o Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja – at­lik­ti moks­li­nius ty­ri­mus dėl va­sa­ros lai­ko po­vei­kio žmo­nių svei­ka­tai ir gy­ven­to­jų apk­lau­są šiuo klau­si­mu. Ty­ri­mų re­zul­ta­tų rei­ka­lau­ja „dar­bie­tės“ Dan­gu­tės Mi­ku­tie­nės va­do­vau­ja­mas Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas (SRK), ban­dan­tis įpa­rei­go­ti Vy­riau­sy­bę kreip­tis į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją (EK) siū­lant keis­ti di­rek­ty­vos nuo­sta­tas ir su­tei­kiant ga­li­my­bę kiek­vie­nai Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bei pa­čiai ap­sisp­ręs­ti dėl va­sa­ros lai­ko tai­ky­mo.

Šio ko­mi­te­to ini­cia­ty­va, ku­riai pri­ta­rė Sei­mas, Vy­riau­sy­bė at­sa­kin­goms mi­nis­te­ri­joms jau bu­vo pa­ve­du­si at­lik­ti pa­na­šią ana­li­zę. Šių me­tų va­sa­rio pra­džio­je par­la­men­ta­rai su­lau­kė at­sa­ky­mo, kad da­bar­ti­nė va­sa­ros ir žie­mos lai­ko įve­di­mo sis­te­ma ne­da­ro ne­igia­mo po­vei­kio nei ūkiui, nei žmo­nių svei­ka­tai, to­dėl į EK ne­bus krei­pia­ma­si.

Sei­mo SRK su­ma­ny­mams pri­ta­ria ne vi­si par­la­men­ta­rai. „Tai Sei­mo, o ypač Sei­me esan­čių „dar­bie­čių“ spar­dy­ma­sis prieš Vy­riau­sy­bę, ku­rio­je net pen­ki mi­nis­trai yra Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai. Toks po­li­ti­nis žai­di­mas, ne­sie­kiant ti­kro re­zul­ta­to, rė­kau­jant apie po­vei­kį žmo­nių svei­ka­tai, ne­igia­mus da­ly­kus, o iš ti­krų­jų ka­riau­jant po­li­ti­nius ka­rus prieš ar­tė­jan­čius rin­ki­mus“, – LŽ sa­kė prieš to­kias ini­cia­ty­vas bal­sa­vęs par­la­men­ta­ras Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Nuo­mo­nės pa­gal partijas

Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl va­sa­ros lai­ko tai­ky­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je“ ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka bu­vo pri­im­tas dar pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 24 die­ną. Nu­ta­ri­mo pro­jek­tą tei­kė Sei­mo SRK, ta­čiau, kaip ro­do pra­di­niai do­ku­men­tai, ti­krie­ji jo au­to­riai – net še­ši Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vai ir šios po­li­ti­nės jė­gos de­le­guo­ta Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Už pro­jek­tą, ku­riuo Vy­riau­sy­bė bu­vo įpa­rei­go­ta per ke­lis mė­ne­sius at­lik­ti EK di­rek­ty­vos 2000/84/EB nuo­sta­tų po­vei­kio svei­ka­tai, ener­ge­ti­kos, trans­por­to, ap­lin­kos, tu­riz­mo ir že­mės ūkio sri­tims ana­li­zę ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­są šiuo klau­si­mu, bei krei­pi­mą­si į EK vie­nin­gai pa­si­sa­kė val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos ir opo­zi­ci­nių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja pen­kioms mi­nis­te­ri­joms pa­gal kom­pe­ten­ci­jos sri­tis pa­ve­dė įvyk­dy­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą. Pa­teik­tos iš­va­dos pa­si­ro­dė esan­čios skir­tin­gos. Štai Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­tos Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės va­do­vau­ja­ma Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, apk­lau­su­si 63 že­mės ūkio pro­duk­tų ga­min­to­jus vie­ni­jan­čias or­ga­ni­za­ci­jas ir 6 že­mės ūkio sek­to­rių ty­ri­nė­jan­čias moks­lo įstai­gas, nu­sta­tė, kad 56 proc. res­pon­den­tų pa­gei­dau­tų Lie­tu­vo­je gy­ven­ti pa­gal va­sa­ros lai­ką. To­dėl Vy­riau­sy­bei nu­ro­dy­ta, kad Lie­tu­vos že­mės ūkio sek­to­riui tin­ka­mes­nis yra va­sa­ros lai­kas, o jį įve­dus, rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti lai­ko kai­ta­lio­ji­mo.

„Tvar­kie­čio“ Kęs­tu­čio Tre­čio­ko at­sto­vau­ja­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­si­rin­ko vi­du­rio ke­lią nu­ro­dy­da­ma, kad po 72 tūkst. sis­te­mo­je dir­ban­čių žmo­nių apk­lau­sos vie­nos nuo­mo­nės ne­ras­ta, „ta­čiau dau­gu­ma pri­pa­žįs­ta, kad lai­ko kai­ty­mas vei­kia žmo­gaus svei­ka­tą ir dar­bin­gu­mą“. Tuo me­tu so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vau­ja­mos Ūkio ir Su­si­sie­ki­mo bei Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos kons­ta­ta­vo, kad lai­ko kai­ta­lio­ji­mas šiems sek­to­riams ne­da­ro jo­kio po­vei­kio ar­ba yra mi­ni­ma­lus.

Ne to­kios išvados

Vy­riau­sy­bė, rem­da­ma­si šia ana­li­ze, Sei­mo SRK pa­tei­kė jau mi­nė­tą iš­va­dą, kons­ta­tuo­da­ma, jog ne­tu­ri pa­grin­do kreip­tis į EK. D. Mi­ku­tie­nės va­do­vau­ja­mas ko­mi­te­tas su tuo ne­su­ti­ko: esą ren­giant iš­va­das taip pat da­ly­va­vu­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, dar­bą pa­ve­du­si pa­val­džiam Hi­gie­nos ins­ti­tu­tui, pa­tei­kė ne­iš­sa­mią ir ne­tin­ka­mą in­for­ma­ci­ją.

„Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja vi­siš­kai „nu­sig­ry­ba­vo“. Nu­ro­dė, kad ma­žai at­lik­ta ty­ri­mų, to­dėl ma­no, jog lai­kro­džių su­kio­ji­mas ne­tu­ri įta­kos žmo­nių svei­ka­tai. Jei­gu jie ne­tu­ri kur pa­si­žiū­rė­ti, te­gu pa­tys tuos ty­ri­mus pa­da­ro“, – pik­ti­no­si D. Mi­ku­tie­nė.

Kaip LŽ tei­gė Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Tech­no­lo­gi­jų ver­ti­ni­mo sky­riaus va­do­vė Rai­mon­da Ja­no­nie­nė, šios ins­ti­tu­ci­jos moks­li­nin­kams, pri­va­lė­ju­siems dar­bą at­lik­ti vos per du mė­ne­sius, te­ko rem­tis ne Lie­tu­vos pa­tir­ti­mi (mat mū­sų ša­ly­je to­kių moks­li­nių ty­ri­mų iki šiol ne­bu­vo at­lie­ka­ma, o nu­sta­ty­tas ter­mi­nas to­kiam dar­bui bu­vo ne­pa­kan­ka­mas), bet ki­tų ša­lių pa­tir­ti­mi.

„Tu­ri­me di­de­lę kom­pe­ten­ci­ją, kaip ver­tin­ti ir at­lik­ti to­kio ti­po moks­li­nius ty­ri­mus. Tai­gi at­li­ko­me 20 me­tų apž­val­gą, rem­da­mie­si 35 ty­ri­mais, da­ry­tais tiek Eu­ro­pos, tiek ki­to­se ša­ly­se. Pa­gal at­lik­tus moks­li­nin­kų dar­bus ver­ti­no­me se­zo­ni­nio lai­ko po­vei­kį žmo­nių mie­gui ir bio­lo­gi­niam lai­kro­džiui, šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mai, fi­zi­niam ak­ty­vu­mui ir pa­na­šiai. At­li­kę dar­bą, ga­li­me kons­ta­tuo­ti, kad va­sa­ros lai­ko įve­di­mo po­vei­kis žmo­nių svei­ka­tai nė­ra pa­kan­ka­mai iš­tir­tas, o moks­li­nių dar­bų re­zul­ta­tai – kon­tro­ver­siš­ki“, – aiš­ki­no ji.

Moks­li­nin­kės tei­gi­mu, vi­sos vals­ty­bės, at­li­ku­sios to­kius ty­ri­mus, ak­cen­tuo­ja, kad nė­ra aiš­kaus ry­šio tarp va­sa­ros lai­ko įve­di­mo ar at­šau­ki­mo po­vei­kio ir tam ti­krų svei­ka­tos ro­dik­lių. „Ap­mau­du, bet ten­ka pri­pa­žin­ti fak­tą, kad mū­sų iš­va­dos ne­pa­ti­ko po­li­ti­kams – ma­tyt, jų lū­kes­čiai bu­vo ki­to­kie“, – sa­kė R. Ja­no­nie­nė.

At­si­mi­nė po ket­ve­rių metų

Keis­ti lai­ko nu­sta­ty­mo tvar­ką Sei­mas ban­dė ir prieš 2012 me­tų rin­ki­mus. Tuo me­tu ini­cia­ty­vos tir­ti se­zo­ni­nio lai­ko po­vei­kį ir rei­ka­lau­ti, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jos leis­tų sa­vo lai­ką re­gu­liuo­ti pa­čioms na­rėms, ban­dė im­tis cen­tro de­ši­nės koa­li­ci­jos ma­žie­ji par­tne­riai li­be­ral­cen­tris­tai. Tą­kart Sei­mo nu­ta­ri­mas ne­bu­vo įgy­ven­din­tas – esą siū­lo­miems ty­ri­mams at­lik­ti Vy­riau­sy­bė ne­ra­do lė­šų.

LŽ pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl par­la­men­ti­nis SRK nuo ta­da del­sė net ket­ve­rius me­tus, ne­vyk­dy­da­mas įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­tos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės, D. Mi­ku­tie­nė par­eiš­kė, kad jos at­sto­vau­ja­mas ko­mi­te­tas tik da­bar su­ži­no­jo, esą mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ne­dir­ba šia kryp­ti­mi. „Vy­riau­sy­bė pa­ti, ne­ra­gi­na­ma, tu­ri šiuo klau­si­mu par­eikš­ti sa­vo nuo­mo­nę Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai. Ne­gi da­bar dėl kiek­vie­no da­ly­ko tu­ri­me Vy­riau­sy­bei baks­no­ti pirš­tu? Kai su­ži­no­jo­me, kad nie­ko ne­da­ro­ma, pa­ve­dė­me bent gy­ven­to­jų apk­lau­są at­lik­ti“, – aiš­ki­no ji.

Pa­sak Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio Al­mi­no Ma­čiu­lio, Lie­tu­va iš tie­sų ga­lė­tų kreip­tis į EK dėl se­zo­ni­nio lai­ko, bet tik tu­rė­da­ma tam rea­lų pa­grin­dą – nu­sta­čius, jog da­ro­mas es­mi­nis ža­lin­gas po­vei­kis žmo­nių svei­ka­tai.

„I­ki šiol ty­ri­mai Eu­ro­pos mas­tu to­kio ža­lin­go po­vei­kio ne­nus­ta­tė. Ne­ga­na to, prieš maž­daug dve­jus me­tus toks ty­ri­mas bu­vo at­lik­tas EK už­sa­ky­mu: ir ten ne­bu­vo in­di­kuo­ta jo­kių es­mi­nių ža­lin­gų po­vei­kių“, – tei­gė jis.

Ru­sai nepatenkinti

Iš Lie­tu­vos kai­my­nių se­zo­ni­nio lai­ko kai­ta­lio­ji­mo yra at­si­sa­kiu­sios tik Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja. 2011 me­tais tuo­me­tis Ru­si­jos pre­zi­den­tas Dmi­tri­jus Med­ve­de­vas įve­dė ša­ly­je nuo­la­ti­nį va­sa­ros lai­ką, nu­ro­dy­da­mas, kad taip pa­ge­rės gy­ve­ni­mas „ne­lai­min­goms kar­vėms“, ku­rios tu­ri pri­si­tai­ky­ti prie mel­ži­mo va­lan­da vė­liau.

Ne­tru­kus Ru­si­jo­je pa­si­gir­do pro­tes­tai – žmo­nės pik­ti­no­si, kad žie­mą gy­ve­na „am­ži­no­je nak­ty­je“. Į pre­zi­den­to kė­dę grįž­tan­tis Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas net įtrau­kė į sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mą pa­si­ža­dė­ji­mą at­šauk­ti nuo­la­ti­nį va­sa­ros lai­ką. 2014 me­tais Ru­si­ja pa­skel­bė at­si­sa­kan­ti va­sa­ros lai­ko ir pe­rei­nan­ti prie nuo­la­ti­nio žie­mos lai­ko. Toks spren­di­mas bu­vo grin­džia­mas Ru­si­jos par­la­men­to že­mų­jų rū­mų Svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­do­mis apie už­si­tę­su­sio va­sa­ros lai­ko po­vei­kį vi­suo­me­nės svei­ka­tai (kal­bė­ta apie svei­ka­tos blo­gė­ji­mą dėl bio­lo­gi­nių or­ga­niz­mo rit­mų iš­si­de­ri­ni­mo).