Labiausiai lietuviai bijo karo
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai la­biau­siai bai­mi­na­si ga­li­mo ka­ri­nio konf­lik­to ir su­nkių li­gų bei epi­de­mi­jų. Aps­kri­tai, kad gy­ve­ni­mas ta­po ri­zi­kin­ges­nis nei anks­čiau, ma­no du treč­da­liai apk­laus­tų­jų, ro­do „A­vi­va“ gru­pės už­sa­ky­mu at­lik­tas tarp­tau­ti­nis ty­ri­mas.

Net 61 proc. ša­lies gy­ven­to­jų ka­ri­nį konf­lik­tą įvar­di­jo kaip di­džiau­sią ne­ri­mą ke­lian­tį veiks­nį. Dėl ga­li­mo ka­ri­no konf­lik­to bei svei­ka­tos prob­le­mų la­biau­siai ne­ri­mau­ja vy­res­nės Lie­tu­vos kar­tos, 45 me­tų ir vy­res­ni gy­ven­to­jai.

„Į­do­mu tai, kad iš 17 vals­ty­bių vi­sa­me pa­sau­ly­je, kur bu­vo at­lie­ka­mas ty­ri­mas, tik dvie­jo­se – Lie­tu­vo­je ir Len­ki­jo­je – gy­ven­to­jams di­džiau­sią ne­ri­mą ke­lia ka­ro grės­mė. Tam dau­giau­sia įta­kos tu­rė­jo dėl ka­ro Ukrai­no­je pa­si­kei­tu­si geo­po­li­ti­nė ap­lin­ka, au­gan­ti po­li­ti­nė įtam­pa mū­sų re­gio­ne“, – ty­ri­mo re­zul­ta­tus ko­men­tuo­ja „A­vi­va Lie­tu­va ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė As­ta Gra­bins­kė.

Su­nkios jų ar jų ar­ti­mų­jų li­gos bai­mi­na­si dau­giau nei pu­sė gy­ven­to­jų, 46 proc. kaip ne­ri­mą ke­lian­tį veiks­nį įvar­di­jo pa­sau­li­nes epi­de­mi­jas.

„Tarp la­biau­siai ne­ri­mą ke­lian­čių veiks­nių yra ne tik bai­mė su­nkiai su­sirg­ti, de­šim­tu­ke lie­tu­viai nu­ro­do ir ne­nu­ma­ty­tas iš­lai­das, as­me­ni­nį sau­gu­mą. Na­tū­ra­lu, kad siek­da­mi at­si­kra­ty­ti šių bai­mių, gy­ven­to­jai vis daž­niau ren­ka­si gy­vy­bės drau­di­mo pa­slau­gas. Ta­čiau stieb­tis ti­krai yra kur, gy­vy­bės drau­di­mą tu­ri vos 15 proc. gy­ven­to­jų, o pa­vyz­džiui, nuo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pa­gal gy­vy­bės drau­di­mui ski­ria­mų lė­šų kie­kį vie­nam gy­ven­to­jui at­si­lie­ka­me dar dau­giau kaip 40 kar­tų“, – tei­gia A. Gra­bins­kė.

Dau­giau nei pu­sė ty­ri­me da­ly­va­vu­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių (Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Ai­ri­jos, Pra­ncū­zi­jos, Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos, Len­ki­jos) gy­ven­to­jų kaip ir lie­tu­viai la­biau­siai bai­mi­na­si su­nkių sa­vo ar ar­ti­mų­jų li­gų. Ta­čiau ly­gi­nant su Lie­tu­va, jie tarp di­džiau­sių bai­mių daž­niau įvar­di­jo te­ro­riz­mą, ga­li­my­bę ne­tek­ti dar­bo.

Ty­ri­mas taip pat at­sklei­dė, jog treč­da­liui apk­laus­tų­jų ne­ri­mą ke­lia ne­pa­kan­ka­mos lė­šos se­nat­vei. Įdo­mu tai, kad dėl to ne­ri­mau­ja de­šim­ta­da­liu dau­giau mo­te­rų nei vy­rų. „Pa­kan­ka­mai di­de­lė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų da­lis dėl san­tau­pų se­nat­vė­je ne­si­bai­mi­na. Ži­no­ma, II pa­ko­pos pen­si­jų fon­duo­se kau­pia be­veik 1,2 mln. Lie­tu­vos žmo­nių, bet tai tik pir­mas žings­nis link orios se­nat­vės. Mū­sų skai­čia­vi­mais, dar apie 300 tūkst. gy­ven­to­jų sa­vo pen­si­jai pa­pil­do­mai tau­po per gy­vy­bės drau­di­mą ir ki­tas fi­nan­si­nes prie­mo­nes, lei­sian­čias už­si­ti­krin­ti pa­kan­ka­mas pa­ja­mas iš­ėjus į pen­si­ją. Na, to tiems, ku­rie šiuo klau­si­mu ne­da­ro nie­ko, rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti jau šian­dien“, – sa­ko A. Gra­bins­kė.

„A­vi­va“ Var­to­to­jų tau­py­mo įpro­čių ty­ri­mas at­lie­ka­mas nuo 2004 me­tų. Šie­met ty­ri­me ko­vo 23 d. – ba­lan­džio 3 d. tarp­tau­ti­nė ty­ri­mų bend­ro­vė „Ip­sos MO­RI“ apk­lau­sė 17 545 gy­ven­to­jų 17-oje pa­sau­lio vals­ty­bių, 1000 iš jų – Lie­tu­vo­je.