Labiausiai korumpuotos – žemėtvarka, politinės partijos ir savivaldybės
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus (TILS) at­lik­tos po­li­ti­nių par­ti­jų apk­lau­sos re­zul­ta­tai. Aš­tuo­nios par­ti­jos, jei pa­tek­tų į Sei­mą, įsi­pa­rei­go­jo vie­šin­ti su­si­ti­ki­mus su įvai­rių in­te­re­sų gru­pių at­sto­vais bei vi­sus bet ko­kia for­ma gau­tus tei­sė­kū­ros pa­siū­ly­mus. 

Į TILS pa­teik­tą klau­si­my­ną rug­sė­jo 20 – 27 die­no­mis at­sa­kė 11 iš 14 Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čių par­ti­jų: „Drą­sos ke­lias“ po­li­ti­nė par­ti­ja, S. Buš­ke­vi­čiaus ir Tau­ti­nin­kų koa­li­ci­ja „Prieš ko­rup­ci­ją ir skur­dą“, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), An­ti­ko­rup­ci­nė N. Pu­tei­kio ir K. Kri­vic­ko koa­li­ci­ja, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga, Tė­vy­nės sa­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, Lie­tu­vos ža­lių­jų są­jun­ga, po­li­ti­nė par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis, Dar­bo par­ti­ja.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ja bei par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas at­sa­ky­mų ne­pa­tei­kė.

10 iš 11 apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių par­ti­jų ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš pen­kių svar­biau­sių prob­le­mų ša­ly­je. Že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas itin pa­žeis­to­mis ko­rup­ci­jos lai­ko 7 par­ti­jos, po­li­ti­nes par­ti­jas bei sa­vi­val­dy­bes itin ko­rum­puo­to­mis lai­ko 5 iš 11 par­ti­jų.

6 iš 11 ty­ri­me da­ly­va­vu­sių par­ti­jų (Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, Lie­tu­vos ža­lių­jų są­jun­ga, Lie­tu­vos są­ra­šas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis bei Dar­bo par­ti­ja) ma­no, kad ko­rup­ci­ja Lie­tu­vo­je yra pa­pli­tu­si, o dar 5 par­ti­jų (An­ti­ko­rup­ci­nės N. Pu­tei­kio ir K. Kri­vic­ko koa­li­ci­jos, S. Buš­ke­vi­čiaus ir Tau­ti­nin­kų koa­li­ci­jos „Prieš ko­rup­ci­ją ir skur­dą“, „Drą­sos ke­lias“ po­li­ti­nės par­ti­jos, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos, Tė­vy­nės Są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų) nuo­mo­ne, ša­ly­je ko­rup­ci­ja – itin pa­pli­tu­si prob­le­ma.

Daž­niau­siai par­ti­jos nau­jos Sei­mo ka­den­ci­jos me­tu įsi­pa­rei­go­ja di­din­ti vie­šo­jo sek­to­riaus ir vie­šų­jų pir­ki­mų skaid­ru­mą, siek­ti griež­tes­nių baus­mių bei di­des­nės at­sa­ko­my­bės už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus, di­din­ti to­kius nu­si­kal­ti­mus ti­rian­čių įstai­gų pa­jė­gu­mus, kom­pe­ten­ci­ją bei at­sa­ko­my­bę. Ke­lios par­ti­jos ža­da skir­ti dau­giau dė­me­sio an­ti­ko­rup­ci­niam švie­ti­mui ir ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jai, taip pat – at­ver­ti kuo dau­giau duo­me­nų vie­ša­jam nau­do­ji­mui, už­ti­krin­ti pra­ne­šė­jų ap­sau­gą, įtrauk­ti pi­lie­čius į an­ti­ko­rup­ci­nį vei­ki­mą, di­din­ti ži­niask­lai­dos, par­ti­jų bei svei­ka­tos ap­sau­gos sek­to­riaus skaid­ru­mą, įves­ti vi­suo­ti­nes tur­to dek­la­ra­ci­jas.

Pa­klaus­tos, kaip ma­tuos sa­vo an­ti­ko­rup­ci­nių veiks­mų sėk­mę, vos ke­lios par­ti­jos pa­tei­kia ap­čiuo­pia­mus ma­ta­vi­mo kri­te­ri­jus.

8 par­ti­jos iš 11, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar bus Sei­mo dau­gu­mo­je, ar opo­zi­ci­jo­je, įsi­pa­rei­go­ja vie­šin­ti su­si­ti­ki­mus su įvai­rių in­te­re­sų gru­pių at­sto­vais bei vi­sus bet ko­kia for­ma gau­tus tei­sė­kū­ros pa­siū­ly­mus.