Labdarą – tik iš savos kišenės
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bi­lo­tai­tė su ko­le­go­mis par­la­men­ta­rais įre­gis­tra­vo Lab­da­ros ir par­amos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo sie­kia­ma įtvir­tin­ti drau­di­mą vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­moms įmo­nėms teik­ti par­amą, o jau įsi­pa­rei­go­ju­sioms, to­kius su­si­ta­ri­mus nu­trauk­ti.

Pa­sak A. Bi­lo­tai­tės, to­kio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to po­rei­kis at­si­ra­do po ži­niask­lai­dos at­lik­tų re­zo­nan­si­nių ty­ri­mų apie vals­ty­bei pri­klau­san­čios įmo­nės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ da­lin­tą par­amą net ir su po­li­ti­kais sie­ja­miems fon­dams.

Ne­sant įsta­ty­mi­nės kon­tro­lės, pa­vie­nės vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės pa­si­rink­ti­nai par­amai teik­ti ski­ria itin di­de­les pi­ni­gų su­mas, taip ma­žin­da­mos gau­na­mo pel­no, nuo ku­rio mo­ka­mi di­vi­den­dai vals­ty­bei, su­mas. „Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis Lab­da­ros ir par­amos įsta­ty­mas vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­moms įmo­nėms su­tei­kia tei­sę teik­ti par­amą įstai­goms ir or­ga­ni­za­ci­joms sa­vo nuo­žiū­ra. Ka­dan­gi pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią pra­kti­ką rė­mi­mo tvar­ką nu­sta­to įmo­nės ak­ci­nin­kai, o kon­kre­čius spren­di­mus pri­ima įmo­nės val­dy­ba ar­ba net pats va­do­vas sa­va­ran­kiš­kai, at­si­ran­da ga­li­my­bių pikt­nau­džiau­ti val­džia ir įmo­nės pel­no da­lį pa­skirs­ty­ti va­do­vams, ak­ci­nin­kams ar jų šei­mų na­riams pa­lan­kioms or­ga­ni­za­ci­joms ar įstai­goms“, – tei­gia TS-LKD at­sto­vė. Pa­sak jos, taip su­da­ro­mos prie­lai­dos ne­skaid­riai ir ne­ra­cio­na­liai pa­nau­do­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus sie­kiant nau­dos vie­nam as­me­niui ar as­me­nų gru­pei, taip pat at­si­ran­da lan­da po­li­ti­nei ko­rup­ci­jai – re­miant tam ti­kras įstai­gas ar or­ga­ni­za­ci­jas ga­li­mai sie­kia­ma pa­lan­ku­mo per rin­ki­mus.

„Neat­mes­ti­na ir ti­ki­my­bė, jog už pi­ni­gi­nę par­amą ga­li bū­ti ti­ki­ma­si ar net rei­ka­lau­ja­ma iš re­mia­mų įstai­gų ar or­ga­ni­za­ci­jų re­mian­čiai įmo­nei pa­lan­kių spren­di­mų. Įsi­ga­lio­jus drau­di­mui vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­moms įmo­nėms skir­ti pel­no da­lį par­amai, bū­tų už­kirs­tas ke­lias to­kiems ke­ti­ni­mams, su­tau­py­ta lė­šų, taip pat pa­di­dė­tų į vals­ty­bės biu­dže­tą mo­ka­mų di­vi­den­dų da­lis“, – pa­ste­bi A. Bi­lo­tai­tė.