L.Matjošaitytė: Išankstinis balsavimas praėjo sklandžiai
Iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas Sei­mo rin­ki­mų an­tra­ja­me tu­re pra­ėjo sklan­džiai, skun­dų apie rim­tus pa­žei­di­mus ne­gau­ta, sa­ko Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

„I­šanks­ti­nis bal­sa­vi­mas tiek sa­vi­val­dy­bė­se, tiek na­muo­se ir spe­cia­liuo­siuo­se pa­štuo­se vy­ko sklan­džiai. Pra­ne­ši­mų apie rim­tus pa­žei­di­mus ne­ga­vo­me“, – šeš­ta­die­nį BNS sa­kė L.Mat­jo­šai­ty­tė.

Pa­sak jos, nė vie­no iki­teis­mi­nio ty­ri­mo iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu ne­pra­dė­jo ir tei­sė­sau­ga.

Bal­sa­vi­mas iš anks­to sa­vi­val­dy­bė­se vy­ko tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį.

Nuo tre­čia­die­nio iki penk­ta­die­nio rin­kė­jai ga­lė­jo bal­suo­ti spe­cia­liuo­siuo­se pa­štuo­se, o bal­suo­ti na­muo­se – penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį.

Vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ va­do­vė Ma­ri­ja Ša­rai­tė tei­gė, kad or­ga­ni­za­ci­ja per vie­ną iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­ną su­lauk­da­vo apie 20 skun­dų dėl pa­žei­di­mų, ta­čiau jie ne­bu­vo es­mi­niai.

„Dau­gu­ma jų bu­vo dėl po­li­ti­nės agi­ta­ci­jos, dėl slap­tu­mo ne­už­ti­kri­ni­mo bal­suo­jant na­muo­se. Pas kai ku­riuos rin­kė­jus ne­at­vyk­da­vo ko­mi­si­jos at­sto­vai, ta­čiau tai tik vie­nas, ki­tas at­ve­jis“, – BNS sa­kė M.Ša­rai­tė.

An­tra­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re ren­ka­mi 68 Sei­mo na­riai vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Prieš dvi sa­vai­tes į Sei­mą bu­vo iš­rink­ta 70 bū­si­mų­jų par­la­men­ta­rų per dau­gia­man­da­tę apy­gar­dą, dar trims kan­di­da­tams vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro ne­pri­rei­kė. Pir­ma­ja­me tu­re sa­vo apy­gar­do­se jie su­rin­ko dau­giau nei 50 proc. bal­sų ir už­si­ti­kri­no Sei­mo na­rio man­da­tus.

Rin­ki­mų die­ną sek­ma­die­nį bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­dės 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą.