L. Linkevičius: yra požymių, kad į JAV rinkimus kišasi ir Rusija
Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (JAV) vyks­tan­ti pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ja tu­ri po­žy­mių, kad į rin­ki­mus ki­ša­si ir ki­tos vals­ty­bės, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, tu­rė­da­mas ome­ny­je Ru­si­ją.

„Ma­nau, kad tai – ne tik spek­tak­lis (...). Ne­ra­mi­na tai, kad tam­pa vis la­biau aki­vaiz­du, jog JAV rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja ne tik JAV, bet, ko ge­ro, ir ki­tos vals­ty­bės ak­ty­viai da­ly­vau­ja. Apie tai bu­vo pra­ne­ši­mų, tad ši­tai ti­krai ne­ra­mi­na – tai tu­rė­tų ne­ra­min­ti ir ame­ri­kie­čius. Jie, ma­tyt, pa­tys no­rė­tų spręs­ti iš ša­lies, o ma­to­si, kad yra po­žy­mių, kad yra tas įsi­ki­ši­mas“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį tei­gė mi­nis­tras, pa­klaus­tas, kiek su­si­rū­pi­ni­mo ke­lia res­pub­li­ko­no Do­nal­do Trum­po (Do­nal­do Tram­po) Ru­si­jai gal­būt pa­lan­ki re­to­ri­ka.

Mi­nis­tras pa­žy­mi, jog JAV pi­lie­čiai „ren­ka pre­zi­den­tą ne tik sau, bet pra­ktiš­kai vi­sam pa­sau­liui“, nes nuo JAV po­li­ti­kos kryp­ties pri­klau­so ir eu­roat­lan­ti­nis sau­gu­mas, si­tua­ci­ja Eu­ro­pos ir vi­so pa­sau­lio ša­ly­se.

Mi­nis­tro nuo­mo­ne, apk­lau­sų duo­me­ni­mis prieš D.Trum­pą ne­žy­miai pir­mau­jant de­mo­kra­tų kan­di­da­tei Hi­la­ry Clin­ton (Hi­la­ri Klin­ton), kol kas ly­gias ga­li­my­bes lai­mė­ti rin­ki­mus tu­ri abu rin­ki­mų da­ly­viai ir vis­ką nu­lems iki šiol ne­ap­sisp­ren­du­sių ame­ri­kie­čių bal­sai.

L.Lin­ke­vi­čius taip pat pa­žy­mi, kad ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je Eu­ro­pos ša­lių va­do­vai ke­ti­na ap­tar­ti ir si­tua­ci­ją Si­ri­jo­je, kur Ale­po mies­te Ru­si­ja vyk­do ants­kry­džius, bei ga­li­mą reak­ci­ją į tai įskai­tant ir nau­jas sank­ci­jas. Mi­nis­tras pri­me­na, kad iš Eu­ro­pos ly­de­rių Ru­si­jai pa­si­girs­ta at­vi­ri kal­ti­ni­mai ka­ro nu­si­kal­ti­mais.

Ket­vir­ta­die­nio nak­tį Lie­tu­vos lai­ku JAV vy­ku­siuo­se pa­sku­ti­niuo­siuo­se kan­di­da­tų te­le­vi­zi­niuo­se de­ba­tuo­se at­rem­da­ma D.Trum­po puo­li­mą H.Clin­ton par­eiš­kė, kad Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui „la­biau pa­tik­tų tu­rė­ti Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tą ma­rio­ne­tę“. Ji taip pat kri­ti­ka­vo D.Trum­pą sa­ky­da­ma, jog šis yra „lin­kęs šok­ti pa­gal Pu­ti­no dū­de­lę“, nes pri­ta­ria pa­stan­goms skal­dy­ti NA­TO ir ki­tiems Ru­si­jos po­li­ti­kos sie­kiams.