L. Linkevičius: už mirtis Sirijoje atsakingi ir tie, kurie vetavo ST sprendimus
Tęs­da­mas vi­zi­tą Niu­jor­ke, rug­sė­jo 30 die­ną už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius da­ly­va­vo Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos de­ba­tuo­se dėl konf­lik­tų Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se spren­di­mo ir ko­vos su te­ro­riz­mo grės­mė­mis.

Mi­nis­tras pa­brė­žė ko­vos su te­ro­riz­mo prie­žas­ti­mis bū­ti­ny­bę ir at­sa­ko­my­bės už te­ro­ris­ti­nius nu­si­kal­ti­mus sie­kį, ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me spau­dai.

„Ko­vai su te­ro­riz­mu Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­ba yra su­kū­ru­si tei­si­nę ba­zę, įskai­tant Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo me­tu pri­im­tą Sau­gu­mo Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko par­eiš­ki­mą dėl už­sie­nio te­ro­ris­tų ko­vo­to­jų. No­rė­da­mi įveik­ti te­ro­ris­tus, pri­va­lo­me iš­nau­do­ti vi­sas prie­mo­nes ir pa­da­ry­ti ga­lą te­ro­ris­tų ne­bau­džia­mu­mui“, – sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.

At­kreip­da­mas dė­me­sį į Si­ri­jos kri­zę, mi­nis­tras pa­brė­žė, kad JT Sau­gu­mo Ta­ry­ba ne­su­ge­bė­jo tin­ka­mai ir lai­ku su­rea­guo­ti į Si­ri­jos kri­zę. Ke­tu­rios re­zo­liu­ci­jos dėl Si­ri­jos bu­vo ve­tuo­tos. Toks ve­to pa­nau­do­ji­mas, anot mi­nis­tro, gy­nė ne ci­vi­lių au­kų, o Si­ri­jos re­ži­mo in­te­re­sus. Tie, ku­rie ve­ta­vo ati­tin­ka­mas re­zo­liu­ci­jas, drau­ge su Si­ri­jos val­džia at­sa­ko už ci­vi­lių gy­ven­to­jų tra­ge­di­ją ir pa­bė­gė­lių srau­tus.

L. Lin­ke­vi­čius iš­reiš­kė vil­tį, kad JT Sau­gu­mo Ta­ry­ba par­ems Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­stan­gas ko­vo­jant su ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos Vi­dur­že­mio jū­ro­je or­ga­ni­za­to­riais ir vyk­dy­to­jais bei pri­tars Eu­ro­pos ša­lių pa­teik­tam Sau­gu­mo Ta­ry­bos re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tui dėl mig­ra­ci­jos.

„Ne­tu­ri­me pa­mirš­ti ir pa­bė­gė­lių iš Ukrai­nos. Dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš šią ša­lį ir Kry­mo anek­si­jos dau­giau kaip 5 mi­li­jo­nai Ukrai­nos gy­ven­to­jų yra pri­klau­so­mi nuo hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos“, – kal­bė­jo L. Lin­ke­vi­čius. Jis pa­brė­žė, kad Ru­si­jos pa­lai­ko­mų se­pa­ra­tis­tų spren­di­mas iš­va­ry­ti hu­ma­ni­ta­ri­nes agen­tū­ras iš jų val­do­mų te­ri­to­ri­jų yra nu­si­kals­ta­mas ir dar la­biau pa­blo­gins vie­tos gy­ven­to­jų są­ly­gas.

JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos de­ba­tus dėl konf­lik­tų Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se spren­di­mo ir ko­vos su te­ro­riz­mo grės­mė­mis or­ga­ni­za­vo rug­sė­jo mė­ne­sį Sau­gu­mo Ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­ti Ru­si­ja. Ren­gi­ny­je pa­si­sa­kė JT Ge­ne­ra­li­nis Se­kre­to­rius Ban Ki Moo­nas ir dau­giau kaip 70-ies vals­ty­bių aukš­to ly­gio at­sto­vai.