L. Linkevičius: Ukrainos reformatoriai susiduria su laiko iššūkiu
Ukrai­no­je vyk­do­mos re­for­mos tu­ri bū­ti at­lik­tos kuo grei­čiau ir šios vals­ty­bės po­li­ti­kai su­si­du­ria su lai­ko iš­šū­kiu, tei­gia Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras. Pa­sak Li­no Lin­ke­vi­čiaus, Lie­tu­va ir to­liau pri­si­dės prie Ukrai­nos re­for­mų ir at­ei­ty­je bend­ra­dar­bia­vi­mas tu­rė­tų tik di­dė­ti.

Po su­si­ti­ki­mo su Ukrai­nos eko­no­mi­kos mi­nis­tru Ai­va­ru Ab­ro­ma­vi­čiu­mi L.Lin­ke­vi­čius BNS pir­ma­die­nį sa­kė, kad re­for­mos Ukrai­no­je tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tos grei­tai.

„La­bai de­biu­ro­kra­ti­zuo­tas po­žiū­ris, nes tiek mi­nis­te­ri­ja, tiek pats bū­das ma­žin­ti biu­ro­kra­ti­ją, lan­das ko­rup­ci­jai, ge­rin­ti vers­lo ap­lin­ką ir nai­kin­ti kliū­tis, ku­rių dar vis pa­si­tai­ko. Tas po­žiū­ris, kad rei­kia nau­jų vei­dų, ku­rie ne­su­si­te­pę pra­ei­ti­mi ir su­pran­ta re­for­mų spar­tos svar­bą, nes re­for­mos ne tik tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tos, bet tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tos grei­tai, tai tas fak­to­rius yra svar­bus“, - BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

A.Ab­ro­ma­vi­čius in­ter­viu LRT te­le­vi­zi­jai sa­kė, jog re­for­moms grei­čiau­siai pri­reiks dve­jų me­tų. L.Lin­ke­vi­čius tei­gia, kad kai ku­riems po­ky­čiams ob­jek­ty­viai rei­kia dau­giau lai­ko, ta­čiau vis­gi po­ky­čių rei­kia grei­tai.

„Vyks­ta lė­čiau, bet kai ku­rio­se sri­ty­se jie ne­tu­rės lai­ko dve­jų me­tų, jie tu­rės anks­čiau pa­da­ry­ti. Ir dau­ge­lis ne­tu­ri tiek daug to lai­ko. Pa­im­ki­me ener­gin­gus po­li­ti­kus, ku­rie da­bar įsi­lie­ja į Ukrai­nos gy­ve­ni­mą kaip Mi­chai­las Saa­kaš­vi­lis, ku­ris am­bi­cin­gai vis­ką re­for­muo­ja, kas vyks­ta Ode­sos sri­ty­je. Jis vis vien ne­tu­ri per daug lai­ko, vi­si no­rės ma­ty­ti re­zul­ta­tus. Iš ti­krų­jų kai ku­rios re­for­mos ob­jek­ty­viai tu­ri il­giau už­truk­ti, bet šiuo at­ve­ju ob­jek­ty­vu­mas yra ir lai­ko fak­to­rius - jis nė­ra ne­ri­bo­tas. Jie su­si­du­ria su iš­šū­kiais ne tik tu­ri­nio pra­sme, bet ir lai­ko at­žvil­giu“, - aiš­ki­no mi­nis­tras.

L.Lin­ke­vi­čius sa­kė, kad kai Ukrai­na ap­sisp­ręs, ko­kio­se sri­ty­se dar Lie­tu­va ga­lė­tų jai pa­dė­ti, bend­ra­dar­bia­vi­mas tu­rė­tų dar iš­sip­lės­ti.

„Lie­tu­va ti­krai čia ne­do­mi­nuos, nes mes ne­sa­me nei to­kio dy­džio nei eko­no­mi­nės ga­lios vals­ty­bė, kad kaž­ką nu­lem­tu­me Ukrai­nos rai­do­je, bet tai vi­siš­kai ne­reiš­kia, kad ne­ga­li­me bū­ti nau­din­gi, tai jie pui­kiai su­pran­ta. (...) Ne­sku­bin­ki­me šio­je vie­to­je ap­sisp­ren­di­mo po­žiū­riu, aš ma­nau, kad at­ei­ty­je, be jo­kios abe­jo­nės, mes ma­ty­si­me dau­giau bend­ra­dar­bia­vi­mo seg­men­tų nei iki šiol“, - ti­ki­no L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak mi­nis­tro, Lie­tu­va ga­li pa­dė­ti plė­to­jant Ukrai­nos eks­por­to ir trans­por­to pro­jek­tus, ma­ži­nant biu­ro­kra­ti­ją, įdie­giant elek­tro­ni­nę vy­riau­sy­bės veik­lą.

„Ga­li­my­bė yra iš­nau­do­ti ir ki­to­se sri­ty­se mū­sų pa­tir­tį - vys­tant eks­por­to pro­jek­tus, trans­por­to ar­ba mū­sų elek­tro­ni­nės Vy­riau­sy­bės veik­la, ku­ri yra vie­na ly­de­riau­jan­čių pa­gal ES duo­me­nis. Tai su­si­ję su tuo, ka da­ro A.Ab­ro­ma­vi­čiaus mi­nis­te­ri­ja - ko­vo­ja su biu­ro­kra­ti­ja, ka­dan­gi tai yra kliu­vi­nys vers­lui“, - tei­gė L.Lin­ke­vi­čius.

Anot jo, Lie­tu­vos pra­na­šu­mas tas, kad daž­nai ša­lis su­ge­ba su­pran­ta­miau pa­si­da­lin­ti pa­tir­ti­mi nei ki­tos Va­ka­rų vals­ty­bės: „Tai la­bai svar­bu, kad mes ne tik tu­ri­me kuo da­lin­tis, bet ir tie bū­dai, ku­riais ga­li­me da­lin­tis, yra pri­im­ti­ni ukrai­nie­čiams, jie yra su­pran­ta­mi. Tai to­dėl kar­tais mes ga­li­me pa­pras­čiau tą pa­tir­tį per­teik­ti nei Va­ka­rų at­sto­vai, nes gal leng­viau su­siš­ne­ka­me, leng­viau su­pran­ta­me“.

Lie­tu­va ga­lė­tų padėti

Aivaras Abromavičius/AFP/Scanpix nuotrauka

Lie­tu­va Ukrai­nai ga­lė­tų pa­dė­ti res­truk­tū­ri­zuo­jant vals­ty­bės re­zer­vą, ska­ti­nant eks­por­tą bei pa­ta­riant dėl Re­gis­trų cen­tro veik­los, ma­no A. Ab­ro­ma­vi­čius.

„Vals­ty­bės re­zer­vo res­truk­tū­ri­za­vi­me, ne­se­niai pa­sky­rė­me nau­ją va­do­vą. Kaip ir dau­ge­lis ma­no kad­rų po­li­ti­kos pa­sek­mių, tai yra žmo­gus ne­dir­bęs iki tol vals­ty­bės po­že­miuo­se. (...) Eks­por­to ska­ti­ni­mo sri­ty­je Lie­tu­va stip­riai ga­lė­tų pa­dė­ti“, - pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams sa­kė A.Ab­ro­ma­vi­čius.

Pa­sak jo, šiuo me­tu Ukrai­na spren­džia ar in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą ir eks­por­to ska­ti­ni­mą plė­to­ti per at­ski­ras ins­ti­tu­ci­jas kaip Lie­tu­vo­je, ar jas su­jung­ti į vie­ną įstai­gą.

„Mes iki šiol ne­sa­me iki ga­lo ap­sisp­ren­dę, ar tai tu­rė­tų bū­ti dvi skir­tin­gos or­ga­ni­za­ci­jos kaip Lie­tu­vo­je, ar kaip Šve­di­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je vie­na or­ga­ni­za­ci­ja, da­ran­ti abi funk­ci­jas“, - tvir­ti­no A.Ab­ro­ma­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, vyk­dy­ti re­for­mas Ukrai­no­je nė­ra pa­pras­ta, nes par­la­men­tas pa­lai­ko ma­žiau nei pu­sę vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vų.

„Kar­tais par­la­men­te trūks­ta to pa­lai­ky­mo, nes jis kar­tais sa­vais rei­ka­lais už­siė­męs, tai taip pat de­mo­kra­ti­jos ap­raiš­ka. (...) Šiuo me­tu tik 44 proc. įsta­ty­mų, pri­im­tų Vy­riau­sy­bės, yra pa­lai­ko­mi par­la­men­te“, - sa­kė A.Ab­ro­ma­vi­čius.