L.Linkevičius: Ukrainoje susišaudymai tęsiasi, būtina tęsti sankcijas
Su Ukrai­nos va­do­vais Ki­je­ve ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­kęs Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tei­gia, kad ša­lies ry­tuo­se ne­pai­sant pa­skelb­tų pa­liau­bų vyks­ta in­ten­sy­vūs su­si­šau­dy­mai, to­dėl bū­ti­na tęs­ti ar­ba stip­rin­ti sank­ci­jų Ru­si­jai po­li­ti­ką.

„Šau­dy­mai vyks­ta tris kar­tus daž­niau ne­gu po pa­sku­ti­nio Mins­ko (pa­liau­bų de­ry­bų) raun­do“, – in­ter­viu te­le­fo­nu BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius po su­si­ti­ki­mo su Ukrai­nos pre­zi­den­tu Pe­tro Po­ro­šen­ka.

„Šian­dien vėl žu­vo du ka­riai, daug su­žeis­tų. In­ten­sy­vu­mas ti­krai di­de­lis, ir kal­bos apie tai, kad vyks­ta kaž­ko­kia dees­ka­la­ci­ja, la­bai stip­riai pra­si­lenk­tų su ti­kro­ve“, – pri­dū­rė mi­nis­tras.

Ukrai­na ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė, kad Ru­si­jos re­mia­mi ko­vo­to­jai vy­riau­sy­bės pa­jė­gų po­zi­ci­jas ap­šau­dė 153 kar­tus, ir tai bu­vo di­džiau­sio mas­to veiks­mai nuo va­sa­rį pa­si­ra­šy­tų pa­liau­bų.

Pra­ne­ša­ma, kad su­si­rė­mi­mai vyks­ta dėl ke­lio tarp vy­riau­sy­bės kon­tro­liuo­ja­mo Ma­riu­po­lio uos­to ir se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mo Do­nec­ko mies­to.

Se­pa­ra­tis­tai tei­gia, kad dėl vy­riau­sy­bės pa­jė­gų šau­dy­mo Do­nec­ko mies­te žu­vo vie­nas ci­vi­lis.

L.Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, su­si­rė­mi­mai tu­ri bū­ti ver­ti­na­mi kaip sig­na­las svars­ty­ti to­li­mes­nes sank­ci­jas Mask­vai.

„Tu­ri bū­ti pra­tęs­tos vi­sos sank­ci­jos, o si­tua­ci­jai blo­gė­jant, dar la­biau su­griež­tin­tos. Bet ži­no­me, kad spren­di­mai pri­ima­mi bend­ru su­ta­ri­mu, ir jį pa­siek­ti nė­ra leng­va“, – sa­kė mi­nis­tras.

„Tai sig­na­las, kad tu­ri­me la­bai rim­tai žiū­rė­ti į po­vei­kio prie­mo­nes, o al­ter­na­ty­vų nė­ra la­bai daug. Be sank­ci­jų ki­to­kių po­vei­kio prie­mo­nių ne­tu­ri­me. Teo­riš­kai dar ga­lė­tų bū­ti po­li­ti­nė izo­lia­ci­ja, ku­ri ir­gi ne­vyks­ta dėl mū­sų kai ku­rių ko­le­gų Eu­ro­pos Są­jun­go­je gal­būt ne­nuo­sek­lu­mo“, – tei­gė L.Lin­ke­vi­čius.

Su Ukrai­nos pre­zi­den­tu ir prem­je­ru Ar­se­ni­ju­mi Ja­ce­niu­ku L.Lin­ke­vi­čius sa­kė taip pat ap­ta­ręs Ukrai­nos vyk­do­mas re­for­mas, Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amą bei de­ry­bas dėl be­vi­zio re­ži­mo.