L.Linkevičius tikisi vertybinio dialogo su Rusija
Dia­lo­gas su Ru­si­ja ne­tu­ri bū­ti dū­mų už­dan­ga ne­veik­lu­mui, penk­ta­die­nį par­eiš­kė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Tas dia­lo­gas vyks­ta ir vyks, tik jis ne­tu­ri tap­ti dū­mų už­dan­ga nie­ko ne­da­ry­mui. Nes kar­tais to­kie ce­re­mo­ni­niai su­si­ti­ki­mai su­ku­ria įspū­dį, kad vyks­ta kaž­koks bend­ra­vi­mas ar­ba ne­tgi bend­ra­dar­bia­vi­mas, rea­ly­bė­je nie­ko ne­kei­čiant“, – po kas­me­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tų ir dip­lo­ma­tų „Snie­go su­si­ti­ki­mo“ Tra­kų ra­jo­ne žur­na­lis­tams sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

„Mums to­kia si­tua­ci­ja ne­priim­ti­na ir tai ne­tu­rė­tų bū­ti pra­kti­ka. Toks yra skir­tu­mas su kai ku­riais ko­le­go­mis, ku­rie ma­no, kad bet koks kon­tak­tas yra pri­dė­ti­nė ver­tė“, – pri­dū­rė jis.

Kiek anks­čiau bu­vęs NA­TO pa­jė­gų vy­riau­sia­sis va­das JAV at­sar­gos ge­ne­ro­las Phi­li­pas Breed­lo­ve 'as BNS sa­kė, jog „dia­lo­gas yra ne­iš­ven­gia­mas“, o da­bar svar­bu nu­spręs­ti, kaip jis vyks.

NA­TO ir Mask­vos san­ty­kiai stip­riai at­ša­lo 2014 me­tais, Ru­si­jai anek­sa­vus Kry­mą ir pra­dė­jus rem­ti se­pa­ra­tis­tus Ry­tų Ukrai­no­je.

Pir­mą kar­tą po šių įvy­kių Al­jan­so ir Mask­vos dip­lo­ma­tai Briu­se­ly­je su­si­ti­ko per­nai va­sa­rą. Ne­rea­gu­lia­rūs NA­TO – Ru­si­jos ta­ry­bos su­si­ti­ki­mai tę­sia­si, ta­čiau ka­ri­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas iš­lie­ka įšal­dy­tas.

L.Lin­ke­vi­čius tei­gė be­si­ti­kin­tis, kad dia­lo­go su Ru­si­ja pri­nci­pai iš­liks ver­ty­bi­niai ir kad „tai ne­bus kaž­koks in­te­re­sų sfe­rų pa­si­da­li­ni­mas“.

„Mes ti­ki­me, (...) kad tai bus pa­gar­ba žmo­gaus tei­sėms, pa­gar­ba tarp­tau­ti­nei tei­sei, o ne sa­vo iš­ras­toms tai­syk­lėms, kaip daž­nai bū­na iš mū­sų kai­my­nės Ru­si­jos (pu­sės)“, – sa­kė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.