L. Linkevičius sveikina sprendimą pasirašyti CETA
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras tei­gia­mai ver­ti­na Bel­gi­jos Va­lo­ni­jos re­gio­no spren­di­mą ne­blo­kuo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir Ka­na­dos lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­ties (Comp­re­hen­si­ve Eco­no­mic and Tra­de Ag­ree­ment, CE­TA), ku­rią nu­ma­to­ma pa­si­ra­šy­ti sek­ma­die­nį.

Pa­sak Li­no Lin­ke­vi­čiaus, ES sky­rė per ma­žai dė­me­sio pi­lie­čių in­for­ma­vi­mui apie tei­gia­mą jos nau­dą – dėl to bu­vo ki­lu­si grės­mė, kad žlugs de­ry­bos dėl am­bi­cin­giau­sio pre­ky­bos su­si­ta­ri­mo ES is­to­ri­jo­je. Vis dėl­to kol kas, pa­sak jo, ne­aiš­ku, ka­da Lie­tu­va pa­jus pra­kti­nę su­tar­ties nau­dą.

„De­ry­bos bu­vo su­nkios. Pa­čią jų baig­ti ver­ti­nu la­bai tei­gia­mai ir pa­siek­tas la­bai svar­bus su­si­ta­ri­mas. Bel­gi­jos vy­riau­sy­bei pa­vy­ko vis­ką su­de­rin­ti, ir sek­ma­die­nį ti­ki­mės, kad įvyks pa­si­ra­šy­mas. Vi­sa tai bu­vo sa­vo­tiš­kas ža­din­tu­vo skam­bu­tis, kad ne vis­kas Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­li vyk­ti sklan­džiai. Vis strin­ga la­bai svar­bių spren­di­mų pri­ėmi­mai. Mes daž­nai ste­bi­me, kad vie­šu­mon iš­ky­la ga­nė­ti­nai po­pu­lis­ti­niai ar­gu­men­tai, nes, ma­tyt, ne­bu­vo pa­kan­ka­mai įdir­bio, aiš­ki­nant pri­nci­pus, nau­dą ir pri­ori­te­tus. Kai bū­na pa­vė­luo­ta, tai la­bai su­nku bū­na kom­pen­suo­ti pra­ras­tą įdir­bį“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, at­ei­ty­je ES de­ran­tis dėl pre­ky­bos su­tar­čių, tu­rė­tų bū­ti sklei­džia­ma kur kas dau­giau in­for­ma­ci­jos, su­pa­žin­di­nant tiek su ne­igia­mais, tiek su tei­gia­mais jų as­pek­tais – to­kiu bū­du kil­tų ma­žes­nė ri­zi­ka įvai­rioms tarp­vals­ty­bi­nėms de­ry­boms žlug­ti pa­sku­ti­nę mi­nu­tę.

„Dėl to rei­kia mums stip­riai su­si­mąs­ty­ti dėl spren­di­mų pri­ėmi­mo. Mes bu­vo­me pra­dė­ję kal­bė­ti, kad toks sig­na­las ro­do, jog at­ei­ty­je mums ga­li kil­ti prob­le­mų, su­da­rant lais­vos pre­ky­bos su­tar­tis su bet ku­ria ša­li­mi. Lie­tu­va vi­sa­da pa­si­sa­ky­da­vo už lais­vą pre­ky­bą. Ne tik Eu­ro­pos Są­jun­ga, bet ir na­cio­na­li­nės vy­riau­sy­bės tu­ri ak­ty­viau dirb­ti, aiš­ki­nant pra­kti­nę reikš­mę ir nau­dą. Tai rei­kia da­ry­ti lai­ku, o ne pa­sku­ti­nių de­ry­bų me­tu“, – kal­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, kol kas su­nku pa­sa­ky­ti, ka­da Lie­tu­va pa­jus pra­kti­nę su­tar­ties nau­dą.

„Aš da­bar taip tie­siai ne­pa­sa­ky­siu, bet Ka­na­da in­ten­sy­viai bend­rau­ja su Eu­ro­pos Są­jun­ga. Gal Lie­tu­va nė­ra tie­sio­gi­nė Ka­na­dos par­tne­rė, bet iš pri­nci­po mes esa­me už lais­vą pre­ky­bą“, – tvir­ti­no mi­nis­tras.

CE­TA pre­ky­bos su­si­ta­ri­mui rei­ka­lin­gas vi­sų 28 ES ša­lių pri­ta­ri­mas, o kai ku­riais at­ve­jais, pa­vyz­džiui, Bel­gi­jo­je pri­tar­ti tu­ri ir vie­tos val­džia – su­si­ta­ri­mą ša­lies Bel­gi­jos Va­lo­ni­jos re­gio­nas – jis ban­dė ap­gin­ti re­gio­no ūki­nin­kų in­te­re­sus ir už­ti­krin­ti, kad tarp­tau­ti­niai in­ves­tuo­to­jai ne­vers vy­riau­sy­bių prieš gy­ven­to­jų no­rą keis­ti įsta­ty­mus. Vis dėl­to penk­ta­die­nį Va­lo­ni­jos par­la­men­tas nu­ta­rė ne­blo­kuo­ti su­tar­ties.

Iš kar­to po to, vė­ly­vą penk­ta­die­nio va­ka­rą ES vals­ty­bės pri­ta­rė su­tar­čiai su Ka­na­da ir at­vė­rė ga­li­my­bę ją pa­si­ra­šy­ti – tai nu­ma­to­ma pa­da­ry­ti sek­ma­die­nį.

CE­TA yra pats am­bi­cin­giau­sias pre­ky­bos su­si­ta­ri­mas, dėl ku­rio ES ka­da nors de­rė­jo­si. Su­tar­tis pa­ša­li­na 99 proc. mui­tų bei vie­nin­gą ES rin­ką su­sie­ja su 36 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čia 10-a pa­gal dy­dį pa­sau­lio eko­no­mi­ka.

Po pa­si­ra­šy­mo su­tar­tis įsi­ga­lios lai­ki­nai, kol ją ra­ti­fi­kuos vi­sos ES ša­lys, o šis pro­ce­sas ga­li už­truk­ti ne vie­ne­rius me­tus.

Pa­si­ra­šius CE­TA, Eu­ro­pos Są­jun­gos lau­kia su­dė­tin­gos pre­ky­bos de­ry­bos su ki­to­mis ša­li­mis, įskai­tant net svar­bes­nį ir dar prieš­ta­rin­giau ver­ti­na­mą su­si­ta­ri­mą su JAV, va­di­na­mą Tran­sat­lan­ti­ne pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų par­tne­rys­te (Tran­sat­lan­tic Tra­de and In­vest­ment Par­tners­hip, TTIP ).