L.Linkevičius: svarbu tęsti ES ir Turkijos bendradarbiavimą
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko ti­kin­tis, kad po re­fe­ren­du­mo dėl pre­zi­den­to ga­lių iš­plė­ti­mo Tur­ki­jos vi­suo­me­nė su­ge­bės iš­lai­ky­ti vie­ny­bę.

Mi­nis­tras taip pat par­agi­no tęs­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir Tur­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mą.

„Pa­si­bai­gus re­fe­ren­du­mui Tur­ki­jo­je ti­ki­mės, kad svar­bios mū­sų są­jun­gi­nin­kės NA­TO al­jan­se ir ES par­tne­rės vi­suo­me­nė iš­lai­ky­tų vie­ny­bę. La­bai svar­bu tęs­ti to­li­mes­nį ES ir Tur­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mą“, – tei­gė mi­nis­tras. Jo ko­men­ta­rą BNS per­da­vė at­sto­vė spau­dai.

Tur­ki­jos rin­ki­mų par­ei­gū­nų pa­skelb­ti duo­me­nys ro­do, kad sek­ma­die­nio re­fe­ren­du­me rin­kė­jai ne­di­de­liu bal­sų skir­tu­mu pri­ta­rė pre­zi­den­to Re­ce­po Tayyi­po Er­do­ga­no ga­lių iš­plė­ti­mui.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja an­tra­die­nį par­agi­no Tur­ki­ją pra­dė­ti skaid­rų ty­ri­mą dėl ga­li­mų bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rų pažeidimų