L. Linkevičius susitiko su naujuoju Estijos URM vadovu
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius spa­lio 6 die­ną Vil­niu­je su­si­ti­kęs su nau­juo­ju Es­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Jur­ge­nu Li­gi pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vai la­bai svar­bus bend­ra­dar­bia­vi­mas su Es­ti­ja įgy­ven­di­nant bend­rus ener­ge­ti­kos ir trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tus.

„Ar­ti­miau­siu me­tu pri­va­lo­me pri­im­ti spren­di­mus dėl Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mos sinch­ro­ni­za­ci­jos su eu­ro­pi­niais tink­lais bei tęs­ti „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą. Tai įro­dy­tų, kad ge­ba­me su­tar­ti vi­sam re­gio­nui svar­biais klau­si­mais“, – pa­žy­mė­jo L. Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­trai ap­ta­rė dvi­ša­lius Lie­tu­vos ir Es­ti­jos san­ty­kius, bend­ra­dar­bia­vi­mą įgy­ven­di­nant re­gio­ni­nius trans­por­to ir ener­ge­ti­kos pro­jek­tus, ak­tua­lius ES dar­bot­var­kės klau­si­mus, Es­ti­jos pa­si­ruo­ši­mą pir­mi­nin­kau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai 2017 me­tų an­trą­jį pus­me­tį, sau­gu­mo po­li­ti­ką, pa­dė­tį Ukrai­no­je ir san­ty­kius su Ru­si­ja. Mi­nis­tras pa­siū­lė pa­si­da­lin­ti Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai pa­tir­ti­mi.

„2017 me­tais Es­ti­ja pir­mi­nin­kaus Bal­ti­jos ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mo fo­ru­mams, o nuo ki­tų me­tų vi­du­rio pe­rims pir­mi­nin­ka­vi­mą ES Ta­ry­bai. Tai yra di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė, ypač at­siž­vel­giant į su­si­for­ma­vu­sius iš­šū­kius re­gio­ne, Eu­ro­po­je ir vi­sa­me pa­sau­ly­je. To­dėl svar­bu pa­lai­ky­ti glau­džius ry­šius su Es­ti­ja sie­kiant su­de­rin­ti po­zi­ci­jas bei ge­riau ap­gin­ti re­gio­no in­te­re­sus“, – sa­kė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

L. Lin­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad tarp­tau­ti­nių bran­duo­li­nės sau­gos stan­dar­tų ne­si­lai­kant įgy­ven­di­na­mas at­omi­nės elek­tri­nės pro­jek­tas Bal­ta­ru­si­jo­je yra bend­ra re­gio­no ir vi­sos Eu­ro­pos prob­le­ma.

Lie­tu­vos mi­nis­tras taip pat tei­gė, kad ag­re­sy­vi Ru­si­jos po­li­ti­ka iš­lie­ka pa­grin­di­ne sau­gu­mo grės­me mū­sų re­gio­ne, to­dėl bū­ti­na tęs­ti sank­ci­jų po­li­ti­ką Ru­si­jos at­žvil­giu, kol ne­bus vi­siš­kai įgy­ven­din­ti Mins­ko su­si­ta­ri­mai. „Tuo pa­čiu to­liau pri­va­lo­me dė­ti pa­stan­gas, kad bū­tų už­ti­krin­tas Ukrai­nos su­ve­re­ni­te­tas bei te­ri­to­ri­nis vien­ti­su­mas“, – sa­kė mi­nis­tras.

Su­si­ti­ki­mo me­tu pa­žy­mė­ta, kad NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je pri­im­tų spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mas su­stip­rins vi­so re­gio­no sau­gu­mą. Lie­tu­va ir Es­ti­ja ak­ty­viai ren­gia­si Vo­kie­ti­jos ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės va­do­vau­ja­mų pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mui mū­sų ša­ly­se.

L. Lin­ke­vi­čius taip pat pa­brė­žė, kad Eu­ro­pa pa­sta­ruo­ju me­tu su­si­du­ria su rim­tais iš­šū­kiais, ypač po re­fe­ren­du­mo JK dėl pa­si­trau­ki­mo iš ES. „Tu­ri­me iš­lik­ti vie­nin­gi ir įro­dy­ti sa­vo pi­lie­čiams ES gy­vy­bin­gu­mą bei pa­trauk­lu­mą. Pri­va­lo­me at­gau­ti pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mą“, – sa­kė mi­nis­tras. Jo tei­gi­mu, ES Ry­tų par­tne­rys­tės ini­cia­ty­va iš­lie­ka svar­biu ins­tru­men­tu ple­čiant de­mo­kra­ti­jos, sta­bi­lu­mo ir rin­kos eko­no­mi­kos erd­vę mū­sų kai­my­nys­tė­je. „Tu­ri­me rem­ti re­for­mų pro­ce­są šio­je ini­cia­ty­vo­je da­ly­vau­jan­čio­se ša­ly­se, ta­čiau ne­ga­li­me pa­mirš­ti ir apie sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus Ry­tų kai­my­nėms, vi­sų pir­ma dėl be­vi­zio re­ži­mo su­tei­ki­mo Ukrai­nai ir Gru­zi­jai. Tai mū­sų pa­ti­ki­mu­mo klau­si­mas“, – sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.

J. Li­gi pa­skir­tas Es­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį vie­toj Es­ti­jos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vu­sios Ma­ri­nos Kal­ju­rand. J. Li­gi 2015–2016 m. bu­vo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras, 2009–2014 m. – fi­nan­sų mi­nis­tras, 2005–2007 m. – gy­ny­bos mi­nis­tras, taip pat bu­vo Es­ti­jos Par­la­men­to na­riu 1995–2005 m. ir 2007–2009 m.

URM informacija