L. Linkevičius: sprendžiant pabėgėlių krizę reikia kovoti su priežastimis
Lie­tu­va so­li­da­riai pri­si­dės spren­džiant pa­bė­gė­lių kri­zę, bet pa­si­sa­ko prieš kvo­tas, sa­ko Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas taip pat pa­brė­žia - bū­ti­na už­kirs­ti ke­lią reiš­ki­nio prie­žas­ti­mis, nes šiuo me­tu tik ko­vo­ja­ma su pa­sek­mė­mis, ir ne­la­bai sėk­min­gai.

„Si­tua­ci­ja to­kia, kad dar pa­dau­gė­jo sto­vyk­lo­se su­si­kau­pu­sių pa­bė­gė­lių, ir Lie­tu­va bus so­li­da­ri ir pa­si­ry­žu­si da­lin­tis, sa­va­no­riš­kais pa­grin­dais, pa­brė­žiu, tą naš­tą. Bet žy­miai svar­biau yra iš­siaiš­kin­ti prie­žas­tis tos prob­le­mos ir už­kirs­ti ke­lią bū­tent prie­žas­tims, nes da­bar mes ko­vo­ja­me su pa­sek­mėm ir ne­la­bai sėk­min­gai, nes srau­tai ne­val­do­mai plūs­ta“, - BNS te­le­fo­nu iš Liuk­sem­bur­go šeš­ta­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius po ne­for­ma­laus Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo.

Mi­nis­tras taip pat sa­ko, jog su­tei­kiant prie­globs­tį nuo ka­ro bė­gan­tiems pa­bė­gė­liams rei­kia at­skir­ti, ku­rių gy­vy­bei iš­ties gre­sia pa­vo­jus, o ku­rie yra eko­no­mi­niai mig­ran­tai. „Rei­kia įver­tin­ti ša­lis, iš ku­rių vyks­ta pa­bė­gė­liai, nu­sta­tant sau­ges­nes ša­lis, iš ku­rių mes gal­būt ne­tu­rė­tu­mėm jų trak­tuo­ti kaip pa­bė­gė­lių, nes tai dau­giau eko­no­mi­niai mig­ran­tai, tu­ri­me juos at­skir­ti, ir grą­ži­ni­mo pro­ce­sas taip pat tu­ri vyk­ti. Tie, ku­rie bė­ga nuo ka­ro ir ku­riems ky­la grės­mė gy­vy­bei, jiems ap­sau­ga tu­ri bū­ti su­teik­ta, bet įver­ti­ni­mas karš­tuo­se taš­kuo­se, per ku­riuos pa­ten­ka mig­ran­tai, tu­ri veik­ti rea­liai, o ne kaip da­bar“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ki­tą sa­vai­tę pa­siū­lys vals­ty­bėms na­rėms pers­kirs­ty­ti dau­giau prie­globs­čio pra­šy­to­jų iš Veng­ri­jos, Grai­ki­jos ir Ita­li­jos. „Mes da­ly­vau­si­me prob­le­mos spren­di­me, bet mes ti­krai ne­ma­no­me, kad ma­giš­kas kvo­tų pa­da­li­ni­mas, ką ma­no Ko­mi­si­ja ir kai ku­rios ša­lys, iš­spręs­tų prob­le­mą“, - pa­brė­žė L.Lin­ke­vi­čius.

Lie­pos mė­ne­sį per de­ry­bas ES Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 325 pa­bė­gė­lius - 255 iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos ir dar 70 - iš Tur­ki­jos. Dau­giau­sia tai tu­rė­tų bū­ti iš Si­ri­jos pa­bė­gę as­me­nys. Ta­čiau pa­bė­gė­lių srau­tui į ES ne­ma­žė­jant, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo pers­kirs­ty­ti tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rių dar 160 tūkst. prie­globs­čio pra­šan­čių žmo­nių.

Lie­tu­vos prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius šią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no, jog Lie­tu­vai teks pri­im­ti dau­giau pa­bė­gė­lių nei pla­nuo­ta. „Pa­na­šu, kad teks“,- si­tua­ci­ją pa­na­šiai įver­ti­no ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras L.Lin­ke­vi­čius.