L. Linkevičius siūlo koreguoti ES politiką Baltarusijos atžvilgiu
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tui Alek­sand­rui Lu­ka­šen­kai pa­lei­dus še­šis ka­lin­tus opo­zi­ci­jos ly­de­rius, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras  Li­nas Lin­ke­vi­čius par­agi­no Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) ko­re­guo­ti sa­vo po­li­ti­ką Mins­ko at­žvil­giu, ta­čiau kai ku­rie ki­ti po­li­ti­kai tei­gia, kad apie per­mai­nas kal­bė­ti kol kas anks­ti.

„Tai yra di­de­lis žings­nis. Mes tu­ri­me jį adek­va­čiai įver­tin­ti ir ko­re­guo­ti mū­sų po­li­ti­ką Bal­ta­ru­si­jos at­žvil­giu“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Pa­klaus­tas, ar ES tu­rė­tų at­šauk­ti ar­ba švel­nin­ti sank­ci­jas Mins­kui, mi­nis­tras at­sa­kė: „Šiuo as­pek­tu mes taip pat tu­rė­tu­me tar­tis. Ne­no­riu už­bėg­ti už akių, tu­ri­me kon­sul­tuo­tis, bet tai yra pa­grin­das per­žiū­rė­ti (sank­ci­jas).“

„Jei­gu ly­gin­si­me su Ru­si­ja, ne­tu­rė­tų bū­ti taip, kad sank­ci­jų prieš Bal­ta­ru­si­ją bū­tų dau­giau ne­gu prieš Ru­si­ją, kai ji vyk­do ag­re­si­ją prieš kai­my­ni­nę ša­lį“, – tei­gė L.Lin­ke­vi­čius.

Tai mi­nis­tras kal­bė­jo po to, kai pre­zi­den­to rin­ki­mams be­si­ruo­šian­tis A.Lu­ka­šen­ka su­tei­kė ma­lo­nę opo­zi­ci­jos ak­ty­vis­tams, tarp jų – nuo 2010 me­tų ka­lin­tam Ni­ko­la­jui Stat­ke­vi­čiui, ku­ris ba­lo­ti­ra­vo­si į pre­zi­den­tus. Šiuos as­me­nis Va­ka­rai va­di­no po­li­ti­niais ka­li­niais.

„Svei­ki­na­me ši­tą spren­di­mą. Tai yra tei­gia­mas žings­nis rei­kia­ma kryp­ti­mi – tai, ko mes nuo­sek­liai ir nuo­la­tos rei­ka­la­vo­me. Po­li­ti­nių ka­li­nių bu­vi­mas la­bai komp­li­ka­vo dia­lo­gą tarp ES ir Bal­ta­ru­si­jos“, – kal­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

So­cial­de­mo­kra­tas mi­nis­tras pri­pa­ži­no, kad ver­ti­nant ka­li­nių pa­lei­di­mą „sun­ku iš­veng­ti są­sa­jų“ su spa­lio 11 die­ną vyk­sian­čiais pre­zi­den­to rin­ki­mais, bet tei­gė, kad „ne­pai­sant to, pats fak­tas yra įvy­kęs ir tai tu­rė­tų pa­ko­re­guo­ti to­li­mes­nį po­žiū­rį ir po­li­ti­ką Bal­ta­ru­si­jos at­žvil­giu“.

L.Lin­ke­vi­čius, ku­ris šį mė­ne­sį Ukrai­no­je bu­vo su­si­ti­kęs su Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Vla­di­mi­ru Ma­kė­ju­mi, kar­tu pri­dū­rė, kad vien šis žings­nis „neišsp­ren­džia vi­sų mū­sų ta­kos­ky­ros prob­le­mų“.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka opo­zi­cio­nie­rių pa­lei­di­mą pa­va­di­no A.Lu­ka­šen­kos „žai­di­mais no­rint įtik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gai“.

„Jis su­pran­ta, kad konf­ron­tuo­ti la­bai ne­ina. Ma­nau, kad gry­nai toks žings­nis sie­kiant šiek tiek at­ši­li­mo san­ty­kiuo­se su ES. Gal ir fi­nan­si­nių ko­kių vil­čių tu­ri“, – BNS sa­kė B.Juo­dka.

B.Juo­dka at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­leis­tie­ji net ne­pra­šė ma­lo­nės.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris, bu­vęs prem­je­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius ra­gi­no ne­sku­bė­ti da­ry­ti iš­va­dų dėl šio A.Lu­ka­šen­kos žings­nio ir pa­lauk­ti, kaip vyks pre­zi­den­to rin­ki­mai.

„Nes pa­sta­rą­jį kar­tą iki rin­ki­mų 2010 me­tais mes taip pat tu­rė­jo­me daug vil­čių. A.Lu­ka­šen­ka ro­dė daug po­zi­ty­vių ženk­lų Va­ka­rams, o pa­me­na­me, kuo bai­gė­si rin­ki­mai, rin­ki­mų nak­tis, ir pa­skui vi­si opo­zi­ci­jos kan­di­da­tai pre­zi­den­to rin­ki­muo­se bu­vo per­se­kio­ja­mi ir so­di­na­mi į ka­lė­ji­mus“, – BNS sa­kė A.Ku­bi­lius.

Anot jo, pa­na­šų ma­nev­rą su po­li­ti­nių opo­nen­tų iš­lais­vi­ni­mu pa­sku­ti­niu Eu­ro­pos dik­ta­to­riu­mi va­din­tas Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas at­li­ko bent še­šis-sep­ty­nis kar­tus.

„Šiuo at­žvil­giu ga­li­me pa­svei­kin­ti to­kį spren­di­mą, ta­čiau avan­su duo­ti ko­kį nors la­bai po­zi­ty­vų ver­ti­ni­mą bū­tų la­bai per anks­ti“, – pa­brė­žė A.Ku­bi­lius.

Jo tvir­ti­ni­mu, A.Lu­ka­šen­ka jau ku­rį lai­ką de­mons­truo­ja pa­stan­gas su­ar­tė­ti su Va­ka­rais.

„A.Lu­ka­šen­ka pa­sta­ruo­ju me­tu de­mons­truo­ja, kad jam Ru­si­jos ag­re­si­ja Ukrai­no­je su­ke­lia įvai­rių min­čių, to­dėl tos pa­stan­gos su­ar­tė­ti su Va­ka­rais ste­bi­mos ne pir­mą die­ną. (...) Ta­čiau, kaip ro­do pa­tir­tis, tai nė­ra il­ga­lai­kis jo pri­nci­pų pa­si­kei­ti­mas“, – pri­dū­rė par­la­men­ta­ras.

A.Lu­ka­šen­ka, va­do­vau­jan­tis Bal­ta­ru­si­jai nuo 1994 me­tų, kri­ti­kuo­ja­mas dėl sa­vo au­to­ri­ta­ri­nio val­dy­mo ir kal­ti­na­mas žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jų ne­už­ti­kri­nan­tis pi­lie­ti­nių tei­sių.

Jis bu­vo per­rink­tas ket­vir­tai ka­den­ci­jai 2010 me­tų gruo­dį per rin­ki­mus, ku­riuos ap­tem­dė griež­tas su­si­do­ro­ji­mas su opo­zi­ci­ja.