L. Linkevičius: sėkminga Gruzijos eurointegracija didina regiono saugumą
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ba­lan­džio 6 d. Vil­niu­je su­si­ti­ko su Gru­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Mik­heil Ja­ne­li­dze, at­vy­ku­siu į Lie­tu­vą su ofi­cia­liu vi­zi­tu. Mi­nis­trai ap­ta­rė sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne, Gru­zi­jos eu­ro­pi­nę ir eu­roat­lan­ti­nę in­teg­ra­ci­ją, dvi­ša­lius san­ty­kius.

„Gru­zi­jos kai­my­nys­tė­je esan­čia­me Kal­nų Ka­ra­ba­che at­si­nau­ji­nu­sios ko­vos mums dar kar­tą pri­me­na, ko­kia tra­pi sau­gu­mo pa­dė­tis Pie­tų Kau­ka­ze. Ta­čiau ryž­tin­gas Gru­zi­jos žmo­nių ap­sisp­ren­di­mas bū­ti Eu­ro­pos šei­mos da­li­mi ne­abe­jo­ti­nai pri­si­de­da prie di­des­nio vi­so re­gio­no sau­gu­mo. Sėk­min­ga eu­ro­pi­nė ir eu­roat­lan­ti­nė in­teg­ra­ci­ja, re­for­mų įgy­ven­di­ni­mas su­tei­kia dau­giau eko­no­mi­nės ne­prik­lau­so­my­bės, dau­giau sau­gu­mo, dau­giau lais­vės“, – su­si­ti­ki­mo me­tu tei­gė L. Lin­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va to­liau rems Gru­zi­jo­je vyk­do­mas re­for­mas, ku­rios vi­sų pir­ma yra rei­ka­lin­gos Gru­zi­jos žmo­nėms.

Mi­nis­tras L. Lin­ke­vi­čius iš­reiš­kė įsi­ti­ki­ni­mą, kad ar­tė­jan­čia­me NA­TO Vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je bus dar kar­tą pa­tvir­tin­ta Gru­zi­jos na­rys­tės NA­TO pers­pek­ty­va.

L. Lin­ke­vi­čius iš­reiš­kė par­amą Gru­zi­jos sie­kiui, kad be­vi­zis re­ži­mas su Eu­ro­pos Są­jun­ga Gru­zi­jos pi­lie­čiams įsi­ga­lio­tų jau šią va­sa­rą. Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad su šiuo spren­di­mu Gru­zi­jos įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­bus baig­ti – ša­lis tu­rės už­ti­krin­ti, kad pri­im­ti įsta­ty­mai bū­tų tin­ka­mai įgy­ven­di­na­mi ir pra­ktiš­kai.

Lie­tu­vos mi­nis­tras pa­kar­to­jo, kad Lie­tu­va vi­suo­met rė­mė ir rems Gru­zi­jos su­ve­re­ni­te­tą ir te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą ir to­liau nuo­sek­liai kels šį klau­si­mą tarp­tau­ti­niuo­se for­ma­tuo­se. Tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė ne­ga­li pa­mirš­ti, kad ket­vir­ta­da­lis Gru­zi­jos te­ri­to­ri­jos vis dar yra oku­puo­ta.

Gru­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Mik­heil Ja­ne­li­dze pa­dė­ko­jo Lie­tu­vos mi­nis­trui už nuo­la­ti­nę po­li­ti­nę ir eks­per­ti­nę par­amą.

Lie­tu­vos ir Gru­zi­jos dvi­ša­lis ir dau­gia­ša­lis bend­ra­dar­bia­vi­mas bus ap­ta­ria­mas ir ba­lan­džio 7 d. vyk­sian­čia­me Lie­tu­vos – Gru­zi­jos eu­ro­pi­nės ir eu­roat­lan­ti­nės in­teg­ra­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me da­ly­vaus ir ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jų de­par­ta­men­tų di­rek­to­riai.