L. Linkevičius: Sausio 13-osios įvykių tyrimas Rusijoje – propaganda
Pa­skel­bu­si at­nau­ji­nan­ti sa­vo Sau­sio 13-osios įvy­kių ty­ri­mą, Ru­si­jos val­džia sie­kia su­prie­šin­ti ša­lių vi­suo­me­nes, taip pat po­li­ti­zuo­ti kri­mi­na­li­nę by­lą ir tai iš­nau­do­ti pro­pa­gan­dos tiks­lais, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„To­kiais par­eiš­ki­mais (Ru­si­jos val­džia) dar kar­tą mė­gi­na su­prie­šin­ti mū­sų – Ru­si­jos ir Lie­tu­vos – vi­suo­me­nes, juo­ba, kad mes pa­me­na­me Ru­si­jos vi­suo­me­nės reak­ci­ją po Sau­sio13-osios, kai be­veik mi­li­jo­nas ru­sų iš­ėjo į gat­ves pro­tes­tuo­ti prieš tuo­me­ti­nės ka­riuo­me­nės veiks­mus prieš tai­kius gy­ven­to­jus, ir to­kia bu­vo vi­suo­me­nės reak­ci­ja“, – BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras taip pat pa­brė­žė, kad Ru­si­ja Sau­sio 13-osios by­lo­je ig­no­ruo­ja Lie­tu­vos tei­sės pa­gal­bos pra­šy­mus, bet pa­ti im­asi ty­ri­mo, ku­rį at­liks Vi­suo­me­nės rū­mai, t. y. pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no įsa­ku su­for­muo­ta ins­ti­tu­ci­ja. Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, tai tik įro­do sie­kį „po­li­ti­zuo­ti kon­kre­čią kri­mi­na­li­nę by­lą“.

„I­ki šiol Ru­si­ja ig­no­ra­vo daug­kar­ti­nius Lie­tu­vos tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus, gal­būt tuo (ty­ri­mu) no­ri­ma nu­kreip­ti dė­me­sį nuo by­los nag­ri­nė­ji­mo. Šiuo po­žiū­riu ne­no­ras bend­ra­dar­biau­ti ir su­teik­ti tei­si­nę pa­gal­bą iš vie­nos pu­sės, o iš ki­tos pu­sės – ban­dy­mas kaž­ką pro­pa­gan­diš­ko or­ga­ni­zuo­ti, (...) yra sie­kis po­li­ti­niu įran­kiu po­li­ti­zuo­ti kon­kre­čią by­lą. Tai ne­pers­pek­ty­vu ir nė­ra tei­siš­kai ko­rek­tiš­ka“, – sa­kė mi­nis­tras.

„At­kreip­čiau dė­me­sį, kad tas ko­mi­te­tas, Vi­suo­me­nės rū­mai, ga­li­ma teig­ti, ir­gi po­li­ti­kos įran­kis, nes su­for­muo­ta pre­zi­den­to įsa­ku, apie 40 žmo­nių, ir siū­lo pats pre­zi­den­tas“, – ak­cen­ta­vo L.Lin­ke­vi­čius.

Ru­si­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Ma­ri­ja Za­cha­ro­va par­eiš­kė, kad ba­lan­džio pra­džio­je bus ren­gia­mi klau­sy­mai, su­si­ję su Vil­niaus apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­ja­ma 1991 me­tų sau­sio 13-osios by­la, o Ru­si­ja „nusp­ren­dė grįž­ti“ prie sau­sio 13-ąją žu­vu­sio vie­nin­te­lio so­vie­tų ka­rio žū­ties ap­lin­ky­bių ty­ri­mo.

„Iš tie­sų ba­lan­džio pra­džio­je Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Vi­suo­me­nės rū­muo­se pla­nuo­ja­mi to­kie klau­sy­mai. Į juos taip pat pa­kvies­ti ir Vil­niaus įvy­kių da­ly­viai. Lai­ko­me šią ini­cia­ty­vą sa­va­lai­ke“, – in­ter­viu agen­tū­rai „Ru­si­ja šian­dien“ penk­ta­die­nį sa­kė M.Za­cha­ro­va. Jos pa­si­sa­ky­mas pa­skelb­tas ofi­cia­lio­je Ru­si­jos URM sve­tai­nė­je.

Ru­si­jos URM at­sto­vė Sau­sio 13-osios įvy­kių by­los nag­ri­nė­ji­mą su­kri­ti­ka­vo vos tik jam pra­si­dė­jus Vil­niaus apy­gar­dos teis­me sau­sio pa­bai­go­je. Lie­tu­vos URM tą­kart at­me­tė Mask­vos kal­ti­ni­mus dėl ša­liš­ku­mo teig­da­ma, jog bū­tent Ru­si­ja po­li­ti­zuo­ja šį pro­ce­są.

1991 me­tų Sau­sio 13-osios by­lą nag­ri­nė­jan­tis Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę bai­gė skelb­ti kal­ti­na­mų­jų par­ody­mus. Bu­vo pers­kai­ty­ti maž­daug 60 kal­ti­na­mų­jų, ku­rie gy­ve­na Ru­si­jo­je, Ukrai­no­je ar Bal­ta­ru­si­jo­je, par­ody­mai. Šie kal­ti­na­mie­ji at­si­sa­ko at­vyk­ti į teis­mo pro­ce­są Lie­tu­vo­je, to­dėl by­la nag­ri­nė­ja­ma jiems už akių.

An­tra­die­nį teis­mas apk­laus du kal­ti­na­muo­sius, ku­rie da­ly­vau­ja teis­mo po­sė­džiuo­se. Par­ody­mus duos Lie­tu­vo­je esan­tys su­lai­ky­ti Ru­si­jos pi­lie­čiai – Ge­na­di­jus Iva­no­vas ir Ju­ri­jus Me­lis.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.

1999 me­tais Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl an­ti­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų ka­lė­ti bu­vo nu­teis­ti še­ši as­me­nys.