L. Linkevičius: sankcijų Rusijai pratęsimas rodo, kad Europa gali susitelkti
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trams pir­ma­die­nį ofi­cia­liai su­ta­rus pra­tęs­ti eko­no­mi­nes sank­ci­jas Ru­si­jai, Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas Li­nas Lin­ke­vi­čus at­krei­pia dė­me­sį į ES vie­ny­bę šiuo klau­si­mu.

„Priim­tas klau­si­mas be jo­kių dis­ku­si­jų (...). Tai par­odė, kad vis dėl­to le­mia­mais mo­men­tais ga­li­me su­si­telk­ti ir pri­im­ti rei­ka­lin­gus spren­di­mus“, - BNS te­le­fo­nu iš Liuk­sem­bur­go sa­kė mi­nis­tras L.Lin­ke­vi­čius.

Eko­no­mi­nės sank­ci­jos iki 2016 me­tų sau­sio pa­bai­gos pra­tęs­tos sie­kiant įti­kin­ti Mask­vą vi­siš­kai įgy­ven­din­ti Mins­ko su­si­ta­ri­mus dėl pa­liau­bų Ukrai­no­je.

„Šios sank­ci­jos yra ne­pap­ras­tai svar­bios eko­no­mi­niam sek­to­riui: di­džiau­siems Ru­si­jos ban­kams ap­ri­bo­ja­mas pri­ėji­mas prie il­ga­lai­kių pa­sko­lų, prie fi­nan­si­nės rin­kos, taip pat gy­ny­bos sek­to­riu­je di­de­li ap­ri­bo­ji­mai, ne­lei­džia­ma bend­ra­dar­biau­ti net su to­mis įmo­nė­mis, ku­rios ga­mi­na dvi­gu­bos pa­skir­ties pre­kes, dar iš­skir­čiau ap­ri­bo­ji­mus tiek­ti nau­jas tech­no­lo­gi­jas ener­ge­ti­kos sek­to­riui kaip ne­pap­ras­tai svar­bius. Ki­taip sa­kant, kiek­vie­nas mė­nuo to­kių sank­ci­jų tu­ri la­bai di­de­lį efek­tą“, - tei­gė mi­nis­tras.

Anot L.Lin­ke­vi­čiaus, ti­ki­ma­si, jog Ru­si­ja „pa­ko­re­guos po­li­ti­kos kur­są“, nors Mins­ko su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­me „ne­ga­li­me nie­ko po­zi­ty­vaus įžvelg­ti be par­eiš­ki­mų, ku­riais jau se­niai nie­kas ne­be­ti­ki“.

Jis taip pat sa­kė, kad lie­pą tu­rė­tų bū­ti su­tar­ta ir dėl sank­ci­jų kon­kre­tiems as­me­nims pra­tę­si­mo.

„Rug­sė­jo vi­du­ry bai­gia ga­lio­ti tas ter­mi­nas in­di­vi­dua­lių sank­ci­jų - prieš as­me­nis, aš ti­kiuo­si, kad mes per lie­pos mė­ne­sį, jei­gu si­tua­ci­ja ne­pa­si­keis, tu­rė­tu­me pra­tęs­ti ir jas (...). Aš ne­gir­dė­jau prieš­ta­rau­jan­čių, o kaip čia bus, tai ma­ty­si­me“, - tei­kė mi­nis­tras.

Mins­ko su­si­ta­ri­mas bu­vo pa­si­ra­šy­tas sie­kiant su­re­gu­liuo­ti konf­lik­tą Ry­tų Ukrai­no­je. Ste­bė­to­jai anks­čiau šį mė­ne­sį pra­ne­šė apie stai­gų su­si­rė­mi­mų su­in­ten­sy­vė­ji­mą šia­me konf­lik­te, ku­ris jau par­ei­ka­la­vo dau­giau nei 6 400 gy­vy­bių ir griu­vė­siais pa­ver­tė ne­ma­žą da­lį Ry­tų Ukrai­nos.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ES pa­skel­bė, kad iki 2016 me­tų bir­že­lio pra­tę­sė sank­ci­jas, ku­rios bu­vo įves­tos Ru­si­jai už ne­tei­sė­tą Ukrai­nai pri­klau­san­čio Kry­mo pu­sia­sa­lio anek­sa­vi­mą. Tarp sank­ci­jų, ku­rios bu­vo įves­tos už Kry­mo anek­si­ją, yra drau­di­mas krui­zi­niams lai­vams nau­do­tis Kry­mo uos­tais bei te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ir trans­por­to įran­gos eks­por­to ap­ri­bo­ji­mai. Be to, as­me­nims, pa­dė­ju­siems Ru­si­jai anek­suo­ti pu­sia­sa­lį, bu­vo įves­ti ke­lio­nių su­var­žy­mai ir įšal­dy­tas jų tur­tas.