L. Linkevičius: sankcijos Rusijai turi būti tęsiamos
Eu­ro­pa ne­si­di­džiuo­ja Ru­si­jai tai­ko­mo­mis sank­ci­jo­mis, ta­čiau jas rei­kia tęs­ti, tei­gia už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras. Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, jog Ru­si­jai rei­kia siųs­ti sig­na­lus, kad ji „at­si­to­kė­tų ir pra­dė­tų nor­ma­liai elg­tis tarp­tau­ti­nė­je are­no­je“.

„To­dėl ir ži­nios mū­sų tu­rė­tų bū­ti siun­čia­mos ne pa­drą­si­nan­čios, o la­bai aiš­kios, par­odan­čios mū­sų pa­čių po­zi­ci­ją ne tik apie Si­ri­ją, bet apie Ukrai­ną ir ki­tus da­ly­kus. Ne kar­tą sa­kė­me, kad ta sank­ci­jų kal­ba nie­kas ne­si­di­džiuo­ja ir ne­ma­no, kad tai bū­das bend­rau­ti tarp vals­ty­bių, bet tai tam­pa pra­ktiš­kai vie­nin­te­le po­vei­kio prie­mo­ne bū­ti iš­girs­tiems, bū­ti su­pras­tiems. Tą rei­kia tęs­ti“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, pa­vie­nių skep­tiš­kų bal­sų dėl sank­ci­jų Ru­si­jai bu­vo vi­suo­met.

„Ka­riau­ti nie­kas ne­si­ruo­šia­me, įtam­pos iš sa­vo pu­sės kel­ti ne­ža­da­me, bet ti­krai ne­tu­ri­me pa­min­ti pri­nci­pų, ver­ty­bių, įsi­pa­rei­go­ji­mų“, – pa­brė­žė L.Lin­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, vie­nas Ru­si­jos pro­pa­gan­dos tiks­lų yra įteig­ti, kad sank­ci­jos ne­tu­ri jo­kios reikš­mės.

„Mes tu­ri­me in­for­ma­ci­jos, aiš­kių šal­ti­nių, kad jos ti­krai duo­da efek­tą. Ir po­li­ti­kų, vers­li­nin­kų iš­vy­ki­mų į Šen­ge­no erd­vę ri­bo­ji­mas, ką be­sa­ky­tų mū­sų opo­nen­tai, pui­kiai ži­no­me, kad jų vai­kai mo­ko­si Va­ka­rų Eu­ro­po­je, jų ne­kil­no­ja­mas tur­tas ir sąs­kai­tos ban­kuo­se yra Va­ka­rų Eu­ro­po­je ir ne­pa­to­gu­mai, švel­niai ta­riant, jiems yra la­bai skau­dūs“, – sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Jo žo­džiais, pa­veik­ti Ru­si­ją be sank­ci­jų nė­ra jo­kių ki­tų prie­mo­nių.

Per­nai lie­pos pa­bai­go­je Eu­ro­pa įve­dė sank­ci­jas Ru­si­jos fi­nan­sų, gink­lų ir ener­ge­ti­kos sek­to­riams už šios ša­lies vaid­me­nį ka­re Ukrai­no­je. Jos bu­vo pa­skelb­tos po to, kai virš Ry­tų Ukrai­nos bu­vo nu­muš­tas ke­lei­vi­nis „Ma­lay­sia Air­li­nes“ or­lai­vis.

Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai šių me­tų pra­džio­je še­šiems mė­ne­siams pra­tę­sė per­nai ko­vą pa­skelb­tas sank­ci­jas, iš­ple­čiant as­me­nų, ku­riems tai­ko­mos var­žo­mo­sios prie­mo­nės, są­ra­šą. Pa­sta­ro­sios sank­ci­jos bu­vo pa­skelb­tos po to, kai Ru­si­ja anek­sa­vo Kry­mą.