L. Linkevičius: Rusijos šnipinėjimas neturėtų stebinti
Ru­si­jos šni­pi­nė­ji­mas Lie­tu­vo­je ne­tu­rė­tų ste­bin­ti, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Ne­tu­rė­tų kaž­ko ste­bin­ti ta veik­la. Ji vyks­ta, ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos dir­ba sa­vo dar­bą“, - BNS te­le­fo­nu iš Mol­do­vos pir­ma­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

„Ne­ga­li pa­tai­sy­ti san­ty­kių to­kie da­ly­kai ir ti­krai ne­įne­ša dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo, bet tai yra to­kia, de­ja, šių die­nų rea­ly­bė“, - pri­dū­rė jis.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je su­lai­kė šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mą Ru­si­jos pi­lie­tį. 1977 me­tais gi­męs as­muo bu­vo Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) dar­buo­to­jas.

Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja jau tar­pi­nin­kau­ja, kad įta­ria­ma­sis ga­lė­tų su­si­tik­ti su Ru­si­jos kon­su­lu Lie­tu­vo­je.

Anot pro­ku­ra­tū­ros, su­lai­ky­ta­sis ban­dė „pra­sisk­verb­ti į Lie­tu­vos vals­ty­bei va­do­vau­jan­čias ins­ti­tu­ci­jas, Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos bei žval­gy­bos tar­ny­bas“.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to tei­gi­mu, su­lai­ky­da­mos ru­są ins­ti­tu­ci­jos „už­kar­dė ei­li­nį Ru­si­jos žval­gy­bos tar­ny­bų ban­dy­mą prie­iti prie tik Lie­tu­vos va­do­vams ži­no­mos in­for­ma­ci­jos, sie­kiant ma­ni­pu­liuo­ti ir įta­ko­ti Lie­tu­vos spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­sus aukš­čiau­sia­me ly­gy­je“.

Tai jau ket­vir­tas šni­pi­nė­ji­mo at­ve­jis, apie ku­rį per ma­žiau nei me­tus pa­skel­bė Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga ir žval­gy­ba.