L. Linkevičius: Rusija turi liautis apsimetinėjusi
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius rug­sė­jo 2–3 die­no­mis Bra­tis­la­vo­je vyks­tan­čia­me ne­for­ma­lia­me Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­me (Gym­nich) tei­gė, jog tam, kad Mins­ko su­si­ta­ri­mai bū­tų vyk­do­mi, bū­ti­nas nuo­sek­lu­mas tai­kant sank­ci­jas ir aki­vaiz­džių fak­tų pri­pa­ži­ni­mas iš Ru­si­jos pu­sės.

„Tu­ri­me bū­ti nuo­sek­lūs sank­ci­jų at­žvil­giu, veng­ti konf­lik­ti­nių ži­nių ape sank­ci­jų reikš­mę, efek­ty­vu­mą. Tai ve­nin­te­lė spau­di­mo Ru­si­jai prie­mo­nė. Jei sank­ci­jų efek­ty­vu­mas ne­ten­ki­na – įves­ki­me pa­pil­do­mas. Rugp­jū­tį gir­dė­jo­me Ru­si­jos par­eiš­ki­mus apie ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą iš Nor­man­di­jos pro­ce­so – ne­ga­li­ma to leis­ti“, – pa­brė­žė L. Lin­ke­vi­čiaus.

Pa­sak mi­nis­tro, bū­ti­na rei­ka­lau­ti, kad Ru­si­ja liau­tų­si ap­si­me­ti­nė­ju­si ne­da­ly­vau­jan­ti konf­lik­te.

„Neį­ma­no­ma ti­kė­tis Mins­ko pro­ce­so sėk­mės, jei Ru­si­ja to­liau ne­igs aki­vaiz­džius fak­tus – dis­lo­kuo­tą ka­ri­nę tech­ni­ką, ka­rius. Be­je, ne­se­niai ta­po ži­no­ma apie 4500 ka­rių ap­do­va­no­ji­mą „už pa­si­žy­mė­ji­mą mū­šio lau­ke“, – sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.

Kal­bė­da­mas apie si­tua­ci­ją Kry­me, L. Lin­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo, jog rei­kia griež­tai rea­guo­ti į aki­vaiz­džius žmo­gaus tei­sių, ypač Kry­mo to­to­rių ma­žu­mos, pa­žei­di­mus.

„Kry­me tai­ko­mi „se­ni me­to­dai“. Bu­vęs Bach­či­sa­ra­jaus ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas Il­mi Ume­ro­vas šiuo me­tu „gy­do­mas“ psi­chia­tri­nė­je li­go­ni­nė­je“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Su­si­ti­ki­me mi­nis­trai taip pat ap­ta­ria to­les­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su Tur­ki­ja po lie­pos 15 d. ban­dy­mo šio­je ša­ly­je įvyk­dy­ti per­vers­mą, ES glo­ba­lios už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kos stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mą, pra­ne­šė URM.