L. Linkevičius reiškia paramą JT Generalinio sekretoriaus iniciatyvoms
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius iš­reiš­kė Lie­tu­vos par­amą Jung­ti­nių Tau­tų (JT) ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus An­to­nio Gu­ter­re­so ini­cia­ty­voms spren­džiant konf­lik­tus bei JT val­dy­mo re­for­moms.

„Lie­tu­va tvir­tai pa­lai­ko jū­sų veik­los vi­zi­ją ir pri­ori­te­tus, ku­riais sie­kia­ma su­stip­rin­ti Jung­ti­nes Tau­tas. Lie­tu­va yra pa­si­ry­žu­si pa­lai­ky­ti jū­sų ini­cia­ty­vas konf­lik­tų pre­ven­ci­jos ir spren­di­mo, JT val­dy­mo re­for­mos, dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo ir ki­to­se sri­ty­se“ – an­tra­die­nį Niu­jor­ke vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, kal­bė­da­ma­sis su sau­sį par­ei­gas ei­ti pra­dė­ju­siu JT va­do­vu mi­nis­tras ap­ta­rė kin­tan­čią sau­gu­mo pa­dė­tį Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je, ypač ak­cen­tuo­da­mas Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš Ukrai­ną ke­lia­mą grės­mę tarp­tau­ti­ne tei­se ir tai­syk­lė­mis grįs­tai pa­sau­lio tvar­kai. Jis pa­brė­žė, jog tik tvir­tos ir stip­rios Jung­ti­nės Tau­tos ga­li bū­ti pa­jė­gios at­sa­ky­ti į komp­lek­si­nius šian­die­ni­nio pa­sau­lio iš­šū­kius. Su­si­ti­ki­me taip pat bu­vo ap­tar­tas Ar­ti­mų­jų Ry­tų tai­kos pro­ce­sas.

Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se (JAV) vie­šin­tis L.Lin­ke­vi­čius an­tra­die­nį taip pat su­si­ti­ko su JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po po­li­ti­niu bend­ra­žy­giu, Bal­tų­jų rū­mų pa­ta­rė­ju ki­ber­ne­ti­niam sau­gu­mui Ru­dy Giu­lia­niu. Mi­nis­tras pa­brė­žė Lie­tu­vo­je sėk­min­gai įgy­ven­din­tus ener­ge­ti­kos inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tus ir pa­žan­gą ge­ri­nant ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą.

„Nė­ra at­si­tik­ti­nu­mas, kad NA­TO cen­trai, ku­rie rū­pi­na­sis nau­jo­mis grės­mė­mis ener­ge­ti­ko­je, ki­ber­ne­ti­nė­je ir in­for­ma­ci­nė­je erd­vė­se, yra įkur­ti Bal­ti­jos ša­ly­se. Tai ro­do mu­su pro­fe­sio­na­lu­mo pri­pa­ži­ni­mą ir są­jun­gi­nin­kų pa­si­ti­kė­ji­mą“, – sa­kė mi­nis­tras.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad dar­bą pra­dė­jus nau­ja­jai JAV ad­mi­nis­tra­ci­jai Lie­tu­va pa­si­ry­žu­si ir to­liau stip­rin­ti Lie­tu­vos ir JAV stra­te­gi­nę par­tne­rys­tę bei iš­nau­do­ti nau­jas at­si­ve­rian­čias ga­li­my­bes šios par­tne­rys­tės stip­ri­ni­mui.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, bu­vęs Niu­jor­ko me­ras pa­kar­to­jo sa­vo su­in­te­re­suo­tu­mą ar­ti­miau­siu me­tu ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je ir iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo si­tua­ci­ja ir su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lu Klai­pė­do­je.

L.Lin­ke­vi­čius vė­liau Va­šing­to­ne da­ly­vaus dvi­ša­liuo­se su­si­ti­ki­muo­se su JAV vals­ty­bės ir gy­ny­bos de­par­ta­men­tų va­do­vy­be, JAV vi­cep­re­zi­den­to Mi­chae­lo Pen­ce­‘o na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­jais. Per su­si­ti­ki­mus bus ap­tar­tos ak­tua­lios tran­sat­lan­ti­nės dar­bot­var­kės bei dvi­ša­lių Lie­tu­vos ir JAV san­ty­kių temos