L. Linkevičius reiškė nerimą dėl išpuolių prieš imigrantus
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pir­ma­die­nį iš­siun­tė laiš­ką Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės vi­daus rei­ka­lų se­kre­to­rei The­re­sai May, reikš­da­mas ne­ri­mą dėl pa­daž­nė­ju­sios in­for­ma­ci­jos apie iš­puo­lius prieš im­ig­ran­tus po to, kai bri­tai re­fe­ren­du­me nu­bal­sa­vo už pa­si­trau­ki­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES).

„Mū­sų ti­krai ne­ra­mi­na to­kie pa­daž­nė­ję at­ve­jai, tai aš ne­se­niai iš­siun­čiau laiš­ką Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės vi­daus rei­ka­lų se­kre­to­rei T.May (...) ir iš­sa­kiau su­si­rū­pi­ni­mą dėl tų pa­daž­nė­ju­sių įvy­kių, kai smur­to au­ko­mis ga­li­mai tam­pa žmo­nės et­ni­niu pa­grin­du“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

„Ne­sau­gu­mo at­mos­fe­ra ke­lia ne­ri­mą ir mū­sų bend­ruo­me­nei Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Apie tai ir­gi iš­dės­čiau sa­vo laiš­ke“, – pri­dū­rė jis.

T.May yra vie­na iš ke­lių kan­di­da­tų užim­ti Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pos­tą po to, kai iš jo pa­si­trauks Da­vi­das Ca­me­ro­nas.

Mi­nis­tras tei­gė be­si­ti­kin­tis, kad Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­stan­gos už­kar­dy­ti to­kius iš­puo­lius duos re­zul­ta­tą ir „kse­no­fo­bi­nės nuo­tai­kos ša­ly­je ne­sip­lės“.

L.Lin­ke­vi­čius taip pat par­agi­no Bri­ta­ni­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nę apie iš­puo­lius in­for­muo­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Lon­do­ne ir ša­lies po­li­ci­ją.

„Po „Bre­xi­to“ tie iš­puo­liai iš ti­krų­jų įgau­na ki­tą at­spal­vį, yra la­biau pa­ste­bi­mi ir gal­būt juos ban­do­ma la­biau su­sie­ti su ne bri­tų pa­dė­ti­mi ša­ly­je“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

Jis sa­kė, kad vė­liau lie­pos mė­ne­sį į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę vyks už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Mant­vy­das Be­ke­šius, ku­ris su­si­tiks su tos ša­lies Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­ei­gū­nais, taip pat su lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vais.

Nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je pra­ne­šė, kad Bri­ta­ni­jos mies­te Man­čes­te­ry­je bend­ra­moks­lio bri­to bu­vo su­muš­tas dvy­li­ka­me­tis lie­tu­vis.