L. Linkevičius raginamas susimokėti už keliones pas dukrą
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius tu­rė­tų su­si­mo­kė­ti už iš­lai­das, kai Briu­se­ly­je am­ba­sa­dos tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu ke­liau­da­vo pas du­krą, sa­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ir so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius bei kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis.

Sa­vo ruo­žtu L.Lin­ke­vi­čius sa­ko už ku­rą su­si­mo­kė­da­vęs.

„Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ne­igia­mai ver­ti­na pa­si­va­ži­nė­ji­mus as­me­ni­niais tiks­lais už vals­ty­bės pi­ni­gus ir ma­no, kad mi­nis­tras tu­rė­tų su­si­mo­kė­ti už pa­tir­tas iš­lai­das“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė prem­je­ro at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.

Pa­sak jo, dėl L.Lin­ke­vi­čiaus sky­ri­mo į mi­nis­tro par­ei­gas nau­jo­je Vy­riau­sy­bė­je spręs bū­si­ma­sis prem­je­ras.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ly­de­rės Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas į mi­nis­trus pir­mi­nin­kus Sau­lius Skver­ne­lis taip pat sa­kė, jog L.Lin­ke­vi­čius tu­rė­tų su­si­mo­kė­ti už au­to­mo­bi­lio są­nau­das, kai pats ją vai­ra­vo vyk­da­mas pas du­krą.

Vis­gi S.Skver­ne­lis tei­gė ne­lai­kan­tis to va­ži­nė­ji­mu as­me­ni­niais tiks­lais.

„Tai nė­ra tas pats, kas pa­siė­mus va­ži­nė­ti čia as­me­ni­niais rei­ka­lais. Tru­pu­tį yra ki­ta si­tua­ci­ja vi­sų mi­nis­trų, ku­rie vyks­ta į (Eu­ro­pos Są­jun­gos) ta­ry­bas, nes am­ba­sa­da už­ti­kri­na vi­są lo­gis­ti­ką“, – por­ta­lo 15min.lt kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė kan­di­da­tas į prem­je­rus.

„Vi­si mi­nis­trai, ku­rie va­žiuo­ja į ta­ry­bas, jiems yra ski­ria­ma am­ba­sa­dos trans­por­to prie­mo­nė ir nuo pa­ties mi­nis­tro pri­klau­so, kiek tų ją iš­nau­do­si – ar tu no­ri pės­čio­mis ei­ti, ar tu no­ri, kad ta­ve ve­žio­tų“, – pri­dū­rė jis.

„Dar dau­giau: už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras yra sau­go­mas as­muo, taip pat ir už­sie­ny­je. (...) Jų yra ki­tas sta­tu­sas, aš pats vyk­da­vau į ta­ry­bas, mes vi­si mi­nis­trai bu­vo­me ki­to­kie nei už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

L.Lin­ke­vi­čius per vi­zi­tus Briu­se­ly­je Lie­tu­vos at­sto­vy­bės Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) tar­ny­bi­nį trans­por­tą nau­do­da­vo ir ke­lio­nėms pas du­krą ša­lia Bel­gi­jos sos­ti­nės esan­čia­me Le­ve­no mies­te.

Už skaid­ru­mą ko­vo­jan­tys ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai sa­ko, kad to­kie mi­nis­tro poel­giai yra vie­na­reikš­miš­kai blo­gi, nes tai yra tar­ny­bi­nio trans­por­to nau­do­ji­mas as­me­ni­niams tiks­lams.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas sa­kė ne­at­si­me­nan­tis, kaip daž­nai bū­da­mas Briu­se­ly­je vyks­ta su­si­tik­ti su du­kra, ta­čiau pa­tvir­ti­no 2–3 kar­tus su­si­tik­ti su du­kra vy­kęs ir pats, be vai­ruo­to­jo.

Anks­čiau tei­gęs, kad ne vi­sa­da po to­kių ke­lio­nių pa­pil­dy­da­vęs ku­ro ba­ką, ket­vir­ta­die­nį L.Lin­ke­vi­čius sa­kė vi­sa­da su­si­mo­kė­jęs už ku­rą, kai pas du­krą va­žiuo­da­vo pats.

„Mi­nis­tras yra sa­kęs, kad pats am­ba­sa­dos tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo 2–3 kar­tus. Vi­sus tuos kar­tus jis už ku­rą su­si­mo­kė­jo“, – BNS sa­kė mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

L.Lin­ke­vi­čius pa­brė­žė ne­san­tis pri­va­tus as­muo ir kad at­sto­vy­bė vi­sus at­vyks­tan­čius mi­nis­trus „glo­bo­ja nuo pra­džios iki pa­bai­gos, kai yra ir dar­bo vi­zi­tas, ir lais­va­lai­kis“. Jis lais­va­lai­kį vi­zi­tų me­tu sie­jo su tar­ny­bi­nė­mis par­ei­go­mis, nes jį taip pat or­ga­ni­zuo­ja at­sto­vy­bė prie ES ir tai nu­ma­ty­ta vi­zi­tų prog­ra­mo­se.

„For­ma­liai žiū­rint, jei­gu taip pre­ci­ziš­kai, aiš­ku, aš prob­le­mą ga­lė­čiau įžvelg­ti, bet aš ne­ma­tau ta­me ža­los pa­da­ry­mo. Įžvel­giu for­ma­liai tą pa­žei­di­mą ir jo ne­nei­giu, bet ti­krai to nė­ra, kad jis pa­žei­džia sis­te­mą iš pri­nci­po ar įve­da kaž­ko­kią nau­ją tvar­ką“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.