L. Linkevičius: privalomos pabėgėlių kvotos prieštarautų teisinei praktikai
Pri­va­lo­mos pa­bė­gė­lių kvo­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lims prieš­ta­rau­tų tei­si­nei pra­kti­kai, to­dėl spren­di­mai tu­ri bū­ti pri­ima­mi sa­va­no­riš­ku­mo pa­grin­du, sa­ko Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo Lie­tu­vai pri­im­ti per 200 pa­bė­gė­lių iš tre­čių­jų ša­lių, o vė­liau svars­ty­ti vie­ną pro­cen­tą prie­globs­čio pra­šy­mų. Šį Briu­se­lio siū­ly­mą, ku­riuo sie­kia­ma su­ma­žin­ti Pie­tų Eu­ro­pai ten­kan­tį krū­vį, tre­čia­die­nį už­da­ra­me po­sė­dy­je ap­ta­rė Sei­mo Eu­ro­pos ir Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tai.

„Mes įsi­ti­ki­nę, kad so­li­da­ru­mas tu­ri bū­ti ir tu­ri­me da­lin­tis tą naš­tą, ta­čiau kaip ir dau­ge­lis ES ko­le­gų ma­no, tai tu­ri bū­ti sa­va­no­riš­ku pa­grin­du“, – po po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.

„Mū­sų dis­ku­si­jo­je dau­gu­ma ša­lių abe­jo­ja, ar pri­va­lo­mos kvo­tos tu­rė­tų bū­ti. Tai prieš­ta­rau­tų, mū­sų po­žiū­riu, ir nu­sis­to­vė­ju­siai tei­si­nei pra­kti­kai, be to, ba­lan­džio mė­ne­sį (Eu­ro­pos) Va­do­vų Ta­ry­ba bu­vo nu­spren­du­si ki­taip, kad tai bus sa­va­no­riš­ki įna­šai“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

L.Lin­ke­vi­čius taip pat pa­žy­mė­jo, kad kvo­tas su­dė­tin­ga nu­sta­ty­ti ir dėl pa­čių pa­bė­gė­lių lū­kes­čių. „La­bai su­nku jas (kvo­tas) nu­sta­ty­ti dėl skir­tin­gų prie­žas­čių. Mig­ran­tai nė­ra pre­kė, tai yra žmo­nės, ku­rie tu­ri sa­vo in­te­re­sus, tu ne­ga­li nu­ro­dy­ti, kur jie tu­rė­tų vyk­ti, jie tu­ri sa­vo in­te­re­sus, ir kai ku­rie jų pa­dik­tuo­ti eko­no­mi­nių prie­žas­čių. Įves­ti kri­te­ri­jus ir­gi la­bai su­nku – BVP, ne­dar­bo ly­gis ti­krai vis­ko ne­apsp­ren­džia. Yra so­cia­li­nė ba­zė, ge­bė­ji­mas pri­mti tuos žmo­nes“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

Vis­gi mi­nis­tras ne­at­me­ta, kad tam ti­kras skai­čius pa­bė­gė­lių ga­li bū­ti pri­im­tas, bet tai ša­lis spręs įver­ti­nu­si sa­vo pa­jė­gu­mus. „Ir da­bar ga­li­me tą da­ry­ti (pri­im­ti pa­bė­gė­lius), jei nu­sprę­si­me, kad esa­me pa­jė­gus ir tu­ri­me ga­li­my­bes“, – į klau­si­mą, ar skep­tiš­ka po­zi­ci­ja dėl kvo­tų reiš­kia, kad pa­bė­gė­lių Lie­tu­vo­je ne­bus, at­sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.

Pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo prog­ra­ma par­eng­ta rea­guo­jant į ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos prob­le­mas, kai per ka­tas­tro­fas Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­do šim­tai iš Šiau­rės Af­ri­kos per­pil­dy­tais ir ne­sau­giais lai­vais Eu­ro­pą pa­siek­ti ban­džiu­sių žmo­nių.