L. Linkevičius perspėja dėl Stalino aukštinimo Rusijoje
Lie­tu­vai mi­nint so­vie­tų įvyk­dy­tų trė­mi­mų me­ti­nes, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius an­tra­die­nį pers­pė­jo dėl so­vie­tų dik­ta­to­riaus Jo­si­fo Sta­li­no rea­bi­li­ta­vi­mo Ru­si­jo­je.

„Kai ku­rie iš (Ru­si­jos) ly­de­rių mė­gi­na aukš­tin­ti Sta­li­ną, pa­tei­kia jį kaip pa­vyz­dį, (ban­do) is­to­ri­ją per­ra­šy­ti. Tai yra ne šiaip sau kaž­ko­kie svai­čio­ji­mai, bet la­bai pa­vo­jin­gi žai­di­mai“, – Ži­nių ra­di­jui sa­kė mi­nis­tras.

Jis pa­brė­žė, kad Mask­va taip pat mė­gi­na nu­ty­lė­ti An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro iš­va­ka­rė­se So­vie­tų Są­jun­gos ir na­cių Vo­kie­ti­jos pa­si­ra­šy­tą pa­ktą, ku­riuo pa­si­da­ly­ta Ry­tų Eu­ro­pa.

„Tai yra įspė­ji­mas, to­dėl ir ste­bi­me įvy­kius la­bai ati­džiai, esa­me nuo­sek­lūs ir tvir­tai sto­vi­me tų pu­sė­je, ku­ri ko­vo­ja už lais­vę šią die­ną, nes mū­sų tau­ta lais­vės kai­ną ir reikš­mę pui­kiai su­pran­ta“, – kal­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad sta­li­nis­ti­nis re­ži­mas nai­ki­no ir pa­čių ru­sų švie­suo­me­nę.

1941 me­tų bir­že­lio 14 die­ną so­vie­tų oku­pa­ci­nė val­džia pra­dė­jo ma­siš­kai trem­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jus į SSRS la­ge­rius ir ka­lė­ji­mus. At­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę bir­že­lio 14-oji Lie­tu­vo­je pa­žy­mi­ma kaip Ge­du­lo ir vil­ties die­na.

1940–1952 me­tais so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tu į la­ge­rius ir trem­tį iš­vež­ta dau­giau kaip 275 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

Šie­met ko­vą at­lik­ta apk­lau­sa par­odė, kad dau­giau kaip pu­sė ru­sų Sta­li­no vaid­me­nį ša­lies is­to­ri­jo­je ver­ti­na tei­gia­mai. Ru­si­jos is­to­ri­kai, kri­ti­kuo­jan­tys dik­ta­to­riaus vaid­me­nį, ne­re­tai smer­kia­mi kaip ne­ger­bian­tys ka­ro ve­te­ra­nų ir ga­li bū­ti net tei­siš­kai per­se­kio­ja­mi pa­gal 2014-ai­siais pri­im­tą įsta­ty­mą.

Šie­met Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas nu­ro­dė įkur­ti na­cio­na­li­nį fon­dą, ku­ris tu­rė­tų „po­pu­lia­rin­ti is­to­ri­ją, o šis žings­nis lai­ko­mas nau­jau­sio­mis Krem­liaus pa­stan­go­mis rea­bi­li­tuo­ti so­vie­ti­nį pa­vel­dą.

Po Vla­di­mi­ro Le­ni­no so­vie­tų dik­ta­to­riu­mi ta­pęs Sta­li­nas su­kū­rę te­ro­ro ir rep­re­si­jų sis­te­mą, ku­ri pra­žu­dė de­šim­tis mi­li­jo­nų žmo­nių. Sta­li­nas mi­rė 1953 me­tais.