L. Linkevičius: „Nord Stream“ dujotiekio plėtra žlugdys Ukrainą
Nau­ja du­jo­tie­kio „Nord Stream“ tra­sa, ku­rią ke­ti­na ties­ti Ru­si­jos du­jų mil­ži­nė „Gazp­rom“, yra ne­rei­ka­lin­ga Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) ir pa­da­rys di­de­lės ža­los Ukrai­nai, sa­ko Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

„Pri­miau­sia jis vi­siš­kai yra ne­rei­ka­lin­gas Eu­ro­pos Są­jun­gai. Da­bar Ru­si­ja tei­kia tri­mis bū­dais – tai „Nord Stream“, ka­na­las, ku­ris ei­na pro Bal­ta­ru­si­ją – Ja­ma­las-Eu­ro­pa – ir va­di­na­mas Ukrai­nos tran­zi­ti­nis du­jo­tie­kis. Jei pa­dvi­gu­bins tie­ki­mą per „Nord Stream“, tai pra­ktiš­kai tiks­las yra dau­giau po­li­ti­nis nei eko­no­mi­nis, kad vi­siš­kai ne­utra­li­zuo­tų Ukrai­nos tran­zi­ti­nį du­jo­tie­kį, tai bū­tų di­de­lė ža­la Ukrai­nai. Ji pra­ras­tų daug už tran­zi­tą gau­na­mų lė­šų ir tai iš­ba­lan­suo­tų du­jų pa­skirs­ty­mą Eu­ro­po­je, nes nė­ra tiek du­jo­tie­kių pa­skirs­ty­ti per tą šiau­ri­nę kryp­tį“, – BNS sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Anot jo, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) tu­rė­tų pa­sa­ky­ti, kaip to­kie pla­nai ga­li pa­veik­ti ES ša­lių in­te­re­sus ir du­jų rin­ką.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad jo ini­cia­ty­va Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­pra­šy­ta pa­aiš­kin­ti, ko­kią įta­ką „Nord Stream“ plė­tra da­ry­tų ES ša­lių bei Ukrai­nos sau­gu­mui ir po­li­ti­nei bei eko­no­mi­nei ap­lin­kai.

„Nau­ji ru­siš­kų du­jų vamz­dy­nai Bal­ti­jos jū­ro­je yra skir­ti griau­ti Eu­ro­pos so­li­da­ru­mą. Šio­mis die­no­mis tai ir vyks­ta. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ne­tu­rė­tų lik­ti pa­sy­via įvy­kių ste­bė­to­ja – šian­dien „Gazp­rom“ ir Ru­si­jos vy­riau­sy­bė kaip tik ti­ki­si nuo­lan­ku­mo ir pri­nci­pin­gu­mo sty­giaus. Juo­lab kad jau gir­di­me Krem­liaus aiš­ki­ni­mus, esą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ver­dik­tas „Nord Stream“ plė­tros klau­si­mu ne­rei­ka­lin­gas“, – pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­mas P.Auš­tre­vi­čius.

„Gazp­rom“ su Vo­kie­ti­jos E.ON, Ny­der­lan­dų „Shell“ ir Aus­tri­jos OMV bir­že­lio vi­du­ry­je pa­si­ra­šė ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą iki Vo­kie­ti­jos nu­ties­ti Bal­ti­jos jū­rą ker­tan­čio „Nord Stream“ dvi pa­pil­do­mas gi­jas, ku­rios vamz­dy­no me­ti­nį pra­lai­du­mą pa­di­din­tų 55 mlrd. ku­bų.

1224 ki­lo­me­trų il­gio du­jo­tie­kis „Nord Stream“ Bal­ti­jos jū­ros dug­nu jun­gia Ru­si­jos Vy­bor­gą su Vo­kie­ti­jos Greifs­val­du. 8,8 mlrd. eu­rų kai­na­vu­sių dvie­jų jo gi­jų pa­jė­gu­mas – 55 mlrd. ku­bų du­jų per me­tus.

„Nord Stream“ kon­sor­ciu­mo da­li­nin­kai – „Gazp­rom“ (51 proc. ak­ci­jų), Vo­kie­ti­jos BASF ir E.ON (po 15,5 proc.) ir Ny­der­lan­dų „Ga­su­nie“ ir Pra­ncū­zi­jos „GDF Su­ez“ (po 9 proc.).