L. Linkevičius: niekas nenori Rusijos bankroto
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad nie­kas ne­no­ri Ru­si­jos ban­kro­to, bet rub­lio kri­zė ir gre­sian­tys eko­no­mi­niai su­nku­mai tu­ri pa­ska­tin­ti Mask­vą keis­ti sa­vo po­li­ti­ką.

„Džiū­gau­ti nė­ra ko, nie­kas ne­lin­ki kra­cho Ru­si­jai ir nie­kas ne­no­ri, kad Ru­si­ja ban­kru­tuo­tų, bet Ru­si­ja tu­ri su­si­mąs­ty­ti ir gal­būt iš es­mės pa­keis­ti sa­vo kur­są“, - Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Pa­sak jo, Ru­si­ja pri­va­lo nu­sto­ti tiek­ti gink­lus Ukrai­nos ry­tuo­se įsit­vir­ti­nu­siems se­pa­ra­tis­tams ir liau­tis ten siųs­ti sa­vo ka­rius.

L.Lin­ke­vi­čius sa­kė kol kas ne­ma­tęs „kons­truk­ty­vių žings­nių“ iš Ru­si­jos pu­sės, apie ku­riuos an­tra­die­nį pra­kal­bo JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry.

„Jei­gu at­vi­rai, tai aš ne­ma­tau to­kių žings­nių. Jei­gu se­kre­to­rius Ker­ry juos ma­to, gal ti­krai jis tu­ri dau­giau to­kios in­for­ma­ci­jos“, - kal­bė­jo Lie­tu­vos mi­nis­tras.

L.Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, kai ku­rie Va­ka­rų po­li­ti­kai iki šiol la­biau rū­pi­na­si, kaip leis­ti Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui „iš­sau­go­ti vei­dą“, užuot su­tel­kę dė­me­sį į Va­ka­rų ver­ty­bes.

„Y­ra to­kių bal­sų, ku­rie la­biau rū­pi­na­si ne mū­sų pa­ti­ki­mu­mu, ne mū­sų pa­čių sau­gu­mu, ne mū­sų pa­čių ver­ty­bė­mis, bet kar­tais rū­pi­na­si tuo, kad ag­re­so­rius iš­sau­go­tų vei­dą ir tu­rint to­kią iliu­zi­ją, kad tai gal­būt pa­dės sta­bi­li­zuo­ti si­tua­ci­ją. To­kie bal­sai yra, bet tai nė­ra vy­rau­jan­ti nuo­mo­nė“, - tei­gė mi­nis­tras.

JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius J.Ker­ry an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad Ru­si­ja ėmė­si kons­truk­ty­vių veiks­mų ga­li­mo įtam­pos ma­ži­ni­mo Ukrai­no­je link. Ta­čiau pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms Bal­tie­ji rū­mai pa­siun­tė prieš­in­gą sig­na­lą, pra­neš­da­mi, kad pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma pa­si­ra­šys Kong­re­so pri­im­tą įsta­ty­mą dėl sank­ci­jų Ru­si­jai su­griež­ti­ni­mo.

Krem­lius tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad si­tua­ci­ją Ukrai­no­je pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ap­ta­rė per po­kal­bius te­le­fo­nu su Vo­kie­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos ir Ukrai­nos va­do­vais. Rub­lio kri­zės, ku­rią pa­ska­ti­no smun­kan­ti naf­tos kai­na ir Va­ka­rų sank­ci­jos, V.Pu­ti­nas kol kas ne­ko­men­ta­vo.