L. Linkevičius nesutinka su JAV ir ES diplomatijos vadovų pagyromis Rusijai
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė ne­ma­tan­tis tei­gia­mų Ru­si­jos žings­nių spren­džiant kri­zę Ukrai­no­je, to­dėl, jo tei­gi­mu, prie­lai­dų at­šauk­ti sank­ci­jas nė­ra.

Tai mi­nis­tras sa­kė po to, kai JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ir ES už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vė Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni at­sar­giai už­si­mi­nė apie Mask­vos ro­do­mą pa­žan­gą.

„Ne­pai­sant kai ku­rių ko­men­ta­rų, aš ti­krai ne­ma­tau, mes ne­tu­ri­me to­kios in­for­ma­ci­jos, kad ga­lė­tu­me kons­ta­tuo­ti, jog yra si­tua­ci­jos ge­rė­ji­mas“, - žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė mi­nis­tras.

L.Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, pos­lin­kių yra ne­bent re­to­ri­ko­je, bet jos ne­ga­li­ma su­reikš­min­ti, nes Mask­va anks­čiau ne­vyk­dy­da­vo pa­ža­dų.

„Iš re­to­ri­kos ti­krai ne­da­ry­čiau iš­va­dų, kad si­tua­ci­ja ge­rė­ja ar­ba at­si­ran­da po­li­ti­nė va­lia. No­ri­me ma­ty­ti rea­liai, kad tas vyk­tų. Pa­ga­liau no­ri­me ma­ty­ti, kad Ru­si­ja pri­pa­žin­tų, jog da­ly­vau­ja ta­me konf­lik­te, kad ji tu­ri pa­jė­gas Ukrai­nos te­ri­to­ri­jo­je, ir tas pa­jė­gas pa­lai­ko lo­gis­tiš­kai“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.

„Ka­dan­gi ši­to nė­ra, aš ne­ma­tau prie­žas­čių at­šauk­ti sank­ci­jas“, - pri­dū­rė L.Lin­ke­vi­čius.

ES už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vė ita­lė F.Mog­he­ri­ni tre­čia­die­nį Ki­je­ve sa­kė su­si­da­riu­si „įs­pū­dį, kad ga­li bū­ti ele­men­tų, ku­rie pa­ska­tin­tų gal­vo­ti, jog ga­li bū­ti kaž­kiek no­ro iš­spręs­ti konf­lik­tą iš Ru­si­jos pu­sės, iš pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no pu­sės“.

JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius J.Ker­ry an­tra­die­nį sa­vo ruo­žtu sa­kė, kad „Ru­si­ja pa­da­rė kons­truk­ty­vių veiks­mų pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis“, o sank­ci­jų pa­nai­ki­ni­mas ga­lė­tų bū­ti „sa­vai­čių ar die­nų rei­ka­las“, jei Ru­si­ja im­sis tin­ka­mų žings­nių.

ES sank­ci­jos Ru­si­jai ga­lio­ja iki ki­tų me­tų vi­du­rio. Tiek joms pa­nai­kin­ti, tiek joms pra­tęs­ti bū­ti­na vi­sų ES vals­ty­bių na­rių par­ama.