L. Linkevičius: nesusipratimas Lenkijos parlamente išspręstas
Ne­su­sip­ra­ti­mas dėl pa­tai­sų, ku­rios „lie­tu­viš­ką na­cio­na­liz­mą“ pri­ly­gin­tų to­ta­li­ta­ri­nei sant­var­kai, Len­ki­jos par­la­men­te iš­spręs­tas, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Par­la­men­tuo­se gims­ta įvai­rios idė­jos, mū­sų par­la­men­tuo­se taip pat, kaip ir ti­kė­jo­mės, ir ne be pa­grin­do, kad tas ne­su­sip­ra­ti­mas bus iš­spręs­tas, taip ir įvy­ko“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams trum­po­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Klau­si­mas dėl pa­tai­sų, ku­rios „lie­tu­viš­ką na­cio­na­liz­mą“ pri­ly­gin­tų to­ta­li­ta­ri­nei sant­var­kai, iš­brauk­tas iš Len­ki­jos par­la­men­to ket­vir­ta­die­nio po­sė­džio dar­bot­var­kės. L.Lin­ke­vi­čius sa­kė tu­rin­tis pa­ti­ki­ni­mą iš Len­ki­jos, kad ši pa­tai­sa į dar­bot­var­kę ne­beg­rįš, nors pats pro­jek­tas dėl to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų bus svars­to­mas to­liau.

„Mū­sų am­ba­sa­do­rius šian­dien bu­vo su­si­ti­kęs su vi­ce­mar­šal­ka Ter­lec­kiu Var­šu­voj, pats tas įsta­ty­mas nu­kreip­tas prieš to­ta­li­ta­riz­mo pa­mink­lu, ir jis to­liau bus svars­to­mas, bet ši­tos pa­tai­sos, ku­rios įne­šė su­maiš­tį, yra ne­tin­ka­mos, tas bu­vo pri­pa­žin­ta ir pa­sa­ky­ta, kad ši­tas klau­si­mas už­da­ry­tas, to­dėl ma­nau, kad to­liau in­terp­re­tuo­ti ir ne­ver­ta“, – sa­kė mi­nis­tras.

Jis pa­brė­žė, kad siū­ly­mas bu­vo vie­no as­mens ini­cia­ty­va. „Tai vie­no par­la­men­ta­ro ini­cia­ty­va, ką, pas mus nė­ra par­la­men­ta­rų, ku­rie tu­ri ini­cia­ty­vų? Ne­rei­kia api­bend­rin­ti, jei tai bū­tų bend­ra va­lia ar nuo­tai­ka, la­bai ne­ra­min­tų ir bū­tų vi­siš­kai ne­tin­ka­ma, bet ta yra pri­pa­žįs­ta­ma kaip klai­da, tas bu­vo pa­sa­ky­ta“, – pa­brė­žė L.Lin­ke­vi­čius.

Jis sa­kė, kad pa­vie­niai as­me­nys, ar jie bū­tų par­la­men­ta­rai, ar ki­ti, ne­sud­rums sie­kio at­kur­ti glau­des­nius Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kius. „A­pie tai bu­vo kal­ba­ma ir am­ba­sa­do­rių su­si­ti­ki­me su vi­ce­mar­šal­ka, ap­tar­ta bu­vo, kad rei­kia at­kur­ti par­la­men­ta­rų ry­šius, at­kur­ti tuos for­ma­tus, ku­rie bu­vo“, – sa­kė mi­nis­tras.

Kal­bė­da­mas apie kon­kre­čius žings­nius, mi­nis­tras sa­kė, jog svar­biau­sia – kal­bė­tis, kad kai­my­nus pa­siek­tų in­for­ma­ci­ja apie ti­krą­ją si­tua­ci­jos pa­dė­tį.

„Mes tu­rė­tu­mėm re­gu­lia­riai vyk­dy­ti eks­per­tų ta­ry­bas, sau­gu­mo, gy­ny­bos sri­ty­je, švie­ti­mo sri­ty­je, nes yra la­bai daug klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos. Aš įsi­ti­ki­nęs, kad mes ti­krai pa­sis­tū­mė­jom į prie­kį ir su­tvar­kant gim­na­zi­jų rei­ka­lus, ir at­lie­piant bend­ruo­me­nių in­te­re­sus, bet ga­na iš­kreip­ta in­for­ma­ci­ja per­tei­kia­ma ir at­ro­do, kad la­bai su­dė­tin­ga bū­tų. Rei­kia su­sės­ti kal­bė­ti fak­tais ir jie ta­da eli­mi­nuos bet ko­kias in­terp­re­ta­ci­jas“,– pa­brė­žė L.Lin­ke­vi­čius.

Klau­si­mas išbrauktas

Iš Len­ki­jos par­la­men­to po­sė­džio dar­bot­var­kės iš­brauk­tas klau­si­mas dėl pa­tai­sų, ku­rios „lie­tu­viš­ką na­cio­na­liz­mą“ pri­ly­gin­tų to­ta­li­ta­ri­nei sant­var­kai.

„Ži­no­me, kad toks klau­si­mas bu­vo ket­vir­ta­die­nio po­sė­džio dar­bot­var­kė­je, bet jis ne­be­bus svars­to­mas“, – BNS sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

Pa­gal Len­ki­jos par­la­men­te re­gis­truo­tą siū­ly­mą be ko­mu­niz­mo ki­ta to­ta­li­ta­ri­ne sant­var­ka bū­tų lai­ko­mi „fa­šiz­mas, vo­kiš­kas na­ciz­mas, ukrai­nie­tiš­kas ir lie­tu­viš­kas na­cio­na­liz­mas, prū­siš­kas, ru­siš­kas ir vo­kiš­kas mi­li­ta­riz­mas“.

Kil­tų grės­mė at­min­ties ženklams

Lie­tu­vos po­li­ti­kai akib­rokš­tu va­di­na Len­ki­jos po­li­ti­kų svars­to­mą įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria „lie­tu­viš­kas na­cio­na­liz­mas“ pri­ly­gi­na­mas to­ta­li­ta­ri­nei sant­var­kai. Anot jų, ją pri­ėmus kai­my­ni­nė­je ša­ly­je ga­li bū­ti pra­dė­ti griau­ti su Lie­tu­va su­si­ję pa­mink­lai.

„Tai yra akib­rokš­tas. Bet su­vo­kiant da­bar­ti­nės Len­ki­jos val­džios ideo­lo­gi­nę pri­gim­tį, pri­si­me­nant anks­tes­nes ini­cia­ty­vas, pa­vyz­džiui, re­zo­liu­ci­ją dėl san­ty­kių su Ukrai­na is­to­ri­nių niuan­sų, tai ne­ste­bi­na. Tai vos ne jų mąs­ty­mo tra­di­ci­ja. Jie gy­ve­na lyg ap­sup­to­je tvir­to­vė­je ir, na­tū­ra­lu, ma­to ki­tų na­cio­na­liz­mus, bet sa­vo na­cio­na­liz­mo ne­ma­to“, – ket­vir­ta­die­nį BNS sa­kė Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Lau­ry­nas Kas­čiū­nas.

Anot jo, pri­ėmus mi­nė­tą pa­tai­są, kil­tų grės­mė vi­siems Len­ki­jo­je esan­tiems su Lie­tu­va su­si­ju­siems at­min­ties ženk­lams.

„Ką reiš­kia pa­mink­las An­ta­nui Ba­ra­naus­kui? At­si­ras ku­ris in­terp­re­tuos, kad čia yra lie­tu­viš­ko na­cio­na­liz­mo pro­pa­gan­da ir rei­kia nu­im­ti, A.Ba­ra­naus­ką iš Sei­nų kraš­to is­to­ri­nės at­min­ties iš­brauk­ti. Pra­si­dės ma­ni­pu­lia­ci­jos tam ti­krais da­ly­kais“, – sa­kė Lie­tu­vos par­la­men­ta­ras.

„Ma­nau, kad ga­li at­si­ras­ti to­kių in­terp­re­tuo­to­jų, kad bet koks lie­tu­viš­kas sim­bo­lis bus trak­tuo­ja­mas kaip pro­pa­gan­da“, – tei­gė jis.

Jam pri­ta­rė ir Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

„Tie­są sa­kant, Len­ki­jo­je ne vi­si su tuo su­tin­ka. Ma­tė­me Len­ki­jos Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros ver­ti­ni­mą, ku­ris iš es­mės ne­pri­ta­ria tam. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros žmo­nės su­pran­ta, kad tos įsta­ty­mas ga­li tu­rė­ti pa­sek­mių. Gal­būt ko­kius nors pa­mink­lus rei­kės nu­griau­ti ar len­te­les nu­plėš­ti. Jie su­pran­ta, kad jiems rei­kės tą vyk­dy­ti“, – sa­kė jis.

Pa­gal Len­ki­jo­je svars­to­mas įsta­ty­mo „Dėl drau­di­mo pro­pa­guo­ti ko­mu­niz­mą ar­ba ki­tą to­ta­li­ta­ri­nę sant­var­ką pa­sta­tų, ob­jek­tų ir vie­šo­jo nau­do­ji­mo įren­gi­nių pa­va­di­ni­muo­se“ pa­tai­sas, to­ta­li­ta­ri­ne sant­var­ka bū­tų lai­ko­mi, „y­pač fa­šiz­mas, vo­kiš­kas na­ciz­mas, ukrai­nie­tiš­kas ir lie­tu­viš­kas na­cio­na­liz­mas, prū­siš­kas, ru­siš­kas ir vo­kiš­kas mi­li­ta­riz­mas“.

Pa­sak Lie­tu­vos par­la­men­ta­rų, jei­gu toks pro­jek­tas bū­tų to­liau svars­to­mas Len­ki­jos Sei­me, Lie­tu­va tu­rė­tų at­šauk­ti sa­vo am­ba­sa­do­rių kon­sul­ta­ci­joms iš Var­šu­vos.

„Jei­gu tai lie­ka dar­bot­var­kė­je ir ei­na į prie­kį, aiš­ku, ma­žiau­siai ką ga­li­me pa­da­ry­ti – am­ba­sa­do­riaus at­šau­ki­mas kon­sul­ta­ci­joms“, – tei­gė L.Kas­čiū­nas.

To­kios pat po­zi­ci­jos lai­ko­si ir val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Jei­gu bū­tų ši­ta pa­tai­sa, šis įsta­ty­mas pri­imi­nė­ja­mas, mes to­kiu at­ve­ju tur­būt tu­rė­tu­me iš­sik­vies­ti sa­vo am­ba­sa­do­rių, at­šauk­ti jį kon­sul­ta­ci­joms, kaip ver­tin­ti to­kius da­ly­kus“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė jis.

Pa­sak G.Kir­ki­lo, Lie­tu­va dip­lo­ma­ti­niais ka­na­lais jau iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą.

„Am­ba­sa­do­riaus at­šau­ki­mas kon­sul­ta­ci­joms yra vie­nas iš bū­dų iš­reikš­ti sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Tai, aiš­ku, ga­na stip­rus žings­nis, taip drau­giš­kos Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO ša­lys la­bai re­tai to­kius žings­nius nau­do­ja. Ki­ta ver­tus, drau­giš­kos NA­TO ir ES ša­lys vie­na ki­tos at­žvil­giu to­kių is­to­ri­nių ver­ti­ni­mų ne­tei­kia. Tai ar už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras tą pa­da­rys, aš ne­ži­nau, tai vie­nas iš ga­li­mų žings­nių“, – tei­gė Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Jo ver­ti­ni­mu, po­li­ti­kai ne­tu­rė­tų kiš­tis į pra­ei­ties ver­ti­ni­mą, tai rei­kė­tų pa­lik­ti moks­li­nin­kams.

„Tie­siog ne­eu­ro­pie­tiš­ka, man taip at­ro­do“, – tei­gė jis.

Tuo me­tu Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Egi­di­jus Va­rei­kis siū­lo ne­su­reikš­min­ti len­kų ini­cia­ty­vos.

„Man at­ro­do, rei­kia pa­lauk­ti spren­di­mo. Kad to­kia dis­ku­si­ja ga­li įvyk­ti, ji vyks­ta, nie­kur ne­ding­si, mes ir­gi la­bai daž­nai svars­to­me len­kiš­ką šo­vi­niz­mą ir pa­na­šiai. Da­bar­ti­nė Lie­tu­vos Res­pub­li­ka, kaip su­pran­tu, ten nė­ra smer­kia­ma, kal­ba­ma apie to­kį reiš­ki­nį kaip lie­tu­viš­kas na­cio­na­liz­mas“, – BNS sa­kė val­dan­čio­sios frak­ci­jos at­sto­vas.

Ki­ta ver­tus, jis pri­pa­ži­no, kad mi­nė­tų pa­tai­sų svars­ty­mas ne­ge­ri­na Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kių.

„Kad to­kia dis­ku­si­ja vyks­ta, aiš­ku, nie­ko ge­ro mums ir mū­sų san­ty­kiams, bet tai de­mo­kra­ti­jos rai­dos da­lis, ne­ga­li užd­raus­ti žmo­nėms tu­rė­ti tam ti­kras nuo­mo­nes, nors kar­tais nuo­mo­nės skau­di­na, nors ne vi­sa­da jos tei­sin­gos“, – svars­tė E.Va­rei­kis.

Jo frak­ci­jos ko­le­ga R.Kar­baus­kis įsi­ti­ki­nęs, kad Len­ki­jos par­la­men­tas mi­nė­tų pa­tai­sų ne­priims.

„Ma­nau, kad tai bu­vo kaž­ko­kia in­di­vi­dua­li ini­cia­ty­va, nes kiek su­pran­tu, ir Len­ki­jos, ir Lie­tu­vos Sei­mai yra su­in­te­re­suo­ti ge­rin­ti san­ty­kius. Kiek tu­riu in­for­ma­ci­jos, tai yra, ma­tyt, tie­siog ne­su­sip­ra­ti­mas. (...) Ma­nau, kad nie­ka­da mes ir ne­su­lauk­si­me to, kaip fak­to“, – tei­gė jis.

Len­ki­jos lie­tu­viai : ne­ži­no­me, ko laukti

Len­ki­jo­je gy­ve­nan­čios lie­tu­vių tau­ti­nės bend­ruo­me­nės at­sto­vai sa­ko ste­bin­tys ra­di­ka­lė­jan­čias val­dan­čių­jų nuo­tai­kas dėl tau­ti­nių ma­žu­mų ir nė­ra už­ti­krin­ti dėl at­ei­ties.

To­kius svars­ty­mus, anot jų, su­stip­ri­na par­la­men­te ki­lu­si ini­cia­ty­va „lie­tu­viš­ką na­cio­na­liz­mą“ pri­ly­gin­ti to­ta­li­ta­ri­nei sant­var­kai.

„Mes ste­bi­me vie­ną da­ly­ką, kad iš ti­krų­jų ra­di­ka­lė­ja nuo­sta­tos Var­šu­vo­je, da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios par­ti­jos gre­to­se, ne­ži­no­me iš ti­krų­jų, ko lauk­ti“, – BNS sa­kė Al­gir­das Vai­ce­kaus­kas, va­do­vau­jan­tis Sei­nuo­se įsi­kū­ru­siai Len­ki­jos lie­tu­vių drau­gi­jai.

„Mums la­bai keis­ta, kad pa­tai­so­se at­si­ra­do to­kia są­vo­ka kaip „lie­tu­viš­kas na­cio­na­liz­mas“. Ne­ži­nia, ką Se­na­to na­riai, par­odę to­kią ini­cia­ty­vą, tu­ri ome­ny­je: ar tai yra lie­tu­viš­ki sim­bo­liai, ar tai yra Vy­tis, ar tai yra tris­pal­vė, ar pa­mink­lai. Mes ne­ži­no­me, ar An­ta­no Ba­ra­naus­ko pa­mink­las Sei­nuo­se ne­bus gre­ti­na­mas su lie­tu­viš­ku na­cio­na­liz­mu, ku­ris, pa­gal įsta­ty­mo pa­tai­sas, bū­tų užd­raus­tas“, – tei­gė jis.

Lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vas bai­mi­no­si, kad pa­tai­sos ap­rėp­tų ir ki­tus me­mo­ria­lus – kry­žius par­ti­za­nams, bet ko­kius lie­tu­viš­kus už­ra­šus. Pa­sak jo, taip pat ne­ri­mau­ja­ma dėl ky­lan­čių ini­cia­ty­vų švie­ti­mo sri­ty­je per­žiū­rė­ti is­to­ri­jos va­do­vė­lių tu­ri­nį – tai, anot jo, dau­giau­sia pa­lies­tų ukrai­nie­čius, bet tu­rė­tų įta­kos ir ki­toms ma­žu­moms, taip pat ir lie­tu­viams.

„Mes gir­di­me to­kius sig­na­lus, kad ga­li bū­ti per­žiū­rė­tas va­do­vė­lių tu­ri­nys, kad at­eis kaž­ko­kie kon­tro­lie­riai ir ti­krins mū­sų bib­lio­te­ką. Aš su­pran­tu, kad tu­ri bū­ti užd­raus­tas tu­ri­nys, ku­ris ska­ti­na na­cio­na­liz­mą, ko­mu­niz­mą, fa­šiz­mą ir ki­tas to­ta­li­ta­ri­nes sant­var­kas. tai yra su­pran­ta­ma. Bet ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad lie­tu­viš­ko­se mo­kyk­lo­se mes ne­ga­lė­tu­mė­me mo­ky­ti Lie­tu­vos is­to­ri­jos (pa­gal lie­tu­viš­ką prog­ra­mą – BNS)“, – sa­kė jis.

Jo tei­gi­mu, Lie­tu­vos ir Len­ki­jos švie­ti­mo prog­ra­mo­se is­to­ri­jos mo­ky­me nė­ra es­mi­nių skir­tu­mų, bet yra „tam ti­krų klau­si­mų, kur yra skir­tin­gas po­žiū­ris iš Len­ki­jos ir Lie­tu­vos is­to­ri­kų pu­sės“. Jo nuo­mo­ne, skir­tin­gos kai ku­rių is­to­ri­nių įvy­kių in­terp­re­ta­ci­jos, pa­tei­kia­mos abie­jų ša­lių moks­li­nin­kų, kaip tik pra­tur­ti­na moks­lei­vių po­žiū­rį į is­to­ri­ją ir ne­tu­rė­tų bū­ti pa­inio­ja­mas su len­kų ir lie­tu­vių san­ty­kiais.

Kal­bė­da­mas apie Se­na­to ini­cia­ty­vą, ku­ri ket­vir­ta­die­nį vis dėl­to bu­vo iš­brauk­ta iš dar­bot­var­kės, jis sa­ko ti­kin­tis, jog „svei­kas pro­tas nu­ga­lės“.

„Bet jei ki­lo to­kia ini­cia­ty­va ir apie tai aps­kri­tai kal­ba­ma, tai jau yra sig­na­las, kad kaž­kas vyks­ta ne­la­bai ge­rai, ne­pa­lan­kia link­me“, – aiš­ki­no jis.

Len­ki­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės Su­val­kų sky­riaus pir­mi­nin­kė Te­re­sė Uz­di­lai­tė taip pat tvir­ti­na, kad pa­di­dė­ju­sią po­li­ti­nę įtam­pą dėl kai ku­rių val­dan­čių­jų pa­si­sa­ky­mų jun­ta ir ki­tos tau­ti­nės ma­žu­mos.

„Tai at­ro­do la­bai grės­min­gai. Mes jo­kių po­li­ti­nių klau­si­mų ne­ke­lia­me (...). Vi­si bi­jo ši­tos val­džios, nes čia bus vėl eks­tre­ma­lu­mų, jau­čia­me tą. Ki­tos bend­ruo­me­nės taip pat ta­ria­si, žiū­ri, ką čia da­ry­ti. Grįž­ta tas bai­min­gas lai­ko­tar­pis, ku­ris bu­vo „So­li­da­ru­mo“ lai­kais. Bu­vo vis­ko, ir gąs­di­ni­mų“,– BNS pa­brė­žė bend­ruo­me­nės at­sto­vė.

T.Uz­di­lai­tė sa­ko, kad su vie­tos len­kų bend­ruo­me­nė­mis Puns­ke, Sei­nuo­se, Su­val­kuo­se lie­tu­viai su­ta­ria ge­rai ir įtam­pų ne­jau­čia.

„Kar­tais pa­si­tai­ko „skus­ta­gal­vių“, ku­rie at­krei­pia dė­me­sį, ko­dėl lie­tu­viš­kai kal­ba­te. Bet (iš­puo­lių) nė­ra“, – sa­ko ji.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius BNS ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no, kad iš Len­ki­jos par­la­men­to po­sė­džio dar­bot­var­kės iš­brauk­tas klau­si­mas dėl pa­tai­sų, ku­rios „lie­tu­viš­ką na­cio­na­liz­mą“ pri­ly­gin­tų to­ta­li­ta­ri­nei sant­var­kai.

Re­zo­liu­ci­ją ini­ci­ja­vo Len­ki­jos val­dan­čių­jų at­sto­vas par­la­men­ta­ras Ja­ce­kas Kur­zę­pa. Jis yra pir­mą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tis par­ti­jos „Įs­ta­ty­mas ir tei­sin­gu­mas“ na­rys, edu­ko­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­ras, bu­vęs žu­vu­sio pre­zi­den­to Le­cho Kac­zyns­kio vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo koor­di­na­to­rius.