L. Linkevičius nesureikšmina Lenkijos prezidento sprendimo
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tre­čia­die­nį par­agi­no „nes­ku­bė­ti su ka­te­go­riš­kais ver­ti­ni­mais“, Len­ki­jos pre­zi­den­tui ve­ta­vus įsta­ty­mą, ku­ris bū­tų lei­dęs pla­tes­nį tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bų var­to­ji­mą val­džios įstai­go­se.

„Nes­ku­bė­čiau su ka­te­go­riš­kais ver­ti­ni­mais. Dia­lo­go ir ge­ros kai­my­nys­tės dva­sio­je Lie­tu­va ir Len­ki­ja pa­jė­gios pa­čios spręs­ti vi­sus klau­si­mus, ku­rios su­si­ju­sios su tau­ti­nė­mis ma­žu­mo­mis“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Tai jis sa­kė po to, kai Len­ki­jos lie­tu­viai ir vo­kie­čiai pa­si­pik­ti­no nau­jo­jo ša­lies va­do­vo Andr­ze­jaus Du­dos spren­di­mu blo­kuo­ti įsta­ty­mą, ku­ris bū­tų lei­dęs įtei­sin­ti tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bas aps­kri­čių ly­giu. Šiuo me­tu tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bos kaip pa­gal­bi­nės Len­ki­jo­je įtei­sin­tos že­mes­niu vals­čių ly­giu. Pa­gal­bi­nės kal­bos sta­tu­sas lei­džia kreip­tis į ins­ti­tu­ci­jas tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba, ta­čiau at­sa­ky­mas pa­tei­kia­mas vals­ty­bi­ne kal­ba.

„Tai bū­tų bu­vęs pa­ge­ri­ni­mas, bet ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad ve­to pa­blo­gi­na si­tua­ci­ją. Ne­sku­bė­čiau smerk­ti“, – kal­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras at­krei­pė dė­me­sį, kad Lie­tu­vo­je į val­džios ins­ti­tu­ci­jas rei­kia kreip­tis vals­ty­bi­ne kal­ba, nors, pa­sak mi­nis­tro, „nie­kas ne­žiū­ri biu­ro­kra­tiš­kai“, ir Lie­tu­vo­je „jei kaž­kas kreip­tų­si elek­tro­ni­niu pa­štu tau­ti­nių ma­žu­mų kal­ba, nie­kas to­kio krei­pi­mo­si ne­ig­no­ruo­tų“.

„Ti­kė­ki­me, kad abi pu­sės, ir Len­ki­ja, ir Lie­tu­va jau­triai žiū­rės į tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bas, kaip nu­ma­to ir tarp­tau­ti­nės kon­ven­ci­jos, ir ma­nau, kad ti­krai ra­si­me bend­rą kal­bą“, – sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

„Mums ti­krai la­bai svar­bu, kad lie­tu­vių tau­ti­nei ma­žu­mai Len­ki­jo­je bū­tų su­da­ry­tos pa­lan­kios są­ly­gos puo­se­lė­ti sa­vo kal­bą, kul­tū­rą ir pa­pro­čius. Su­pran­tu, kad to no­ri ir Len­ki­ja, kad len­kų tau­ti­nei ma­žu­mai taip pat bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos. Tai mū­sų vi­daus po­li­ti­kos rei­ka­lai, ir tu­ri­me įgy­ven­din­ti lū­kes­čius pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę ir pa­gar­bą žmo­gaus tei­sėms“, – pri­dū­rė mi­nis­tras.

Len­ki­jos par­la­men­ta­ras Mi­ro­nas Syc­zas Len­ki­jos ži­niask­lai­dai tei­gė, kad šiuo įsta­ty­mu Var­šu­va no­rė­jo par­ody­ti pa­vyz­dį Lie­tu­vai, kaip rei­kia pa­gar­biai elg­tis su tau­ti­nė­mis ma­žu­mo­mis.

Įsta­ty­mo ve­ta­vi­mas už­kir­to ke­lią įtei­sin­ti lie­tu­vių kal­bą kaip pa­gal­bi­nę kal­bą Sei­nų aps­kri­ty­je.

„Tai yra blo­gas ženk­las“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė Len­ki­jos lie­tu­vių drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Vai­ce­kaus­kas.

Pa­sak A.Vai­ce­kaus­ko, įsta­ty­mas bū­tų svar­bus tik ke­tu­rioms Len­ki­jos aps­kri­tims, tarp jų – Sei­nų aps­kri­čiai.

„Tai ne­no­ras sau­go­ti tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bų. Jei­gu kal­ba tap­tų pa­gal­bi­ne, jos sta­tu­sas pa­si­keis­tų, ir bū­tų duo­da­mas sig­na­las dau­gu­mai, kad tą kal­bą rei­kia gerb­ti“, – sa­kė jis.

Len­ki­jos pre­zi­den­tas ar­gu­men­ta­vo, kad įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mas bran­giai kai­nuo­tų. A.Vai­ce­kaus­kas šiuos ar­gu­men­tus at­me­tė, sa­ky­da­mas, kad Len­ki­jos mas­tu tai ne­su­kel­tų prob­le­mų. Tau­ti­nės ma­žu­mos su­da­ro 2 proc. Len­ki­jos gy­ven­to­jų.

A.Du­da šie­met pre­zi­den­to rin­ki­mus lai­mė­jo kaip kon­ser­va­ty­vios „Įs­ta­ty­mo ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos kan­di­da­tas. Ši par­ti­ja sek­ma­die­nį lai­mė­jo ir par­la­men­to rin­ki­mus.

„Ne­sa­ky­čiau, kad jos („Įs­ta­ty­mo ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos) spren­di­mai, kai ji val­dė, bu­vo pa­lan­kūs tau­ti­nėms ma­žu­moms. Ne­ži­nau, ar ga­li­me ti­kė­tis, kad šios ka­den­ci­jos me­tu bū­tų šios pa­tai­sos įves­tos“, – kal­bė­jo A.Vai­ce­kaus­kas.

Pa­sak A.Vai­ce­kaus­ko, Sei­nų aps­kri­ty­je gy­ve­na 5 tūkst. lie­tu­vių, dau­giau­sia – Puns­ko vals­čiu­je.

Len­ki­jos vo­kie­čių bend­ruo­me­nei at­sto­vau­jan­tis par­la­men­ta­ras Rys­zar­das Gal­la Len­ki­jos ži­niask­lai­dai par­eiš­kė, kad ve­to „a­tro­do kaip po­li­ti­nis spren­di­mas, ku­ris pa­ker­ta idė­ją, kad A.Du­da yra vi­sų Len­ki­jos gy­ven­to­jų pre­zi­den­tas“. Len­ki­jo­je gy­ve­na per 100 tūkst. vo­kie­čių.