L.Linkevičius: NATO susitikimai su Rusija kol kas neduoda naudos
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad NA­TO ir Ru­si­jos dip­lo­ma­tų su­si­ti­ki­mai kol kas ne­duo­da rea­lios nau­dos.

Po tre­čia­die­nį Briu­se­ly­je vy­ku­sios NA­TO-Ru­si­jos Ta­ry­bos mi­nis­tras sa­kė, kad esa­mas Al­jan­so ir Ru­si­jos bend­ra­vi­mas – ge­riau ne­gu jo­kio, ta­čiau pa­brė­žė, kad šiuo­se su­si­ti­ki­muo­se svar­biau­siais klau­si­mais –pa­vyz­džiui, dėl konf­lik­to Ukrai­no­je spren­di­mo – tik kons­ta­tuo­ja­mos dvi nuo­mo­nės. Anot mi­nis­tro, to­liau skir­tin­gai ver­ti­na­mi ir Var­šu­vos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo spren­di­mai.

„NA­TO pa­brė­žė, kad tai vi­siš­kai ati­tin­ka sau­gu­mo si­tua­ci­jos ana­li­zę, taip pat tei­si­nius Al­jan­so įsi­pa­rei­go­ji­mus, o Ru­si­ja vėl pa­kar­to­jo, kad jiems at­ro­do ne­tin­ka­ma“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Tre­čia­die­nio su­si­ti­ki­me kal­bė­ta ir apie sau­gu­mą ore. Ru­si­ją kė­lė klau­si­mą, kad ga­lė­tų bū­ti drau­džia­ma ka­ri­niams or­lai­viams virš Bal­ti­jos jū­ros skrai­dy­ti su iš­jung­tais at­sa­kik­liais, ta­čiau NA­TO, pa­sak mi­nis­tro, pa­žy­mė­jo, jog tai ne­spren­džia sau­gu­mo si­tua­ci­jos iš es­mės.

„Kaip mes ir prog­no­za­vo­me, iš Al­jan­so pu­sės nu­skam­bė­jo, kad vi­si tie at­sa­kik­liai yra tik vie­na tech­ni­nė de­ta­lė ir ti­krai ne pats svar­biau­siais veiks­nys, ku­ris nu­sa­ky­tų sau­gu­mo si­tua­ci­ją. Svar­bu aps­kri­tai el­ge­sys, pa­vo­jin­gi ma­nev­ra­vi­mai ir pa­na­šūs da­ly­kai, ką mes fik­sa­vo­me iš Ru­si­jos pu­sės“, – sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Lie­tu­vai su­si­ti­ki­me at­sto­va­vo am­ba­sa­do­rius Vy­tau­tas Leš­ke­vi­čius.

„Ži­no­ma, kad bend­ra­vi­mas – ge­riau ne­gu ne­bend­ra­vi­mas, ta­čiau no­rė­tų­si, kad bū­tų kaž­ko­kia įta­ka ir po­ky­čiai rea­lia­me gy­ve­ni­me po tų su­si­ti­ki­mų, o pra­ktiš­kai yra kons­ta­tuo­ja­mos dvi nuo­mo­nės, kaip ir bū­da­vo anks­čiau (...). Mes no­ri­me ma­ty­ti po­ky­čių rea­ly­bė­je, konf­lik­tų spren­di­me, fak­tų pri­pa­ži­ni­me. Po­li­ti­nių su­si­ti­ki­mų ka­na­lai yra at­vi­ri, jie iš­sau­go­ti, tik kol kas iš jų nau­dos ne­la­bai yra“, – ap­gai­les­ta­vo mi­nis­tras L.Lin­ke­vi­čius.