L. Linkevičius: mūsų veikla informaciniame lauke turėtų būti aktyvesnė
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), taip pat ir Lie­tu­vos veik­la in­for­ma­ci­nia­me lau­ke tu­rė­tų bū­ti ak­ty­ves­nė, o ne gy­ny­bi­nė, kaip yra da­bar, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„No­ri­me, kad mū­sų veik­la in­for­ma­ci­nia­me lau­ke bū­tų ak­ty­ves­nė, proak­ty­vi, o ne be­si­gi­nan­ti ir pa­aiš­ki­nan­ti sklei­džia­mas ne­są­mo­nes ir me­lą. Vi­są lai­ką tru­pu­tė­lį to­kia gy­ny­bi­nė po­zi­ci­ja (šiuo me­tu yra)“, - tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė mi­nis­tras, ko­men­tuo­da­mas krei­pi­mą­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, kad bū­tų par­eng­tas pla­nas ko­vo­ti su Ru­si­jos pro­pa­gan­da.

Anot L.Lin­ke­vi­čiaus, sau­sio 19 die­ną apie tai tu­rė­tų bū­ti kal­ba­ma per ES mi­nis­trų su­si­ti­ki­mą.

Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad kal­ba­ma ne apie cen­zū­ros įve­di­mą, o al­ter­na­ty­vius in­for­ma­ci­jos šal­ti­nius.

„Ne­no­ri­me su­kur­ti cen­zū­ros, ką nors užd­raus­ti ar­ba siū­ly­ti užd­raus­ti. No­ri­me, kad bū­tų pi­lie­čiams, ypač ru­sa­kal­biams tai ak­tua­lu, nes jie dau­giau­sia da­bar mai­ti­na­mi Ru­si­jos vals­ty­bi­nių kon­tro­liuo­ja­mų ka­na­lų in­for­ma­ci­ja, pa­teik­ta dau­giau al­ter­na­ty­vų ir bū­tų tam ti­kra at­sa­ko­my­bė už sklei­džia­mą me­lą“, - tei­gė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

Lie­tu­vos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Da­ni­jos ir Es­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai pra­ėju­sią sa­vai­tę laiš­ke pers­pė­jo, kad „Ru­si­ja grei­tai ple­čia sa­vo de­zin­for­ma­ci­jos ir pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“, ku­ria sie­kia­ma „pa­ra­mos Ru­si­jos vy­riau­sy­bės po­li­ti­niams ir ka­ri­niams tiks­lams“.

ES už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vei Fe­de­ri­cai Mog­he­ri­ni ad­re­suo­ta­me laiš­ke, ku­rio ko­pi­ją ga­vo BNS, mi­nis­trai par­agi­no už­ti­krin­ti „pa­ti­ki­mą ir kon­ku­ren­cin­gą in­for­ma­ci­jos al­ter­na­ty­vą ru­siš­kai kal­ban­tiems gy­ven­to­jams ir tiems, ku­rie nau­do­ja­si Ru­si­jos vals­ty­bės kon­tro­liuo­ja­ma ži­niask­lai­da“.

Siū­lo­ma in­ter­ne­te su­kur­ti plat­for­mą, ku­rio­je bū­tų pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie pro­pa­gan­dos me­lą ir ma­ni­pu­lia­ci­jas, su­teik­ti par­amą ini­cia­ty­voms kur­ti te­le­vi­zi­jos ka­na­lus, in­ter­ne­to por­ta­lus, ra­di­jo sto­tis ir spau­dą ru­sų kal­ba, ska­tin­ti pro­duk­ci­jos kei­ti­mą­si ES vi­du­je, siū­ly­ti pro­duk­ci­ją vei­kian­čiai Ru­si­jos ži­niask­lai­dai.

Ru­si­ja sa­vo ruo­žtu su­kri­ti­ka­vo šią ini­cia­ty­vą.

„Ru­si­ja vi­sa­da tei­gia­mai ver­ti­no žo­džio lais­vę, ta­čiau ES ke­ti­ni­mai įkur­ti tam ti­krą kontrp­ro­pa­gan­di­nį ka­na­lą prieš­ta­rau­ja šiai lais­vei“, - par­eiš­kė Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Alek­se­jus Meš­ko­vas.