L. Linkevičius: Lietuvos rusams reikia ne cenzūros, o alternatyvos
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad Lie­tu­vos ru­sai yra lo­ja­lūs ir pi­lie­tiš­ki, to­dėl jais su­nku ma­ni­pu­liuo­ti, o ko­vo­jant su Ru­si­jos pro­pa­gan­da rei­kia ne cen­zū­ruo­ti, o pa­siū­ly­ti al­ter­na­ty­vą.

In­ter­viu Pra­ho­je „Lais­vo­sios Eu­ro­pos ra­di­jui“ mi­nis­tras pa­brė­žė re­mian­tis spau­dos lais­vę, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad su­kur­ti pa­trauk­lią al­ter­na­ty­vą ge­rai fi­nan­suo­ja­mai Mask­vos pro­pa­gan­dai nė­ra pa­pras­ta.

„Ne­su cen­zū­ros ša­li­nin­kas – rei­kia pa­teik­ti tai, ką ir­gi bū­tų įdo­mu žiū­rė­ti – ne tik nau­jie­nų, bet ir ki­tų lai­dų. Bet leng­va pa­sa­ky­ti. Lie­tu­vo­je yra 6,5 proc. ru­sų. Be­je, no­riu pa­sa­ky­ti ge­rą žo­dį – jie yra la­bai lo­ja­lūs, pi­lie­tiš­ki, dau­gu­ma jų yra ša­lies pi­lie­čiai ir la­bai su­nku jais ma­ni­pu­liuo­ti, aš taip ma­nau. Bet tai ne­reiš­kia, kad nie­ko ne­rei­kia da­ry­ti“, – sa­kė mi­nis­tras.

Pa­sak L. Lin­ke­vi­čiaus, Eu­ro­po­je dar ne vi­si su­pran­ta pro­pa­gan­dos jė­gą, ku­riai Mask­va ski­ria di­de­lius pi­ni­gus.

Kal­bė­da­mas apie si­tua­ci­ją Ukrai­no­je, Lie­tu­vos mi­nis­tras pa­brė­žė, kad prieš ša­lį vyk­do­ma ag­re­si­ja iš iš­orės, nes se­pa­ra­tis­tams tie­kia­mi tan­kai, ra­ke­ti­nė įran­gą, ne­kon­tro­liuo­ja­mai per sie­ną ju­da ka­riai, to­dėl Eu­ro­pos ša­lys tu­ri par­ody­ti so­li­da­ru­mą ir pa­dė­ti.

„Be­je, tos gru­puo­tės, kaip jas be­pa­va­din­tu­mė­me, ap­rū­pin­tos ge­riau, nei kai ku­rios Eu­ro­pos ka­riuo­me­nės. To­dėl mes ma­no­me, kad Ukrai­nos val­džiai rei­kia bū­ti­nai pa­dė­ti – fi­nan­si­nė­je, eko­no­mi­nė­je plot­mė­je, po­li­ti­nia­me, taip pat ir ka­ri­nia­me. Tu­riu ome­ny­je, ne siųs­ti ten ka­rius, bet pa­dė­ti įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis, jei jų rei­kia. Mes ne­sa­me kaž­ko­kios su­per­vals­ty­bės, ir kad mes ten pa­dė­si­me, tai nie­ko ne­pa­keis. Bet jei mes kal­ba­me apie so­li­da­ru­mą, tai mes ir pa­tys tai tu­ri­me da­ry­ti“, – tei­gė mi­nis­tras.