L. Linkevičius: Lietuva turi kontaktų su D.Trumpo aplinka
Lie­tu­va tu­ri kon­tak­tų su iš­rink­to­jo Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ap­lin­ka, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Rei­kia mums su­si­telk­ti ties tuo, kas mums svar­bu, ko­kie dar­bai mū­sų lau­kia, ir esa­me pa­si­ren­gę dirb­ti su nau­ja ad­mi­nis­tra­ci­ja to­je pa­čio­je dva­sio­je, ku­ri yra su­si­kau­pu­si per de­šimt­me­čius“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

„Il­ga­lai­kiai tra­di­ci­niai, stra­te­gi­niai, stip­rūs ry­šiai ti­krai ne­ga­li iš­blės­ti, nes tu­ri­me pa­grin­do taip teig­ti, ži­no­da­mi, kad res­pub­li­ko­nai mums yra la­bai ge­rai pa­žįs­ta­me, ten tu­ri­me la­bai daug drau­gų. Tie­są sa­kant, iš D.Trum­po ap­lin­kos taip pat tu­ri­me ne­ma­žai kon­tak­tų“, – pri­dū­rė jis.

Mi­nis­tras tei­gė, kad yra ge­ro­kai per anks­ti prog­no­zuo­ti D.Trum­po už­sie­nio po­li­ti­ką vien iš jo pa­si­sa­ky­mų rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu.

Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, ji stip­riai pri­klau­sys nuo to, ko­kius žmo­nes nau­ja­sis pre­zi­den­tas pa­sis­kirs į sa­vo ko­man­dą.

„Nea­be­jo­ja­me, kad at­eis mums ži­no­mi žmo­nės, ku­rie ir­gi tam ti­kra pra­sme for­muos po­li­ti­ką. Ma­ty­si­me, kas bus pa­skir­tas vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi, kas bus gy­ny­bos se­kre­to­rius, kas bus na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­jas. Ta­da ga­lė­si­me da­ry­ti iš­va­das“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

Įtam­pa Ru­si­jos grės­mę jau­čian­čio­se Bal­ti­jos ša­ly­se bu­vo ma­to­ma be­maž vi­sos JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu, ją pa­kurs­tant D.Trum­po pa­si­sa­ky­mams, ku­riais jis ra­gi­no pert­var­ky­ti NA­TO ir su­ma­žin­ti Ame­ri­kai ten­kan­čią įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­sau­lio sau­gu­mui da­lį.

Dau­giau­sia kri­ti­kos tarp šių pa­si­sa­ky­mų iš­šau­kė pa­pras­tai kie­tos po­zi­ci­jos dėl Mask­vos po­li­ti­kos be­si­lai­kan­čių res­pub­li­ko­nų kan­di­da­to min­tis, jog spren­di­mą, ar gin­ti Bal­ti­jos ša­lis nuo Ru­si­jos ag­re­si­jos, jis pri­im­tų tik įver­ti­nęs, ar jos vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus.

Ko­men­tuo­da­mas šiuos par­eiš­ki­mus, L.Lin­ke­vi­čius sa­kė: „Tie prie­kaiš­tai ar kri­ti­ka eu­ro­pie­čiams, ku­rie ne­ski­ria pa­kan­ka­mai dė­me­sio sa­vo gy­ny­bai, tai ir­gi yra su­pran­ta­ma, nes mes ži­no­me sta­tis­ti­ką ir ten­den­ci­jas“.

„Bal­ti­jos ša­lys ir Lie­tu­va ne­su­tei­kia jo­kių prie­žas­čių mus kri­ti­kuo­ti ši­tu po­žiū­riu, ypač da­bar, kai vi­sos po­li­ti­nės jė­gos su­ta­ria dėl mū­sų iš­lai­dų di­dė­ji­mo gy­ny­bai ir dė­me­sio sau­gu­mo rei­ka­lams“, – pri­dū­rė mi­nis­tras.

Lie­tu­va 2 proc. nuo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai ža­da pa­siek­ti 2018 me­tais.

„Ne­tu­ri­me su­telk­ti šan­so tiems, ku­rie da­bar ti­ki­si, kad pra­dė­si­me ei­žė­ti, pra­dė­si­me ski­li­nė­ti, mes ti­krai ne­tu­ri­me pa­grin­do tam da­ry­ti ir tai bū­tų per di­de­lė pra­ban­ga“, – kal­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius taip pat svei­ki­no D.Trum­pą ir sa­kė be­si­ti­kin­tis, jog tiek po­li­ti­niai, tiek eko­no­mi­niai Lie­tu­vos ir JAV ry­šiai iš­liks ge­ri.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu ir anks­čiau Lie­tu­vos ir JAV san­ty­kiai vi­so­se sri­ty­se yra ge­ri ir tie san­ty­kiai pa­sta­ruo­ju me­tu tik stip­rė­jo, tiek kal­bant apie mū­sų vals­ty­bės sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mą, tiek įver­ti­nus ir mū­sų eks­por­to au­gi­mą į JAV“, – žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Taip pat džiau­giuo­si, kad prieš me­tus Lie­tu­va ga­vo lei­di­mą eks­por­tuo­ti kai ku­riuos mais­to pro­duk­tus. Tai an­tra ša­lis po Ai­ri­jos, ku­ri tu­ri to­kį lei­di­mą, ir aš ti­kiuo­si, kad tie san­ty­kiai, tiek eko­no­mi­niai, tiek po­li­ti­niai, ku­rie yra svar­būs vi­so­se Lie­tu­vai veik­los sri­ty­se, iš­liks ge­ri su JAV ir esant pre­zi­den­tu Trum­pui“, – pri­dū­rė jis.

D.Trum­pas per an­tra­die­nį vy­ku­sius JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus už­si­ti­kri­no lai­mė­ti rei­ka­lin­gus 270 Rin­ki­kų ko­le­gi­jos na­rių bal­sų.