L. Linkevičius: Lietuva pasitiki JAV saugumo garantijomis
Jung­ti­nės Vals­ti­jos (JAV) tvir­tai pa­si­ry­žu­sios įgy­ven­din­ti NA­TO vir­šū­nių su­si­ta­ri­mus Vel­se dėl Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir Lie­tu­va tai tu­rė­tų pa­jus­ti jau ar­ti­miau­siu me­tu, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Šį pa­ti­ki­ni­mą mi­nis­tras dar kar­tą ga­vo vie­šė­da­mas JAV, kur an­tra­die­nį su­si­ti­ko su ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi Jo­hu Ker­ry.

„Mes ne­kal­ba­me abs­trak­čiai, kal­ba­me la­bai kon­kre­čiais punk­tais ir la­bai po­zi­ty­viai. Ti­krai ga­liu teig­ti, kad JAV da­ly­va­vi­mas šių spren­di­mų įgy­ven­di­ni­me ir kon­kre­čiai įsi­pa­rei­go­ji­mai mū­sų re­gio­no sau­gu­mui yra ti­krai tvir­ti, rim­ti ir ap­čiuo­pia­mi. Aš ma­nau, kad mes ar­ti­miau­siu me­tu ti­krai tuo ga­lė­si­me įsi­ti­kin­ti“, - BNS te­le­fo­nu iš Va­šing­to­no po su­si­ti­ki­mo su JAV vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Jis pri­pa­ži­no dar kar­tą įsi­ti­ki­nęs, kad JAV yra Lie­tu­vos drau­gai ir tai pa­brė­žia „ne tik žo­džiais, bet tai ir už­pil­do tu­ri­niu“. Su­si­ti­ki­mo me­tu, pa­sak jo, taip pat bu­vo ap­tar­ti ir in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo, dvi­ša­lio ener­ge­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo bei bend­ra­dar­bia­vi­mo Jung­ti­nė­se Tau­to­se klau­si­mai, si­tua­ci­ja ry­tų Ukrai­no­je, gink­lų tie­ki­mo šiai ša­liai ga­li­my­bės, taip pat ga­li­mos nau­jos sank­ci­jos Ru­si­jai.

„Ap­ta­rė­me, kad rei­kia jas ruo­šti - jos tu­ri bū­ti ma­to­mos kaip ga­li­my­bė. Ir tai, be abe­jo, tu­ri bū­ti da­ro­ma abie­jo­se pu­sė­se, nes tai da­ro­ma tik koor­di­nuo­jant veiks­mus JAV ir Eu­ro­pos Są­jun­gai. Yra la­bai glau­dus ir kon­kre­tus me­cha­niz­mas ir JAV nuo­mo­ne, sank­ci­jos tu­ri bū­ti par­uoš­tos ir nau­do­ja­mos nuo­sek­liai. O ka­da jos bus įves­tos, tai pri­klau­sys nuo si­tua­ci­jos, kaip ji vys­ty­sis. (...) Bet kad ga­lė­tu­mė­me teig­ti apie pa­žan­gą šio­je sri­ty­je - ti­krai anks­ti tą da­ry­ti“, - sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

An­tra­die­nį be­si­bai­gian­čio tri­jų die­nų vi­zi­to me­tu mi­nis­tras taip pat su­si­ti­ko su ki­tais JAV ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vais, da­ly­vo su­si­ti­ki­me su vie­tos lie­tu­viais, Bal­ti­mo­rės lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­muo­se mi­nė­jo Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės 25-me­tį.

Ta­rė­si dėl du­jų tiekimo

Lie­tu­va ga­li tap­ti pir­mą­ja vals­ty­be, ku­ri gaus su­skys­tin­tų du­jų iš JAV ir tai, at­siž­vel­giant į pa­si­ra­šo­mas su­tar­tis, ga­lė­tų įvyk­ti ki­tų me­tų pra­džio­je, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„La­bai po­zi­ty­vu, kad at­si­ran­da tam ti­kri kon­tak­tai su po­ten­cia­liais tie­kė­jais dėl su­skys­tin­tų du­jų tie­ki­mo iš JAV, jau pa­si­ra­šy­ti tam ti­kri iš­anks­ti­niai kon­trak­tai. Tai ga­li taip at­si­tik­ti, kad Lie­tu­vos uos­tas ga­li tap­ti tuo pir­muo­ju uos­tu, ku­ris iš JAV ga­lės pri­im­ti su­skys­tin­tas du­jas. Tai, ga­lė­tu­mė­me sa­ky­ti, es­mi­nis po­ky­tis“, - BNS te­le­fo­nu iš Va­šing­to­no an­tra­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Jis tvir­ti­no su­si­ti­ki­me su JAV vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi Joh­nu Ker­ry dar kart iš­gir­dęs Lie­tu­vos pa­lai­ky­mą sto­jant į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ją (EB­PO), o tai esą pa­dė­tų su­kur­ti „dar pa­lan­kes­nę ener­ge­ti­nę ap­lin­ką“.

Mi­nis­tras pri­pa­ži­no, kad kol kas kal­ba­ma apie „il­ga­lai­kį pla­na­vi­mą“ dėl du­jų tie­ki­mo, o Lie­tu­va taip pat ieš­ko po­ten­cia­lių du­ju tie­kė­jų ir ki­to­se vals­ty­bė­se, ta­čiau įvar­di­jo, jog si­tua­ci­jai klos­tan­tis pa­lan­kiai, pir­mų­jų du­jų iš JAV Lie­tu­va ga­li su­lauk­ti jau ki­tų me­tų pra­džio­je.

„Grei­tai tai ne­nu­tiks, nes JAV tu­ri pir­miau­sia tech­no­lo­giš­kai pa­si­ruoš­ti eks­por­tuo­ti tas du­jas. Tai ga­li už­truk­ti net ir iki ki­tų me­tų pra­džios (...) čia dar ne ryt­die­nos rei­ka­lai, bet jie yra ga­na rea­lūs ir la­bai svar­būs“, - sa­kė mi­nis­tras.

Lie­tu­vos du­jų pre­ky­bos bend­ro­vė „ Lit­gas“ prieš dvi sa­vai­tes Hiūs­to­ne su JAV ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­ja „Che­nie­re Ener­gy“ pa­si­ra­šė bend­rą­ją pre­ky­bos su­tar­tį dėl su­skys­tin­tų du­jų tie­ki­mo. Pir­mie­ji šios bend­ro­vės kro­vi­niai Lie­tu­vą ga­li pa­siek­ti 2016 me­tais, nu­ro­dė bend­ro­vė.

Taip pat „Lit­gas“ pa­si­ra­šė su­pra­ti­mo me­mo­ran­du­mą su JAV„­Del­fin LNG“, ku­ri plė­to­ja pir­mą­jį JAV plū­du­riuo­jan­tį du­jų skys­ti­ni­mo ter­mi­na­lo pro­jek­tą.

Skai­čiuo­ja­ma, kad JAV plė­to­ja­mi pa­tvir­tin­ti pro­jek­tai Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ga­my­bos apim­tis iki 2018 me­tų pa­di­din­tų 30 mlrd. ku­bi­nių me­trų per me­tus – tai yra maž­daug 10 proc. da­bar­ti­nės SGD rin­kos pa­sau­ly­je. Pa­ly­gi­ni­mui, Bal­ti­jos ša­lys per me­tus su­var­to­ja apie 4 mlrd. ku­bi­nių me­trų gam­ti­nių du­jų.

„ Lit­gas“ yra pa­si­ra­šiu­si 16 ne­įpa­rei­go­jan­čių pre­ky­bos SGD sutarčių