L.Linkevičius: Lietuvą neramina Baltarusijos retorika po „Tatenos“ vizito į Astravą
Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­ros (TA­TE­NA) eks­per­tams pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kus, kad Bal­ta­ru­si­ja tin­ka­mai at­siž­vel­gė į grės­mes, ky­lan­čias As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės aikš­te­lei, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras sa­ko, kad tai ne­ra­mi­na.

„Ši­ta ži­nia dar la­biau su­ne­ra­mi­no to­dėl, kad vi­siš­kai yra iš­krai­po­mi fak­tai ir mes dar kal­ti­na­mi tuo, kad ne­si­džiau­gia­me jų sėk­me, bet sėk­mės čia la­bai ma­žai ga­li­ma įžiū­rė­ti. Pa­sa­ky­siu vie­ną prie­žas­tį, kad jų tas pa­tei­ki­mas in­for­ma­ci­jos apie sau­gu­mą yra la­bai se­lek­ty­vus, pa­si­rink­ti­nis ir gal­būt net ne vi­si klau­sy­to­jai ži­no, kad TA­TE­NA ne­at­va­žiuo­ja ti­krin­ti pa­ti, kas jai šau­na į gal­vą, bet ji at­va­žiuo­ja ta­da, kai kvie­čia ir yra la­bai spe­cia­li­zuo­tos bri­ga­dos, ko­mi­si­jos, eks­per­tų gru­pės, ku­rios ti­kri­na tik tuos seg­men­tus, ku­riuos nu­ro­do kvie­čian­čio­ji pu­sė“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Anot jo, Bal­ta­ru­si­ja, ga­vu­si frag­men­tiš­kas iš­va­das, mėgs­ta api­bend­rin­ti, lyg bū­tų kal­ba­ma apie vi­so pro­jek­to sėk­mę.

„Pa­vyz­džiui, aikš­te­lės par­in­ki­mo at­ve­ju yra še­ši pa­ti­kri­ni­mo mo­du­liai ir pa­tys jau­triau­si, ku­riuos ir rei­ka­lau­ja­me at­lik­ti, vi­siš­kai ne­vyk­do­mi. Pa­kvie­čiant tam ti­kro frag­men­to iš­ty­ri­mo gru­pę, ku­ri gal­būt pa­tei­kia ir tei­gia­mas iš­va­das, ta­čiau Bal­ta­ru­si­jos pu­sė la­bai mėgs­ta da­ry­ti api­bend­ri­nan­čias iš­va­das ir ko­men­ta­rus apie vi­są pro­jek­to sėk­mę. Ir tai ne tai, kad ne­ra­mi­na, bet ir ver­čia griež­čiau rea­guo­ti, ką mes ti­krai da­ro­me ir da­ry­si­me“, – sa­kė Lie­tu­vos mi­nis­tras.

Pa­klaus­tas, ar Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­ja ne­pa­ti­ria fias­ko dėl As­tra­vo AE, nes kai­my­ni­nės vals­ty­bės ne­pa­lai­ko jos kvie­ti­mo blo­kuo­ti elek­tros im­por­tą iš bū­si­mos AE, L.Lin­ke­vi­čius ti­ki­no, kad steng­tis rei­kia, net jei no­ri­mų re­zul­ta­tų ne­pa­sie­kia­ma.

„Fias­ko bus ta­da, kai bus re­zul­ta­tas, o pa­stan­gos vis tiek tu­ri bū­ti, ne­pai­sant to, kad jos ne­duo­da to­kio re­zul­ta­to, ko­kio ti­ki­mės. Ta­čiau Lat­vi­ja, Es­ti­ja – bū­da­mas Len­ki­jo­je kė­liau tuos klau­si­mus – jų po­li­ti­nis pa­lai­ky­mas yra, gal­būt nė­ra to­kio ra­di­ka­laus pa­lai­ky­mo, pri­imant to­kius įsta­ty­mus, ko­kį mes ruo­šia­me apie ri­bo­ji­mą pri­ėji­mo prie rin­kos, to ti­krai nė­ra, bet po­li­ti­nis pa­lai­ky­mas yra“, – ti­ki­no L.Lin­ke­vi­čius.

Vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos sau­gos ins­pek­ci­jos (VA­TE­SI) va­do­vas Mi­chai­las Dem­čen­ka BNS anks­čiau tei­gė, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę su „Seed“ mi­si­ja As­tra­ve dir­bę „Ta­te­nos“ eks­per­tai ne­ver­ti­no AE aikš­te­lės, po­vei­kio ap­lin­kai, o ver­tin­tas elek­tri­nės ar­chi­tek­tū­ri­nio pro­jek­to at­spa­ru­mas iš­orės pa­vo­jams. Vi­sos apim­ties „Seed“ mi­si­ja api­ma še­šis mo­du­lius – eks­per­tai, M.Dem­čen­kos tei­gi­mu, ver­ti­no AE tik pa­gal vie­ną ar­ba du mo­du­lius.

„Ta­te­nos“ bran­duo­li­nio sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Grze­gor­zas Rzen­tows­kis (Gže­go­žas Ržen­tovs­kis) anks­čiau Mins­ke tei­gė, kad at­siž­velg­da­ma į mi­si­jos apim­tį, „gru­pė pa­da­rė iš­va­dą, kad Bal­ta­ru­si­jos ins­ti­tu­ci­jos tin­ka­mai at­siž­vel­gė į aikš­te­lei ky­lan­čias iš­ori­nes grės­mes, reng­da­mos bū­ti­ną­sias sta­ty­bų są­ly­gas nau­jai ša­ly­je sta­to­mai jė­gai­nei“.

G.Rzen­tows­kis ne­pa­tiks­li­no, ko­kia apim­ti­mi bu­vo at­lik­ta „Seed“ mi­si­ja. Į šį klau­si­mą BNS ne­at­sa­kė ir „Ta­te­nos“ at­sto­vai Vie­no­je.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai sa­ko ga­vę „Ta­te­nos“ at­sto­vų pa­tvir­ti­ni­mų, kad Bal­ta­ru­si­jos pra­šy­mu jos eks­per­tai at­li­ko ne­vi­są mi­si­ją.