L. Linkevičius: Lietuva „nekels skandalų“ dėl savo mažųjų piliečių
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras par­eiš­kė, kad Lie­tu­va da­rys vis­ką, kad pa­dė­tų tė­vams, iš ku­rių Nor­ve­gi­jo­je bu­vo ati­mti vai­kai, ta­čiau ji ne­ke­ti­na kel­ti skan­da­lų, kaip ne­va pa­da­rė ki­tos ša­lys. Li­nas Lin­ke­vi­čius tei­gia ti­kin­tis, kad pa­vyks į Lie­tu­vą iš Šve­di­jos su­grą­žin­ti 7-me­tį ber­niu­ką, ku­ris bu­vo pa­grob­tas iš glo­bė­jų Nor­ve­gi­jo­je ir šiuo me­tu yra Šve­di­jo­je.

"Ti­ki­mės, kad tą ber­niu­ką (Gab­rie­lių Bum­bu­lį - BNS) pa­vyks su­grą­žin­ti į Lie­tu­vą, iš­nau­do­si­me vi­sas ga­li­my­bes, bet kol kas su­nku pa­sa­ky­ti, kaip bus", - BNS sek­ma­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Jis sa­kė at­sip­ra­šan­tis nu­ken­tė­ju­sių tė­vų, jei yra kaip nors juos įžei­dęs.

"Kon­kre­čiai apie šiuos vai­kus ar tė­vus aš ne­kal­bė­jau. Esu sa­kęs, kad bū­na to­kių at­ve­jų (kad kai ku­rie tė­vai yra al­ko­ho­li­kai ar smur­tau­to­jai - BNS) ir ta­da im­asi prie­mo­nių Nor­ve­gi­jos tar­ny­bos. To­dėl Nor­ve­gi­ją rei­kia la­bai ati­džiai ste­bė­ti, nes ten la­bai su­dė­tin­ga by­li­nė­tis, mes ne­tu­ri­me dvi­ša­lių su­si­ta­ri­mų dėl vai­kų tei­sių ap­sau­gos, stan­dar­tai la­bai aukš­ti to­je vals­ty­bė­je. Ne­rei­kė­tų įsi­žeis­ti - ga­liu to­kių žmo­nių at­sip­ra­šy­ti, aš tik kal­bė­jau, kad yra to­kių at­ve­jų. Ki­ta ver­tus, Nor­ve­gi­jo­je yra ne­ma­žai by­lų, kur bu­vo gra­žin­ti vai­kai (....). Dar ga­liu pa­sa­ky­ti - pa­pras­tai ta nu­ken­tė­ju­si pu­sė ne vi­są tie­są pa­sa­ko­ja", - BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Anot mi­nis­tro, jis as­me­niš­kai yra daug kar­tų kal­bė­jęs su Nor­ve­gi­jos ko­le­go­mis ir pra­šė pa­gal­bos, ta­čiau jie tei­gė ne­ga­lin­tys kiš­tis įvai­ko tei­sų ap­sau­gos tar­ny­bos „Bar­ne­ver­net“ rei­ka­lus. Lie­tu­va, anot jo, ga­li tik tar­pi­nin­kau­ti Nor­ve­gi­jos teis­me, ji ne­tu­ri tei­sės ja­me da­ly­vau­ti.

"Ti­krai ga­li­me pa­dė­ti tar­pi­nin­kau­ti teis­me, bet mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bės da­ly­vau­ti teis­mo pro­ce­se, tai yra su­bti­lūs da­ly­kai. Esu as­me­niš­kai kal­bė­jęs su bu­vu­siais Nor­ve­gi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trais ir pra­šiau pa­gal­bos - bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jie ne­tu­ri kom­pe­ten­ci­jos kiš­tis į „Bar­ne­ver­net“ rei­ka­lus. La­bai su­dė­tin­ga skan­da­lus kel­ti ir ne­ke­ti­na­me to da­ry­ti", - BNS sa­kė UR mi­nis­tras.

Jis tei­gė ne­ži­nan­tis at­ve­jų, kad kai ku­rių ša­lių dip­lo­ma­tai da­ly­va­vo teis­muo­se Nor­ve­gi­jo­je ar su­kė­lė tarp­tau­ti­nius skan­da­lus, kad at­gau­tų tų ša­lių pi­lie­čių vai­kus.

Nor­ve­gi­jos teis­muo­se ver­tė­ja dir­ban­ti ir nu­ken­tė­ju­sioms šei­moms pa­de­dan­ti ver­tė­ja Ne­rin­ga Ozo­li­na sek­ma­die­nį LRT ra­di­jui sa­kė, jog Lie­tu­va nie­ko ne­da­ro, kad pa­dė­tų sa­vo pi­lie­čiams. Ji kal­ti­no Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją de­zin­for­muo­jant vi­suo­me­nę, ne­va ji da­ro vis­ką, kad pa­dė­tų ne­lai­mės iš­tik­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams. Be ki­ta ko, N.Ozo­li­na sa­kė, jog Ke­ni­jos, In­di­jos, Len­ki­jos ir Slo­va­ki­jos dip­lo­ma­tai pa­dė­jo sa­vo ša­lių pi­lie­čiams su­grą­žin­ti jų vai­kus, kai ku­rie net esą su­kė­lė tarp­tau­ti­nius skan­da­lus.

Pa­sak N.Ozo­li­nos, šei­mos, iš ku­rių ati­ma­mi vai­kai, yra ne aso­cia­lios, tė­vai, jos žo­džiais, nė­ra al­ko­ho­li­kai ir smur­tau­to­jai, kaip tei­gia "ger­bia­mas Li­nas Lin­ke­vi­čius".

Lie­tu­vos am­ba­sa­da Šve­di­jo­je penk­ta­die­nį iš­siun­tė no­tą ša­lies Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, ta­čiau ofi­cia­laus at­sa­ky­mo kol kas ne­ga­vo.

Pra­ėju­sį pir­ma­die­nį Nor­ve­gi­jo­je din­gęs ir Šve­di­jo­je su­ras­tas sep­ty­ne­rių me­tų G.Bum­bu­lis šiuo me­tu yra Šve­di­jo­je ir pa­gal dvi­ša­lę su­tar­tį tu­rė­tų bū­ti per­duo­tas Lie­tu­vai. Ži­niask­lai­da pra­ne­ša, kad dvi lie­tu­vių šei­mos pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­gro­bė sa­vo vai­kus iš glo­bė­jų Nor­ve­gi­jo­je.