L. Linkevičius: Lietuva ir Lenkija turi būti kartu
Mi­nint Lie­tu­vos ir Len­ki­jos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 25 me­tų su­kak­tį, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­vo laiš­ke Len­ki­jos ko­le­gai Wi­tol­dui Waszc­zy­kows­kiui pa­žy­mė­jo, kad dvi kai­my­ni­nes tau­tas sie­ja bend­ras in­te­re­sas puo­se­lė­ti ir nuo­lat to­bu­lin­ti glau­džią vals­ty­bių par­tne­rys­tę.

„Per am­žius mū­sų tau­tas sie­jo is­to­ri­ja, bend­ros ins­ti­tu­ci­jos, kul­tū­ra ir sie­kis gin­ti lais­vę. Lie­tu­va ir Len­ki­ja tu­ri bū­ti kar­tu tam, kad ap­gin­tu­me lais­vę ir su­stip­rin­tu­me mū­sų vals­ty­bių sau­gu­mą“, – tei­gė L. Lin­ke­vi­čius.

„E­sa­me pa­ti­ki­mi par­tne­riai sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­je, ar­ti­mi NA­TO są­jun­gi­nin­kai, mus sie­ja stra­te­gi­nis in­te­re­sas stip­rin­ti NA­TO ry­ti­nio flan­go sau­gu­mą. Tu­ri­me įgy­ven­din­ti vi­sus NA­TO Var­šu­vos va­do­vų su­si­ti­ki­mo spren­di­mus, reng­ti bend­ras pra­ty­bas ir kruopš­čiai pla­nuo­ti tam, kad gy­ny­bos prie­mo­nės bū­tų veiks­min­gos“, – sa­ko L. Lin­ke­vi­čius.

Kaip tei­gia­ma URM iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me, mi­nis­tras pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va ir Len­ki­ja tvir­tai re­mia ES Ry­tų par­tne­rys­tę ir tu­ri tęs­ti bend­rą dar­bą sie­kiant, kad ši svar­bi po­li­ti­ka bū­tų efek­ty­vi, taip pat to­liau rem­ti Ukrai­nos, Gru­zi­jos ir Mol­do­vos eu­ro­pi­nę pers­pek­ty­vą.

L. Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, svar­bu to­liau įgy­ven­din­ti stra­te­gi­nius inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tus, to­kius kaip Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mų sinch­ro­ni­za­ci­ja su Eu­ro­pos tink­lais, Lie­tu­vos ir Len­ki­jos du­jų jung­tis ir „Rail Bal­ti­ca“. Mi­nis­tras taip pat at­krei­pė dė­me­sį į As­tra­vo bran­duo­li­nės jė­gai­nės sta­ty­bas pa­žei­džiant tarp­tau­ti­nius bran­duo­li­nės sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tus.

„Mes taip pat ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti dau­giau telk­da­mi bend­ram dar­bui vers­lo at­sto­vus, in­te­lek­tua­lus ir jau­ni­mą. Ti­kiu, kad glau­dus bend­ra­dar­bia­vi­mas ir at­vi­ras dia­lo­gas vi­sais klau­si­mais, taip pat dėl tau­ti­nių ma­žu­mų Lie­tu­vo­je ir Len­ki­jo­je, leis iš­spręs­ti vi­sus rū­pi­mus klau­si­mus“, – ak­cen­ta­vo Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

Len­ki­ja pri­pa­ži­no Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę 1991 m. rugp­jū­čio 26 d., o tų me­tų rug­sė­jo 5 d. abi vals­ty­bės už­mez­gė dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius.