L. Linkevičius lankysis JAV
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius šeš­ta­die­nį vyks į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas.

Kaip pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, L.Lin­ke­vi­čius Niu­jor­ke da­ly­vaus Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos de­ba­tuo­se tarp­tau­ti­nės tai­kos pa­lai­ky­mo ir sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo klau­si­mais, su­si­tiks su JT Ge­ne­ra­li­niu Se­kre­to­riu­mi Ban Ki-moo­nu, Ki­ni­jos, Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų, Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trais.

Taip pat mi­nis­tras vyks į Va­šing­to­ną, kur su­si­ti­ki­muo­se bus ap­tar­tas NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Vel­se pri­im­tų spren­di­mų dėl ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos įgy­ven­di­ni­mas, pa­dė­tis Ukrai­no­je, dvi­ša­lis Lie­tu­vos ir JAV eko­no­mi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas, ener­ge­ti­nio ir in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo klau­si­mai, Lie­tu­vos na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je pers­pek­ty­vos.

Va­šing­to­ne mi­nis­tras su­si­tiks su JAV At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­ku Joh­nu Boeh­ne­riu, JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ju vie­ša­jai dip­lo­ma­ti­jai Ri­char­du Sten­ge­liu, JAV pre­zi­den­to vy­riau­siuo­ju Eu­ro­pos rei­ka­lų pa­ta­rė­ju Char­le­su Kup­cha­nu, JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ja Eu­ro­pos ir Eu­ra­zi­jos rei­ka­lams Vic­to­ria Nu­land, JAV Se­na­to Gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Joh­nu McCai­nu, JAV At­sto­vų rū­mų ma­žu­mos ly­de­re Nan­cy Pe­lo­si, JAV Se­na­to Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to Eu­ro­pos rei­ka­lų pa­ko­mi­te­čio pir­mi­nin­ku se­na­to­riu­mi Ro­nu John­so­nu, lie­tu­vių kil­mės JAV se­na­to­riu­mi Ri­char­du Dur­bi­nu, kong­res­me­nais, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vais.

Vi­zi­to me­tu mi­nis­tras kal­bės svar­biau­siuo­se JAV ana­li­ti­niuo­se cen­truo­se: At­lan­to ta­ry­bo­je, Ber­tels­man­no fon­de, Broo­kings ins­ti­tu­te, Na­cio­na­li­nia­me fon­de de­mo­kra­ti­jai, su­si­tiks su vie­tos lie­tu­vių bend­ruo­me­ne, da­ly­vaus JAV Kong­re­se ren­gia­mo­se Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio ju­bi­lie­jaus iš­kil­mė­se.