L. Linkevičius lankosi JAV
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius šeš­ta­die­nį pra­de­da tri­jų die­nų dar­bo vi­zi­tą Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, kur su­si­tiks su JAV vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi Joh­nu Ker­ry.

Su­si­ti­ki­me pla­nuo­ja­ma ap­tar­ti NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Vel­se pri­im­tų spren­di­mų dėl ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos įgy­ven­di­ni­mą, pa­dė­tį Ukrai­no­je, dvi­ša­lį Lie­tu­vos ir JAV eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, ener­ge­ti­nio ir in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo klau­si­mus, Lie­tu­vos na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je (EB­PO) pers­pek­ty­vas, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

Anot mi­nis­tro, JAV ly­de­rys­tė svar­bi tiek spren­džiant pa­dė­tį Ukrai­no­je, tiek plė­to­jant sau­gu­mo ga­ran­ti­jas NA­TO ry­tuo­se.

„Tu­ri­me ti­krai la­bai daug kon­kre­čių bend­rų dar­bų, bet aš iš­skir­čiau šį kar­tą pir­miau­sia mū­sų sau­gu­mo rei­ka­lus - kiek tai su­si­ję su Vel­se vy­ku­sio NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mu. Tie spren­di­mai la­bai kon­kre­tūs, su­si­ję ir su tam ti­krų šta­bų ele­men­tų dis­lo­ka­vi­mu, tam ti­kros įran­gos dis­lo­ka­vi­mu mū­sų ša­ly­se, mo­ky­mo ba­zių iš­plė­ti­mu. Be Jung­ti­nių Vals­ti­jų ly­de­rys­tės dvi­ša­liuo­se san­ty­kiuo­se ir taip pat be jų par­amos NA­TO kon­teks­te su­dė­tin­ga ti­kė­tis efek­ty­vu­mo (...). Ir, aiš­ku, si­tua­ci­ja, su­si­ju­si su Ukrai­na. Be Jung­ti­nių Vals­ti­jų ak­ty­vaus da­ly­va­vi­mo ir­gi ti­kė­tis sėk­mės su­dė­tin­ga“, - šeš­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Jis taip pat tei­gė, kad na­rys­tės EB­PO sie­kian­čiai Lie­tu­vai svar­bi JAV par­ama sto­ji­mo pro­ce­se.

„Mū­sų sto­ji­mo pro­ce­sas tu­rė­tų pra­si­dė­ti jau šie­met - be abe­jo, vie­na stip­riau­sių pa­sau­lio eko­no­mi­kų mums ga­li čia la­bai ženk­liai pa­dė­ti“, - įsi­ti­ki­nęs L.Lin­ke­vi­čius.

Vi­zi­to me­tu mi­nis­tras taip pat da­ly­vaus su­si­ti­ki­muo­se su JAV vi­cep­re­zi­den­to Joe Bi­de­no pa­ta­rė­ju Mi­ke­‘u Car­pen­te­riu, JAV Vo­kie­ti­jos Mar­ša­lo fon­do pre­zi­den­te Ka­ren Donf­ried bei šio fon­do ren­gia­mo­je aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jo­je sau­gu­mo te­ma.

L.Lin­ke­vi­čius JAV taip pat su­si­tiks su vie­tos lie­tu­viais, da­ly­vaus Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­me JAV lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­muo­se Bal­ti­mo­rė­je.