L. Linkevičius kritikuoja V.Ušacko „krepšinio diplomatiją“
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tre­čia­die­nį klai­da pa­va­di­no Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) am­ba­sa­do­riaus Ru­si­jo­je Vy­gau­do Ušac­ko da­ly­va­vi­mą drau­giš­ko­se krep­ši­nio rung­ty­nė­se su Vla­di­mi­ro Pu­ti­no ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vu Ser­ge­ju­mi Iva­no­vu ir ki­tais vy­riau­sy­bės par­ei­gū­nais ki­tą die­ną po Ma­riu­po­lio tra­ge­di­jos.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, ren­gi­nys, apie ku­rį V.Ušac­kas pa­skel­bė sa­vo so­cia­li­nia­me tink­le, „į­vy­ko ti­krai ne tuo lai­ku ir ne to­je vie­to­je“.

„Pa­tys me­to­dai, dip­lo­ma­ti­jo­je, be abe­jo, yra su­pran­ta­mi, ir ne tik de­ry­bų sa­lė­je vyks­ta tas pro­ce­sas, bet tai bu­vo klai­da, ir aš ma­nau, kad pa­ga­liau ir Vy­gau­das tai su­pras. Jis yra pa­ty­ręs po­li­ti­kas, ne tik dip­lo­ma­tas“, - tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras V.Ušac­kas apie „krep­ši­nio dip­lo­ma­ti­jos“ ren­gi­nį sek­ma­die­nį pa­skel­bė sa­vo so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“. „Žai­džiau vie­no­je ko­man­do­je su S.Iva­no­vu, A.No­va­ku ir ki­tais. Bū­tų ge­rai jei su­pras­tu­me vie­nas ki­tą po­li­ti­ko­je taip, kaip krep­ši­nio aikš­te­lė­je...“, - tuo­met par­ašė V.Ušac­kas.

Ko­men­tuo­da­mas Lie­tu­vo­je vė­liau pa­si­ro­džiu­sią kri­ti­ką, dip­lo­ma­tas pa­brė­žė iš­nau­do­jan­tis vi­sus ga­li­mus ka­na­lus ofi­cia­liai ES po­zi­ci­jai pa­teik­ti.

„No­rė­čiau pri­min­ti ar su­pa­žin­din­ti tuos ko­men­ta­to­rius, ku­rie taip emo­cio­na­liai ko­men­tuo­ja, su dip­lo­ma­ti­jos abė­cė­le, kad am­ba­sa­do­rius reiš­kia ofi­cia­lią po­zi­ci­ją. Ir aš reiš­kiu ES po­zi­ci­ją tiek for­ma­lių, tiek ne­for­ma­lių su­si­ti­ki­mų me­tu, o tarp jų – ir sek­ma­die­nį įvy­ku­sio­se krep­ši­nio var­žy­bo­se, ku­rios bu­vo skir­tos kaip tik Mask­vos uni­ver­si­te­to 260 me­tų įkū­ri­mo pro­gai. O kad tai su­ta­po su ko­vo­mis Ma­riu­po­ly­je, ku­rios nu­si­ne­šė daug gy­vy­bių, bu­vo dar svar­bes­nė prie­žas­tis iš­siaiš­kin­ti po­zi­ci­jas ir per­teik­ti ži­nias pre­zi­den­to de­ši­nia­jai ran­kai, jo ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vui po­nui S.Iva­no­vui“, - LKRT ra­di­jui V.Ušac­kas.

Šeš­ta­die­nį per Ukrai­nos pie­try­ti­nio Ma­riu­po­lio uos­ta­mies­čio ap­šau­dy­mą ra­ke­to­mis žu­vo apie 30 ci­vi­lių, o dar per 90 žmo­nių bu­vo su­žeis­ti. Ukrai­nos vy­riau­sy­bė ir tarp­tau­ti­niai ste­bė­to­jai tei­gia, kad ra­ke­tos pa­leis­tos iš Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mos te­ri­to­ri­jos.

L.Lin­ke­vi­čius yra so­cial­de­mo­kra­tas, o V.Ušac­kas - kon­ser­va­to­rius.