L. Linkevičius: „Klausimai dėl Astravo atominės vis dar neatsakyti“
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ko­vo 31 die­ną Va­šing­to­ne su­si­ti­ko su JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­to spe­cia­liuo­ju pa­siun­ti­niu ener­ge­ti­kai Amo­su Hochs­tei­nu. Mi­nis­tras iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą Lie­tu­vos kai­my­nys­tė­je ne­si­lai­kant tarp­tau­ti­nių sau­gu­mo stan­dar­tų sta­to­ma As­tra­vo at­omi­ne elek­tri­ne ir at­krei­pė dė­me­sį į du­jo­tie­kio „Nord Stream 2“ ne­igia­mą po­vei­kį ES ener­ge­ti­niam sau­gu­mui.

„De­ja, bet Lie­tu­vos kel­ti klau­si­mai dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės aikš­te­lės par­in­ki­mo, po­vei­kio ap­lin­kai ana­li­zės ir ki­ti vis dar ne­at­sa­ky­ti. Bal­ta­ru­si­jos val­džia kol kas ne­ro­do pa­si­ry­ži­mo įgy­ven­din­ti sa­vo pa­ža­dą dėl sta­to­mos elek­tri­nės tes­ta­vi­mo ne­pa­lan­kiau­sio­mis są­ly­go­mis. To­dėl tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės dė­me­sys sta­to­mai As­tra­vo at­omi­nei elek­tri­nei yra svar­bus vi­sam re­gio­nui bran­duo­li­nės sau­gos kon­teks­te“, – po su­si­ti­ki­mo sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.

Su­si­ti­ki­me taip pat ap­tar­ti Bal­ti­jos ša­lių elek­tros tink­lų sinch­ro­ni­za­ci­jos su Eu­ro­pa bei su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų iš JAV eks­por­to į Lie­tu­vą klau­si­mai, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me Už­sie­nios rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­to spe­cia­lu­sis pa­siun­ti­nys ener­ge­ti­kai A. Hochs­tei­nas gy­rė Lie­tu­vą už ly­de­rys­tę įgy­ven­di­nant su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo pro­jek­tą, ku­ris, anot par­ei­gū­no, yra ge­ras pa­vyz­dys ki­toms re­gio­no ša­lims.

Svar­būs susitikimai

Va­kar, ko­vo 31 die­ną, URM mi­nis­tras su­si­ti­ko su JAV vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi Joh­nu Ker­ry. Po­kal­bis įvy­ko ofi­cia­lios va­ka­rie­nės, su­reng­tos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trams, da­ly­vau­jan­tiems Bran­duo­li­nio sau­gu­mo vir­šū­nių su­si­ti­ki­me, me­tu.

Tą pa­čią die­ną Lie­tu­vos mi­nis­tras taip pat su­si­ti­ko su JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ju Ant­ho­ny Blin­ke­nu, JAV sank­ci­jų po­li­ti­kos koor­di­na­to­riu­mi Da­nie­liu Frie­du, JAV tarp­tau­ti­nės plė­tros agen­tū­ros (Uni­ted Sta­tes Agen­cy for In­ter­na­tio­nal De­ve­lop­ment, USAID) va­do­vo pa­dė­jė­ju Eu­ro­pos ir Eu­ra­zi­jos rei­ka­lams Tho­ma­su Me­lia.

L. Lin­ke­vi­čius pa­dė­ko­jo A. Blin­ke­nui už JAV spren­di­mą pa­di­din­ti JAV ka­rių ir gink­luo­tės skai­čių re­gio­ne.

„Tai yra nuo­sek­lus žings­nis, ku­riuo įgy­ven­di­na­mas JAV įsi­pa­rei­go­ji­mas mū­sų re­gio­no sau­gu­mui“, – sa­kė mi­nis­tras.

L. Lin­ke­vi­čiaus ir A. Blin­ke­no po­kal­by­je ap­tar­tas ar­tė­jan­tis NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas Var­šu­vo­je, NA­TO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos su­stip­ri­ni­mo ir at­gra­sy­mo prie­mo­nės rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus ir jų pa­sek­mes stra­te­gi­nei ap­lin­kai. Daug dė­me­sio skir­ta Ukrai­nos klau­si­mui, Mins­ko su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mui, tarp­tau­ti­nės koa­li­ci­jos ko­vai prieš te­ro­riz­mą, nau­jų hib­ri­di­nių grės­mių iš­šū­kiams.

Mi­nis­tras su­si­ti­ki­me su JAV sank­ci­jų po­li­ti­ką koor­di­nuo­jan­čiu D. Frie­du pa­žy­mė­jo, kad tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė tu­ri tęs­ti sank­ci­jas, nu­kreip­tas prieš ag­re­sy­vią Krem­liaus po­li­ti­ką, tol, kol Ru­si­ja vi­siš­kai įgy­ven­dins Mins­ko su­si­ta­ri­mus.

Su­si­ti­ki­me su JAV tarp­tau­ti­nės plė­tros agen­tū­ros va­do­vy­be mi­nis­tras kvie­tė kar­tu ieš­ko­ti bū­dų, kaip at­sver­ti pro­pa­gan­dą, ku­riai Ru­si­ja pa­sta­ruo­ju me­tu ski­ria ypač daug lė­šų ir dė­me­sio. T. Me­lia pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vos pa­tir­tis yra nau­din­ga Ry­tų Eu­ro­pos ša­lims ir kvie­tė kar­tu ieš­ko­ti bū­dų, kaip įgy­ven­din­ti pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ir de­mo­kra­ti­jos stip­ri­ni­mo pro­jek­tus Ry­tų par­tne­rys­tės ša­ly­se.

JAV par­ei­gū­nai su­si­ti­ki­muo­se pa­žy­mė­jo, kad per Ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį pa­siek­ta di­de­lė Lie­tu­vos pa­žan­ga yra la­bai nau­din­ga Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lims, ir ra­gi­no Lie­tu­vą to­liau ak­ty­viai da­ly­tis pa­tir­ti­mi.

Ap­ta­rė sau­gu­mo si­tua­ci­ją Ry­tų Ukrainoje

Lie­tu­vos mi­nis­tras tą pa­čią die­ną kar­tu su Ukrai­nos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Pa­vlo Klim­ki­nu da­ly­va­vo Ho­lo­do­mo­ro au­kų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­jo­je Va­šing­to­ne.

Mi­nis­trai ap­ta­rė sau­gu­mo si­tua­ci­ją Ry­tų Ukrai­no­je, Mins­ko su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mą ir Ru­si­jo­je prieš Na­di­ją Sav­čen­ko su­fab­ri­kuo­tą by­lą.

Ho­lo­do­mo­ro au­kų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­jo­je taip pat da­ly­va­vo Ukrai­nos Pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ko, Ukrai­nos Vy­riau­sy­bės na­riai, ukrai­nie­čių ir lie­tu­vių bend­ruo­me­nių JAV at­sto­vai.

L. Lin­ke­vi­čius ko­vo 31-ba­lan­džio 1 d. Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės va­do­vau­ja­mos de­le­ga­ci­jos su­dė­ty­je da­ly­vau­ja Bran­duo­li­nio sau­gu­mo vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Va­šing­to­ne.