L.Linkevičius: „Judex“ skandalas neturės įtakos Lietuvos eksportui
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras prog­no­zuo­ja, kad tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­ru­sios Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ir Kau­no įmo­nės „Ju­dex“ ga­mi­na­mų kol­dū­nų skan­da­las ne­tu­rės įta­kos Lie­tu­vos mais­to pro­duk­tų eks­por­tui, ta­čiau ne­abe­jo­ti­nai ken­kia tar­ny­bos pres­ti­žui. Pa­sak Li­no Lin­ke­vi­čiaus, iki šiol tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je tar­ny­ba ne­bu­vo įsi­vė­lu­si į pa­na­šias is­to­ri­jas.

„Ti­kiuo­si, kad ne­bus įta­kos to­dėl, kad iki šiol to­kių pa­žei­di­mų ar­ba kaž­ko­kios ne­ko­ky­biš­kos veik­los tos tar­ny­bos tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je kaip ir ne­bu­vo fik­suo­ta. Tai, ma­nau, kad į vi­sa tai bū­tų ati­tin­ka­mai at­siž­velg­ta. Ta­čiau tar­ny­bos va­do­vy­bės skaid­ru­mas, be abe­jo, ir­gi yra svar­bu, svar­bus fak­to­rius. Tai ir­gi ga­li tu­rė­ti įta­kos“, – an­tra­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui tei­gė L.Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad tar­ny­bos va­do­vas Jo­nas Mi­lius tu­ri at­sis­ta­ty­din­ti. „Ma­no nuo­mo­ne, be abe­jo, jis tu­rė­jo at­sis­ta­ty­din­ti“.

„Tai, kad ne­įsik­lau­so... be­je, tai tam­pa blo­ga tra­di­ci­ja. Aiš­ku, tu­ri įsik­lau­sy­ti, bet aš no­riu pa­ma­ty­ti ir fak­tus (dėl J.Mi­lius nu­si­žen­gi­mų – BNS)“, – sa­kė L.Lin­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, ar J.Mi­lius tu­rė­tų at­siž­velg­ti į ša­lies va­do­vų ra­gi­ni­mus trauk­tis.

Pa­sak jo, skan­da­las ken­kia įstai­gos pres­ti­žui: „Pats tas fo­nas by­lo­ja apie tai, kad, be abe­jo, spren­di­mus rei­kia pri­im­ti pa­čiam“, – tei­gė L.Lin­ke­vi­čius.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad šal­dy­to mais­to pro­duk­tų bend­ro­vė „Ju­dex“ per Sei­mo na­rį Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus. Ty­ri­me J.Mi­liui par­eikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu ir pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba.

J.Mi­lių trauk­tis iš par­ei­gų par­agi­no pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, že­mės ūkio ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trai.

J. Mi­lius ne­igia sa­vo kal­tę ir sa­ko, kad vers­li­nin­kams pa­dė­jo, lai­ky­da­ma­sis įsta­ty­mų, o nau­jų rin­kų pa­ieš­ka ir pa­gal­ba eks­por­tuo­to­jams yra jo įpras­ti­nis dar­bas.