L. Linkevičius: įvesdama sankcijas Rusija politikuoja
Ru­si­jos fi­to­sa­ni­ta­ri­jos tar­ny­bos „Ros­sel­choz­na­dzor“ pla­nai draus­ti gė­lių im­por­tą iš kai ku­rių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių, taip pat ir Lie­tu­vos, ga­li bū­ti su­si­ję su po­li­ti­ka, tei­gia už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„La­bai daug at­si­tik­ti­nu­mų: kai ku­ri nors ša­lis par­odo pri­nci­pin­ges­nę po­zi­ci­ją ku­riuo nors klau­si­mu, at­si­ran­da prob­le­mų fi­to­sa­ni­ta­ri­jos sri­ty­je“, - BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Jis pri­mi­nė, jog Ny­der­lan­dai su Bel­gi­ja, Ukrai­na ir Aus­tra­li­ja Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je pa­sta­ruo­ju me­tu ak­ty­viai siū­lo įsteig­ti ne­prik­lau­so­mą tri­bu­no­lą JT Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je ir ši idė­ja „ne vi­siems pa­tin­ka“.

„Tuos fak­tus pa­tei­kiu at­ski­rai, bet tarp jų ne­ma­ty­ti są­sa­jos yra su­dė­tin­ga, ži­nant šią pa­tir­tį, kad daž­nai bū­na su­sie­ja­mi tie da­ly­kai, ku­rie vyks­ta po­li­ti­ko­je ir ku­rie vi­siš­kai lyg ir ne­tu­rė­tų nie­ko bend­ro“, - sa­kė mi­nis­tras.

„Tai tam­pa liūd­na tra­di­ci­ja, ti­kiuo­si, ji bus pa­neig­ta. Jei to­kių su­ta­pi­mų at­ei­ty­je ne­bus ar bus ma­žiau, ta­da nie­kas ir ne­da­rys to­kių par­ale­lių tarp po­li­ti­kos ir tų tech­ni­nių da­ly­kų“, - pri­dū­rė jis.

Ru­si­jos tar­ny­bos „Ros­sel­choz­na­dzor“ at­sto­vai pra­bi­lo apie pla­nus užd­raus­ti gė­lių, užau­gin­tų Ny­der­lan­duo­se, im­por­tą į Ru­si­ją. Taip pat mi­ni­ma, kad im­por­to drau­di­mai ga­li bū­ti tai­ko­mi gė­lėms ir au­ga­lams iš Vo­kie­ti­jos, Če­ki­jos, Slo­va­ki­jos, Ita­li­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos, taip pat ir Lie­tu­vos, nes, tar­ny­bos tei­gi­mu, šios ša­lys iš­duo­da ser­ti­fi­ka­tus „ne­sau­giai“ pro­duk­ci­jai iš Ny­der­lan­dų.

L.Lin­ke­vi­čius taip pat at­krei­pė dė­me­sį į Ru­si­jos at­sto­vų iš­krai­po­mus fak­tus apie Lie­tu­vą, ta­čiau Ka­ra­liau­čiaus sri­ties gu­ber­na­to­riaus Ni­ko­la­jaus Cu­ka­no­vo vie­šą par­eiš­ki­mą, kad Lie­tu­vo­je te­li­ko 1,4 mln. gy­ven­to­jų, mi­nis­tras įver­ti­no kaip „ap­mau­džią klai­dą“.

„Gu­ber­na­to­riaus klai­da gal tai ir yra klai­da. Žmo­gus tik du­kart su­kly­do sa­ky­da­mas skai­čių. Ti­kė­ki­mės, ki­tuo­se as­pek­tuo­se bus tiks­les­nis ir at­ei­ty­je to­kių ap­mau­džių su­kly­di­mų ne­pa­si­kar­tos“, - an­tra­die­nį BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Lie­tu­vo­je, Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, bir­že­lio mė­ne­sį bu­vo per 2,9 mln. žmo­nių.