L. Linkevičius: iš Vašingtono išsivežame JAV patikinimą dėl strateginės partnerystės su Lietuva svarbos
„Šian­dien iš Vals­ty­bės de­par­ta­men­to ir Pen­ta­go­no va­do­vy­bės bei Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jos ga­vo­me aiš­kią ži­nią dėl JAV nuo­sek­lios par­amos Lie­tu­vai ir stra­te­gi­nių ry­šių su Lie­tu­va to­li­mes­nio stip­ri­ni­mo“, – sa­kė mi­nis­tras L. Lin­ke­vi­čius.

Kaip pra­ne­ša URM, Va­šing­to­ne su ofi­cia­liu vi­zi­tu be­si­lan­kan­tis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius va­sa­rio 24 die­ną su­si­ti­ko su JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ju Tho­mas Shan­non, JAV gy­ny­bos se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ju Ro­bert Work ir Pre­zi­den­to vy­res­nią­ja pa­ta­rė­ja stra­te­gi­nei ko­mu­ni­ka­ci­jai Vic­to­ria Coa­tes. Mi­nis­tras taip pat da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­se su ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „The He­ri­ta­ge Foun­da­tion“ eks­per­tais.

Vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jas T. Shan­non Lie­tu­vos mi­nis­trui per­da­vė Vals­ty­bės se­kre­to­riaus R.Til­ler­so­no pa­si­ry­ži­mą to­liau stip­rin­ti drau­giš­kus dvie­jų sa­lių san­ty­kius.

T.Shan­non pa­žy­mė­jo, kad Ame­ri­kai ry­šiai su Lie­tu­va yra la­bai svar­būs ne tik dėl is­to­ri­nių sai­tų, bet ir dėl bend­rų tiks­lų stip­ri­nant sau­gu­mą Eu­ro­po­je ir už jos ri­bų.

L. Lin­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos ir JAV stra­te­gi­nė­je par­tne­rys­tė­je svar­bią vie­tą uži­ma bend­rai jun­ta­ma at­sa­ko­my­bė už Eu­ro­pos sau­gu­mą ir bend­ras sie­kis – at­rem­ti nau­jas grės­mes tran­sat­lan­ti­niam sau­gu­mui.

„Va­ka­rai tu­ri iš­lai­ky­ti la­bai aiš­kią ir nuo­sek­lią po­li­ti­ką dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš Ukrai­nos žmo­nės. Tvir­ta ir vie­nin­ga mū­sų po­zi­ci­ja yra ypa­tin­gai svar­bi ir mū­sų pa­čių sa­lių sau­gu­mui“, – pa­žy­mė­jo mi­nis­tras.

Su­si­ti­ki­mų me­tu L. Lin­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mus stip­rin­ti na­cio­na­li­nius gy­ny­bos pa­jė­gu­mus bei at­spa­ru­mą hib­ri­di­nėms grės­mėms, to­liau kar­tu su JAV da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nė­je koa­li­ci­jo­je prieš te­ro­riz­mą ir „Is­la­mo vals­ty­bę“.

JAV par­ei­gū­nai pa­dė­ko­jo Lie­tu­vai už įsi­pa­rei­go­ji­mų gy­ny­bos pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mui vyk­dy­mą ir sva­rų Lie­tu­vos in­dė­lį į re­gio­no sau­gu­mą.