L. Linkevičius: ESBO turi ieškoti naujų sprendimų Rusijos ir Ukrainos krizei įveikti
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius rug­sė­jo 1 die­ną Vo­kie­ti­jos mies­te Pots­da­me vyks­tan­čia­me ne­for­ma­lia­me Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­me at­krei­pė dė­me­sį į ne­pa­kan­ka­mą pa­žan­gą ieš­kant Ru­si­jos ir Ukrai­nos konf­lik­to spren­di­mo ir ra­gi­no šį klau­si­mą iš­lai­ky­ti ES­BO po­li­ti­nės dar­bot­var­kės pri­ori­te­tu.

„Ne­pai­sant ak­ty­vių vi­sos tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės, ypač Nor­man­di­jos ket­ver­tui pri­klau­san­čių vals­ty­bių, pa­stan­gų, ne­ma­to­me pa­žan­gos įgy­ven­di­nant Mins­ko su­si­ta­ri­mus. Kas­dien gau­na­me nau­jų pra­ne­ši­mų apie pla­taus mas­to pa­liau­bų pa­žei­di­mus bei ci­vi­lių žū­tis. Aki­vaiz­du, kad konf­lik­tas tę­sia­si, to­dėl tu­ri­me tęs­ti po­li­ti­nes dis­ku­si­jas ir to­liau ieš­ko­ti šios sau­gu­mo kri­zės prie­žas­čių bei ga­li­mų spren­di­mų. Taip pat tu­ri­me per­žiū­rė­ti ES­BO vaid­me­nį ir lig­šio­li­nę pa­žan­gą sie­kiant tai­kaus konf­lik­to su­re­gu­lia­vi­mo“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas, ra­šo­ma Už­sie­ni rei­ka­lų mi­nis­te­rij­so pra­ne­ši­me spau­dai.

Mi­nis­tras taip pat iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl ne­se­niai Ru­si­jos su­reng­tų pro­vo­ka­ci­jų ne­tei­sė­tai anek­suo­ta­me Kry­mo pu­sia­sa­ly­je. Anot jo, to­kiais veiks­mais Ru­si­ja dar kar­tą sie­kė dis­kre­di­tuo­ti Ukrai­nos įvaiz­dį tarp­tau­ti­niu ly­giu bei nu­kreip­ti dė­me­sį nuo sa­vo pa­čios vyk­do­mų ne­tei­sė­tų veiks­mų Ry­tų Ukrai­no­je bei Kry­me.

„Šios pro­vo­ka­ci­jos įvyk­dy­tos pa­si­tel­kiant vi­suo­me­nės de­zin­for­ma­vi­mo prie­mo­nes. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ES­BO tu­rė­tų im­tis ak­ty­ves­nio vaid­mens ko­vo­je su pro­pa­gan­da, ypač, kai kurs­to­ma ne­apy­kan­ta ar ka­ro veiks­mai“, – ak­cen­ta­vo L. Lin­ke­vi­čius.

ES­BO ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai Pots­da­me ap­ta­ria svar­biau­sius iš­šū­kius Eu­ro­pos sau­gu­mui – ES­BO erd­vė­je vyks­tan­čius konf­lik­tus, įskai­tant Ru­si­jos ag­re­si­ją prieš Ukrai­ną, mig­ra­ci­jos ir pa­bė­gė­lių kri­zę, ko­vą su te­ro­riz­mu ir ra­di­ka­li­za­ci­ja, gink­lų kon­tro­lės klau­si­mus.

ES­BO yra re­gio­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, vie­ni­jan­ti 57 Eu­ro­pos, Šiau­rės Ame­ri­kos ir Cen­tri­nės Azi­jos ša­lis. Or­ga­ni­za­ci­jai šiais me­tais pir­mi­nin­kau­ja Vo­kie­ti­ja.