L. Linkevičius: ES turi vykdyti įsipareigojimus Rytų partnerėms dėl vizų
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius Briu­se­ly­je spa­lio 3 die­ną kar­tu su Gru­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Mik­hei­lu Ja­ne­li­dze da­ly­vau­da­mas dis­ku­si­jo­je „Kas lau­kia Ry­tų par­tne­rys­tės?“ tei­gė, kad pa­si­ti­kė­ji­mas Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­ka ir jos gy­vy­bin­gu­mas tie­sio­giai pri­klau­so nuo ES įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo.

„Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lys aki­vaiz­džiai pa­si­rin­ko eu­ro­pi­nę kryp­tį, ne­ga­li­me už­da­ry­ti joms du­rų. Ypač svar­bu, kad Gru­zi­jai bū­tų su­teik­tas be­vi­zis re­ži­mas kuo grei­čiau, kai vi­si rei­ka­la­vi­mai jau įvyk­dy­ti“, – sa­kė L. Lin­ke­vi­čius Eu­ro­pos po­li­ti­kos cen­tro (EPC) su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je, pra­ne­ša Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Mi­nis­tro žo­džiais, Ry­tų par­tne­rės tu­ri ma­ty­ti ap­čiuo­pia­mą bend­ra­dar­bia­vi­mo su ES nau­dą, kad pa­si­ti­kė­ji­mas Eu­ro­pos Są­jun­ga iš­lik­tų.

Gruzijos užsienio reikalų ministras Mikheilas Janelidze.

Lie­tu­vos mi­nis­tras taip pat kvie­tė su­teik­ti Ry­tų par­tne­rėms eu­ro­pi­nę pers­pek­ty­vą, ku­ri, mi­nis­tro nuo­mo­ne, yra ne na­rys­tė ES, o tik po­li­ti­kos kryp­tis.

„ES, pa­si­ra­šy­da­ma DCFTA su­tar­tį su Mol­do­va, Gru­zi­ja ir Ukrai­na, jau pri­pa­ži­no Ry­tų par­tne­rių ju­dė­ji­mą ES link, to ne­rei­kia ne­ig­ti, o tik vie­šai ir aiš­kiai pri­pa­žin­ti“, – tei­gė mi­nis­tras.

L. Lin­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad par­tne­riai tu­ri pa­tys pa­si­rink­ti dia­lo­go su ES gi­lu­mą – tai tu­ri bū­ti jų pa­čių pa­si­rin­ki­mas.

Gru­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras iš­reiš­kė ap­gai­les­ta­vi­mą, kad, nors ir ap­sisp­ręs­ta eu­ro­pi­niu ke­liu ir ES vyk­dy­ti ES ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, Gru­zi­jai del­sia­ma su­teik­ti be­vi­zį re­ži­mą. Pa­sak M. Ja­ne­li­dzės, be­vi­zio re­ži­mo su­tei­ki­mas jo ša­liai ypač svar­bus pa­grįs­ti vyk­do­mų re­for­mų pra­smę ir ES pa­ti­ki­mu­mą Gru­zi­jos vi­suo­me­nei.

M. Ja­ne­li­dzė taip pat pa­žy­mė­jo, kad Gru­zi­ja, bū­da­ma Eu­ro­pos ša­lis, jau ne­prik­lau­so­my­bės pra­džio­je pa­si­rin­ko lais­vo­sios Eu­ro­pos ke­lią. Pa­sta­rie­ji me­tai bu­vo sta­bi­lūs ir vy­ko pa­žan­ga dau­ge­ly­je sri­čių, ku­rios ve­da ša­lį prie de­mo­kra­ti­jos – tai aso­ci­juo­tos ES na­rys­tės su­tar­ties pa­sek­mė.

Dis­ku­si­jo­je taip pat ap­tar­tos Bre­xit ir Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tų pa­sek­mės Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lims, lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo pers­pek­ty­vos bei NA­TO ir Gru­zi­jos bend­ra­dar­bia­vi­mas.