L. Linkevičius: didžiausią grėsmę saugumui Europoje kelia šiurkštūs tarptautinės teisės pažeidimai
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ge­gu­žės 19 die­ną Briu­se­ly­je da­ly­vau­ja kas­me­ti­nė­je Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų ko­mi­te­to se­si­jo­je, ku­rios pa­grin­di­nė te­ma – de­mo­kra­ti­nis sau­gu­mas Eu­ro­po­je.

Su­si­ti­ki­me mi­nis­tras pa­brė­žė, kad di­džiau­sią grės­mę de­mo­kra­ti­niam sau­gu­mui Eu­ro­po­je ke­lia šiurkš­tūs tarp­tau­ti­nės tei­sės ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos pri­nci­pų bei stan­dar­tų pa­žei­di­mai.

„Kry­mo anek­si­ja, be­si­tę­sian­ti Ru­si­jos par­ama se­pa­ra­tis­tams ir te­ro­ris­tams Ry­tų Ukrai­no­je, įskai­tant gink­lų tie­ki­mą, Mins­ko su­si­ta­ri­mų ir pa­liau­bų ne­si­lai­ky­mas, taip pat šliau­žian­ti oku­puo­tų Gru­zi­jos re­gio­nų anek­si­ja yra aliar­mo sig­na­lai, ku­rių lai­ku ne­iš­gir­dus ga­li bū­ti per vė­lu iš­sau­go­ti pa­ma­ti­nes ver­ty­bes ir pri­nci­pus, ku­rių pa­grin­du su­kur­ta Eu­ro­pos Ta­ry­ba“, – sa­kė mi­nis­tras.

47 Eu­ro­pos Ta­ry­bos ša­lių na­rių mi­nis­trų dar­bot­var­kė­je – dis­ku­si­ja dėl ET in­dė­lio spren­džiant eks­tre­miz­mo ir ra­di­ka­li­za­ci­jos prob­le­mas po te­ro­ris­ti­nių at­akų Eu­ro­po­je, kei­ti­ma­sis nuo­mo­nė­mis apie di­džiau­sias kri­zes ir konf­lik­tus Eu­ro­po­je, ypa­tin­gą dė­me­sį ski­riant si­tua­ci­jai Ukrai­no­je ir Gru­zi­jo­je.

Mi­nis­trai taip pat ap­ta­rė Eu­ro­pos Ta­ry­bos at­sa­ką į eks­tre­miz­mo ir ra­di­ka­li­za­ci­jos grės­mes, ve­dan­čias į te­ro­riz­mą. Se­si­jo­je pa­tvir­tin­tas pa­pil­do­mas pro­to­ko­las prie Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­jos dėl te­ro­riz­mo pre­ven­ci­jos, nu­ma­tan­tis to­kių vei­kų kaip vy­ki­mas į už­sie­nį sie­kiant pri­si­jung­ti prie te­ro­ris­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ar da­ly­va­vi­mas te­ro­ris­tų mo­ky­muo­se, kri­mi­na­li­za­vi­mas.

Su­si­ti­ki­mo me­tu Mi­nis­trų ko­mi­te­tas pa­svei­ki­no Eu­ro­pos Ta­ry­bos ins­ti­tu­ci­jų ir vals­ty­bių pri­im­tas prie­mo­nes, skir­tas pa­di­din­ti Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo efek­ty­vu­mą.

Eu­ro­pos Ta­ry­ba – pir­mo­ji po­li­ti­nė Eu­ro­pos vals­ty­bių or­ga­ni­za­ci­ja, įsteig­ta 1949 m., sie­kiant stip­rin­ti de­mo­kra­ti­ją, žmo­gaus tei­ses ir įsta­ty­mo vir­še­ny­bę, taip pat ska­tin­ti Eu­ro­pos kul­tū­ri­nę ta­pa­ty­bę ir įvai­ro­vę, spręs­ti įvai­rias so­cia­li­nes prob­le­mas. Or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­so 47 vals­ty­bės. Lie­tu­va Eu­ro­pos Ta­ry­bos na­re ta­po 1993 m.