L. Linkevičius: dialogas su Rusijos visuomene turėtų būti plėtojamas
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ati­da­ry­da­mas „Vil­niaus in­te­lek­tua­lų fo­ru­mą“ pa­brė­žė, jog dia­lo­gas su Ru­si­jos vi­suo­me­ne yra svar­bus ir tu­ri bū­ti plė­to­ja­mas.

„Ru­si­jos ag­re­si­ja prieš Ukrai­ną iš es­mės pa­kei­tė sau­gu­mo si­tua­ci­ją Eu­ro­po­je. Tai ke­lia ne­ri­mą, ypač kai­my­nams, ku­rie su­in­te­re­suo­ti ma­ty­ti de­mo­kra­ti­nę, tai­kią ir kles­tin­čią Ru­si­ją. Ne­abe­jo­ju, kad Ru­si­jos žmo­nėms taip pat la­bai svar­bios eu­ro­pie­tiš­kos ver­ty­bės, ga­li­my­bė gy­ven­ti de­mo­kra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je. To­dėl dia­lo­gas su Ru­si­jos vi­suo­me­ne yra ypač svar­bus ir tu­rė­tų bū­ti plė­to­ja­mas“, - pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­mas L.Lin­ke­vi­čius, ku­ris ket­vir­ta­die­nį ati­da­rė „Vil­niaus in­te­lek­tua­lų fo­ru­mą“.

An­trą kar­tą Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro or­ga­ni­zuo­ja­mo „Vil­niaus in­te­lek­tua­lų fo­ru­mo“ tiks­las - plė­to­ti dia­lo­gą su Ru­si­jos vi­suo­me­nės at­sto­vais.

Ren­gi­ny­je da­ly­vau­ja apie 70 da­ly­vių, tarp jų - bu­vęs Ru­si­jos prem­je­ras Mi­chai­las Kas­ja­no­vas, ži­no­mas Ru­si­jos po­li­ti­kas Bo­ri­sas Ne­mco­vas, aka­de­mi­kai ir moks­li­nin­kai Li­li­ja Šev­co­va, And­re­jus Piont­kovs­kis, And­re­jus Ila­rio­no­vas, And­re­jus Zu­bo­vas, žur­na­lis­tai bei vi­suo­me­nės vei­kė­jai.